– Delägarna i ett dödsbo kan förrätta arvskifte så som de kommer överens. Om enighet inte kan nås om arvskiftet, kan vilken delägare i dödsboet som helst ansöka om att tingsrätten förordnar en skiftesman. Att skifta eller inte skifta dödsboet bör emellertid alltid basera sig på ett noga övervägt beslut. Lagstiftningen innehåller ingen skyldighet att skifta dödsboet, säger Marju Lamminen, jurist på OP.

Bakom dödsbon som inte skiftas efter bouppteckning kan det finnas tydliga, rationella grunder. Ibland skjuts det slutliga arvskiftet av praktiska skäl framåt tills båda föräldrarna har avlidit. Detta är vanligt ifall föräldrarna har haft ett ömsesidigt besittningstestamente och dödsboets egendom förblir i änkans besittning efter att maken avlidit.

Vänd dig vid behov till en sakkunnig när du planerar skifte av dödsbo. Det är viktigt i synnerhet om det i boets egendom utöver banktillgodohavanden ingår till exempel en jord- och skogsbruksenhet eller placeringsegendom.

Skjut inte upp skiftet av dödsboet på grund av arvsskatt. Uppgifterna om dödsboets tillgångar skickas till Skatteförvaltningen tillsammans med bouppteckningsinstrumentet, som efter att ha verkställt arvsbeskattningen i regel påför arvsskatterna för arvingarna – oavsett när arvskiftet förrättas.

Om delägarna inte kan nå enighet om att skifta dödsboets egendom under deras livstid, överförs boet oskiftat till deras arvingar. Ett dödsbo kan alltså förbli oskiftat från generation till generation.

Alternativet kan förefalla lockande för syskon som råkat i gräl med varandra, men ofta skjuter det bara fram problemen.

Denna artikel publicerades den 10 Juni 2019 och har uppdaterats den 31 maj 2023.