Början av 2020-talet har på många sätt varit början på ett årtionde av osäkerhet. De ekonomiska utsikterna är nu exceptionellt diffusa och det finns många variabler vilkas riktning är svår att förutspå. En lönsam och solid finanssektor stöttar stabiliteten i samhället under osäkra tider och kan vid behov också reagera snabbt på förändringar i omvärlden.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 28.10.2022


Trots att många ekonomiska indikatorer ännu i början av året såg bra ut, försvann optimismen om en ekonomisk tillväxt på hösten. Konsumenternas och företagens förtroendeindikatorer sjönk och de ekonomiska tillväxtprognoserna sänktes på bred front. Ekonomi i Finland förutspås nästa år hamna i en recession. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de sanktioner och motsanktioner som därför har vidtagits, den snabbt ökade inflationen, åtstramningen av penningpolitiken och olika kapacitetsbegränsningar bromsar upp den ekonomiska tillväxten.

Megatrenderna omformar finansbranschens omvärld

Utvecklingen inom finansbranschen påverkas under de kommande åren av flera drivkrafter för förändring som är bekanta från de senaste åren. Intressentgruppernas förväntningar på företagens verksamhet för att främja hållbar utveckling och hållbarhet är större än förut. Teknik och data omformar finansbranschen allt kraftigare. Urbaniseringen fortsätter och inte ens det allt vanligare distansarbetet se ut att ha påverkat dragkraften hos tillväxtcentra. Befolkningen i Finland åldras och bristen på arbetskraft blir vardag i allt fler företag.

Efter de senaste årens kriser – den globala coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina – har världen förändrats avsevärt åtminstone på ett sätt. Internationaliseringen och den fria världshandeln som varat i mer än 20 år har ersatts av en osäkerhet beträffande geopolitiken och den globala ekonomin. Redan under coronapandemin vände sig nationerna inåt då reserestriktionerna och tävlingen om vaccin ledde till motsättningar. Sanktionerna och motsanktionerna till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har å ena sidan enat Europa och å andra sidan ökat motsättningarna mellan de västliga länderna och många andra länder. Energikrisen, som uppstått till följd av krigsoperationerna, prövar Europeiska unionens enighet. Enigheten inom euroområdet testas också av den solidarisk skulden samtidigt som tiden med förmånliga lån är över. Världsekonomin och geopolitiken kommer därför under de närmaste åren att vara föremål för stora omvälvningar och nu är det ännu för tidigt att säga hur det slutligen kommer att gå.

Kundernas grundläggande behov hålls oförändrade, trots att kanalerna för skötseln av ärenden och sättet att sköta ärenden ändras

Trots många förändringar i omvärlden inom finansbranschen hålls kundernas grundläggande behov oförändrade: kunderna behöver fortfarande bank- och försäkringstjänster både för betalning, finansiering, placering, beredskap och hantering av ekonomin. Standarderna för kundupplevelsen kommer inte bara från finansbranschen utan också utifrån. Konsumenterna jämför inte enbart serviceupplevelsen hos olika aktörer inom finansbranschen sinsemellan, utan de söker jämförelsegrund från annat håll där de fått smidig betjäning och förväntar sig få en liknande serviceupplevelse också inom finansbranschen. Genom att utnyttja teknik och data blir det möjligt att betjäna kunderna mer personligt och i rätt tid i alla kanaler.

Då det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) för några år sedan trädde i kraft räknade man med att konkurrensen inom finansbranschen skulle förändras snabbt och radikalt. Lagändringen medförde de facto inte så många nya aktörer på marknaden som man ännu för ett halvt decennium sedan trodde. Konkurrensen inom betalningar är dock numera mångformigare och betalningstjänsterna har allt oftare integrerats till exempel till en del av inköpen i nätbutiker.

Regleringen ställer krav och skyddar

Den globala finanskrisen 2008 lärde oss hur viktig finanssystemets resiliens är och hur viktigt de är att bankerna har förmåga att betjäna sina kunder också mitt under en ekonomisk kris. Efter finanskrisen har regleringen och övervakningen inom finansbranschen ökat avsevärt och trenden verkar fortsätta. Samtidigt har också finanssystemens förmåga att klara av kommande ekonomi- och finanskriser förbättrats avsevärt.

Tillsammans genom alla tider

Under coronapandemin var bankerna en del av den lösning med vilken både hushållen och företagen klarade sig genom undantagsförhållandena med relativt små ekonomiska skador. Vår viktigaste uppgift var då att se till att våra kunders bank- och försäkringstjänster fungerade och att penningrörelsen löpte också under exceptionella förhållanden. De digitala tjänsterna spelade en viktig roll. Vi stöttade också hushållen och företagen genom att aktivt erbjuda dem flexiblare lånebetalningstider.

Den förutspådda recessionen nästa år kommer såväl de finländska hushållen som företagen att möta ur goda utgångsgrunder tack vare hushållens ökade besparingar och företagens starka omslutningar. Finansbranschens uppgift är att stöda sina kunder också över kommande kriser. En finanssektor som har en stark ekonomi och som är funktionsduglig också i undantagssituationer är en av hörnstenarna i samhällets försörjningsberedskap. Den 120-åriga OP Gruppen genomför också i framtiden sin grunduppgift genom att främja den bestående ekonomiska framgången, tryggheten och välfärden för sina ägarkunder och sin omvärld.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.

Lisää aiheesta

Lisää aiheesta