Varmasti välillä tuntuu, että pankit kyselevät kyselemisen ilosta. Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa ja asiakkaan liiketoiminta. Pankeilla on myös velvollisuus dokumentoida ja säilyttää asiakkaan tuntemiseen liittyvä luottamuksellinen tieto. Vastuullisuus on yksi OP Ryhmän arvoista, ja se liittyy kaikkeen liiketoimintaamme.

Jo hyvään liiketapaan kuuluu tietää, että liikekumppanimme on todellinen olemassa oleva henkilö tai oikeushenkilö. Tieto asiakkaan rahavirroista, liiketoiminnan luonteesta ja maksukäyttäytymisestä on tärkeää asiakkaan palvelutarpeiden ymmärtämisen ja asiakassuhteen riskien arvioinnin näkökulmasta.

Pankkien tietovaateet liittyvät kuitenkin osaltaan myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaan lainsäädäntöön, valtioiden verotustietojen vaihdosta tekemiin sopimuksiin, kansainvälisten pakotteiden toimeenpanoon sekä pankkien riskinoton valvontaan ja riskien arvioinnin yhdenmukaistamiseen.

Ei, emme epäile kaikkia asiakkaitamme rikollisiksi.

Rahanpesulla ja terrorismin rahoituksella on paljon kielteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja on vastuullista varmistaa, ettei pankkeja käytetä rikollisen toiminnan kanavana. Asiakkaan tuntemista koskevat tietovelvoitteet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi annetun lainsäädännön nojalla ovat yksinkertaistetusti seuraavat:

  • asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
  • tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (asiakkaan yli 25 % omistus- ja määräysvaltasuhteiden selvittäminen) ja tarvittaessa henkilöllisyyden todentaminen
  • asiakkaan edustajan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
  • tietojen hankkiminen asiakkaan toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käyttämiselle
  • tuntemistietojen säilyttäminen
  • selonottovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta.

No, mitäs tekemistä minulla on kansainvälisten pakotteiden kanssa?

Pakotteiden tarkoituksena on osana muita ulkopoliittisia toimia vaikuttaa toisen valtion tai ihmisryhmän harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

Keskeisimpiä pankille ovat YK:n ja Euroopan unionin asettamat pakotteet, mutta huomiota kiinnitetään myös Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian asettamiin pakotteisiin.

Pakotteiden osalta pankeissa valvotaan sitä, ettei asiakas itse tai hänen liikekumppaninsa ole pakotteiden alainen tai ettei liiketoimintaa harjoiteta pakotteen alaisella toimialalla pakotelistalla oleviin valtioihin. On hyvä huomata, että pakotteet eivät koske vain pankkeja. Jokaisella yrityksellä on velvollisuus noudattaa pakotteita omassa liiketoiminnassaan.

Eihän se pankille kuulu, minne veroni maksan.

Verotustietojen kysyminen perustuu Suomen tekemiin kansainvälisiin verotietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin. Pankit ovat velvollisia selvittämään missä valtiossa asiakas on verovelvollinen sekä keräämään ja raportoimaan verotukseen liittyviä tietoja asiakkaistaan Verohallinnolle.

Onkos pankeilla itsellään puhtaat jauhot pussissa?

Tietovaateille on tietenkin myös liiketoiminnallinen peruste. Pankit ottavat liiketoiminnassaan riskiä ja riskin arvioimiseksi on välttämätöntä tuntea asiakas ja asiakkaan liiketoiminta. Tärkein riskin ja riskin kantokyvyn välistä suhdetta kuvaava tunnusluku pankille on vakavaraisuus.

Viranomaiset seuraavat asiakkaitten turvaksi sitä, etteivät pankkien riskit ole yltiöpäisiä. Vakavaraisuuslaskennan oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi pankkien käyttämää tietoa yhdenmukaistetaan jatkuvasti.

Riskilajeista ehkä tunnetuimman – luottoriskin – määrään vaikuttaa varsinaisen lainamäärän lisäksi muun muassa asiakkaan maksukyvyttömyyden todennäköisyys sekä vakuusasema. Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden arvioimiseksi tarvitaan paljon tietoa asiakkaan taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan riskeistä sekä tulevaisuuden näkymistä. Vakuuskohteiden arvon määritystä varten tarvitaan luonnollisesti laajasti tieto vakuuskohteesta sekä kyseisen kohdelajin vaihdantatilanteesta.

Mikäli tietopyynnöt pohdituttavat, niin asiasta kannattaa kysyä omasta pankista. Selvennämme asiaa mielellämme. Lisätietoja tietovaateista saa lisäksi esimerkiksi Finanssivalvonnan, Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) sekä Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen www.finanssivalvonta.fi

Kansainväliset pakotteet

Voimassa olevat verosopimukset