Diversifiera och behåll besittningsrätten

Det bestämda rådet ger Helka-Maaria Sola, seniorjurist vid OP, till alla som vill minska arvsskatten.

– Med diversifiering avses flera olika saker: tidsmässig diversifiering, att arvet fördelas på flera arvingar och att man behåller besittnings- och äganderätten, säger Sola.

Viktigast är det att förstå att arvsskatten är progressiv: skattesatsen ökar ju högre värdet på arvet är.

– Ju större arv, desto mer skatt. Därför lönar det sig att betala ut arv i förskott, om det är möjligt.

Skattesatsen påverkas också av släktförhållandet: de närmast anhöriga (till exempel barn, barnbarn och äkta make) hör till första klassen medan syskon och mer avlägsna släktingar hör till den andra skatteklassen.

1. Ge gåvor i förväg

Arv kan ges i förväg i form av en gåva. En gåva som är under 5 000 euro är skattefri, men kom ihåg att gåvobeloppen räknas ihop för en period av tre år. Om du alltså inom loppet av tre år ger mer än 5 000 euro till samma person, knackar skattebjörnen på dörren.

– Om egendomen är större kan det vara förnuftigt att ge en större gåva på en gång och betala gåvoskatt på den. På det sättet är gåvoskatten och arvsskatten sammanräknat i allmänhet mindre än om man skulle betala arvsskatt på hela summan.

2. Ge en del till barnbarnen

I den mån det är möjligt lönar det sig också att sprida arvet bland arvingarna, eftersom arvsskatten beräknas specifikt för varje arvinge. Procentsatsen minskar när fler personer delar på arvet.

– Många vill till exempel komma ihåg sina barnbarn och kan testamentera en del till dem direkt. På det sättet sparar man en generations arvsskatt på samma gång.

I Finland är arvtagarna i medeltal cirka 60 år gamla. I den åldern är behovet av pengar inte nödvändigtvis längre så stort att man skulle behöva hela arvet för egna ändamål.

Enligt Sola kan man i en sådan situation överväga att göra ett dynamiskt testamente.

Vid arvsavsägelse går egendomen till den som den skulle ha gått till ifall den som avsagt sig arvet skulle vara död – i allmänhet alltså till dennes egna barn. I ett testamente kan man emellertid också förorda att arvet ska gå till någon annan, säger Sola.

Tidigare hade man ofta behov av att trygga förhållandena för den efterlevande maken, men nuförtiden vill man kanske snarare planera hur egendomen ska överföras till de efterkommande generationerna med så små skattepåföljder som möjligt.

Enligt Sola lönar det sig alltid att planera ett dynamiskt testamente omsorgsfullt tillsammans med en jurist.

– Man bör också tänka på att man inte kan avsäga sig ett arv delvist så att det är skatteeffektivt, utan man behöver ett testamente som upprättats på rätt sätt.

3. Överväg att behålla besittningsrätten

Det är vanligt att makar upprättar ett inbördes testamente där det bestäms att den efterlevande maken ska ha besittningsrätt till den först avlidne makens egendom eller en del av den. Den efterlevande maken får besittningsrätt till makarnas gemensamma hem direkt med stöd av lagen. Besittningsrätt betyder att även om äganderätten överförs till en legal arvinge, kan innehavaren av besittningsrätten fortsätta bo på fastigheten.

– Besittningsrätten ger skattemässiga fördelar. Avdraget för besittningsrätten minskar egendomens arvsskattevärde, varvid även arvsskatten sjunker.

En besittningsrätt kan fastställas även för annan egendom än fastigheter och bostäder, till exempel placeringar eller penningtillgångar.

Enligt Sola borde man först fundera på vem som avser att använda penningtillgångarna. Om den efterlevande maken behöver få tillgång till pengarna är en besittningsrätt inte nödvändigtvis en bra lösning eftersom den efterlevande maken då bara kan använda ränteavkastningen på pengarna, men inte själva kapitalet. Sola uppmanar till noggrant övervägande när det gäller besittningsrätt.

– Innehavaren av besittningsrätten får inte sälja egendomen. Innehavaren har bara rätt till avkastningen på egendomen. I princip innebär det hyresinkomster, dividender på aktier, inkomster från skogstillväxt eller ränta som uppkommer på egendomen.

4. Planera i tid

Viktigast är det att börja fundera på arvsfrågorna i tillräckligt god tid. Frågorna måste gås igenom på ett konkret plan: vem behöver få egendomen och på vilket sätt. På det sättet kan man göra upp planer även med hänsyn till beskattningen.

– Jag rekommenderar alltid att man ska kontakta en jurist. Hjälp från en sakkunnig gör i allmänhet att man kan spara en rejäl slant i beskattningen.

Så här minskar du arvsskatten

  1. Diversifiera tidsmässigt: ge arv i gåva redan i förväg
  2. Sprid arvet på flera arvtagare: ge arv direkt till exempel till barnbarn
  3. Överväg att upprätta ett dynamiskt testamente: en legal arvtagare kan flexibelt bestämma hur stor del av arvet han eller hon behöver själv
  4. Överväg att behålla besittningsrätten: tänk först på vem som behöver tillgång till egendomen.