Vastuullisuus koskettaa kuitenkin tänä päivänä kaikkia yrityksiä ja moni yritys onkin jo integroinut vastuulliset ja ympäristöystävälliset ratkaisut osaksi toimintaansa. Jatkossa yritysten kestävyysohjelmat eivät välttämättä ole yhtä itse laadittuja kuin nyt, sillä tavoitteita ja vaatimuksia on odotettavissa EU-tasolta.

Euroopan pankkiviranomainen alkaa valvoa pankkeja myös kestävyysnäkökulmasta eli jo pelkästään sääntelyn kautta aihe tulee osaksi myös lainanantoa. Sijoittamisessa vastuullisuudesta on puhuttu jo pitkään. Taustalla on EU:n taksonomia-asetus, jota edelleen tarkennetaan ja viedään eteenpäin ripeällä vauhdilla. Rahoituksen ohjaaminen vihreämpiin kohteisiin ja yrityksiin on isossa mittakaavassa tehokasta ilmastotavoitteisiin pääsemisen kannalta. Globaalina tavoitteena onkin sovittaa rahoitusvirrat kohti vähähiilistä kehitystä.

ESG-analyysi arvioi vastuullisuuden tasoa

OP:ssa on kehitetty ESG-analyysia perinteisen luottokelpoisuusanalyysin rinnalle. ESG tulee sanoista environment, social ja governance, eli sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Analyysissa yritystä tai projektia arvioidaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta (esim. ympäristövaikutukset, vaikutus maan käyttöön tai vesistöihin) sekä mm. hyvään hallintotapaan, henkilöstön hyvinvointiin ja johdon riippumattomuuteen liittyen. Analyysin pohjana ovat ESG-näkökulmasta luodut toimialapolitiikat. Käytännössä ESG-analyysi tehdään alkuvaiheessa merkittävimmille hankkeille ja riskipitoisimmille toimialoille.

Vastuullisuus voi vaikuttaa lainan hintaan

Jatkossa on siis mahdollista, että pk-yrityksetkin saavat lainarahaa edullisemmin sitoutuessaan sovittuihin vastuullisuuskriteereihin tai käyttäessään lainan vihreään investointiin. Vastuullisesti toimiminen on tutkitustikin taloudellisesti kannattavampaa. Haemme asiakkaillemme aina hänelle parhaiten soveltuvat ratkaisut ja tavoitteenamme on asiakkaan pitkäaikainen hyöty, joten vastuullisuuteen kannustaminen myös rahoituksen kautta tukee hyvin tätä tavoitetta.