Det finns mycket att arrangera inför ett bröllop, om man vill festa stort. Man måste fundera på vid vilket bord man placerar den ettriga kusinen så att hon inte råkar i gräl med fastern. Brudbuketten ska avhämtas från blomsterhandeln och köket informeras om det exakta antalet gäster.

Och så är det pappersarbetet. Som till exempel ett äktenskapsförord.

Ungefär vart tredje finländskt par har ett äktenskapsförord. För en del är det ett helt vanligt dokument som inte orsakar känslostormar, medan det för andra är otänkbart att ingå ett äktenskapsförord i samband med kärleksfesten. 

Varför ingick vi äktenskapsförord: äkta par berättar

När Susanne och Torsten gifte sig var de lite på trettio år, och ett äktenskapsförord var en självklarhet för dem. De såg till att pappren var klara på magistraten genast efter vigseln. Också vittnena fanns behändigt på plats. Nuförtiden ska pappren lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

– Vi är vuxna människor, och vi har alltid själva skött våra penningaffärer. Ett äktenskapsförord kändes helt normalt. Vi är vana vid att egendom ska skötas förnuftigt, säger Susanne. 

– Ingenderas föräldrar eller släktingar krävde äktenskapsförord. Vi tycker bara att det är förnuftigt att försöka undvika ett eventuellt drama mellan våra släkter, säger Torsten. 

Också Marita och Thomas är inne på samma linje. De ingick äktenskapsförord efter bröllopet.

– När vi gifte oss var vi förvärvsarbetande vuxna i trettioårsåldern och ekonomiskt oberoende av våra föräldrar. Att ingå ett äktenskapsförord var för oss som att underteckna vilket försäkringsdokument som helst. Det var inte förknippat med någon som helst dramatik, säger Marita.

Ett äktenskapsförord kan inverka på delningen av egendom vid en skilsmässa 

Det är ofta arbetsdrygt att arrangera ett bröllop, och därför är det skäl att fundera på ett äktenskapsförord redan i god tid före det avgörande ögonblicket. Visserligen kan man också ingå ett äktenskapsförord efter bröllopet, men då kan det hända att det glöms bort och blir helt och hållet ogjort.

Det är bäst att ta upp saken vid ett öppet samtal mellan makarna. 

– Ett äktenskapsförord ska utgå från makarnas gemensamma behov. Det lönar sig att ingå ett äktenskapsförord till exempel om man vill behålla egendom, som aktier i familjeföretaget eller en sommarstuga, i den egna släkten, säger Anne-Mari Mäensivu, jurist hos OP.

Det vanligaste äktenskapsförordet är ett så kallat helt uteslutande äktenskapsförord, där ingendera parten har giftorätt i den andras egendom vid en skilsmässa. Med ett äktenskapsförord kan man utesluta giftorätt i den andras egendom också endast delvis, till exempel i fråga om egendom som man har fått i arv eller gåva. 

Om det inte finns äktenskapsförord och paret skiljer sig eller den ena parten avlider, förrättas avvittring. Då räknas makarnas nettoegendom samman. Den part som har större nettoegendom ska betala utjämning till den andra. En exempelkalkyl för utjämning finns i slutet av artikeln. Utan äktenskapsförord fördelas egendomen således jämnt vid en skilsmässa.

I regel omfattas makarnas hela egendom av giftorätten. Makarna kan komma överens om giftorätten på ett annat sätt med ett äktenskapsförord. Dessutom kan den ena eller båda makarna ha kunnat få egendom genom testamente eller gåvobrev till exempel på sådana villkor, att makens eller makans giftorätt till den egendom som erhållits har begränsats. Gåvogivaren eller testamentsgivaren kan således ha kunnat begränsa giftorätten för mottagarens make eller maka.

Det är bra att komma ihåg att det också är möjligt att ingå ett äktenskapsförord på olika sätt i händelse av skilsmässa eller dödsfall. 

Ett äktenskapsförord finns inte till endast för en eventuell skilsmässa

Marita och Thomas har begränsat släktens fastigheter utanför giftorätten men inte den egendom som samlas under äktenskapet.

– Jag ville själv begränsa giftorätten så att den inte omfattar mina föräldrars egnahemshus och släktens skärgårdsstuga, säger Thomas.

Marita för sin del vill hålla kvar släktens kära sommarstuga. Hon har hört historier om personer som förlorat sin gamla sommarstuga vid en skilsmässa. Även om Marita inte har en tanke på att skilja sig, ger ett äktenskapsförord sinnesfrid.

– Sommarstugan är mitt inre landskap, där har jag tillbringat barndomens somrar. säger Marita. 

Många låter bli att ingå äktenskapsförord för att det känns som att man tvivlar på äktenskapets varaktighet och maken eller makan: vi kommer ändå att skiljas, och jag begränsar här min egendom ifall du bara är ute efter mina pengar. 

Man kan också se på saken ur en annan synvinkel: du duger för mig utan din egendom. Ur den här synvinkeln är ett äktenskapsförord en romantisk gest.

Att tala öppet om äktenskapsförord och egendom är ändå överraskande svårt för många. Inte heller de par som deltar i den här artikeln ville göra det med sitt fulla namn.

– Ett äktenskapsförord förtydligar makarnas förmögenhetsförhållanden vid en skilsmässa eller när den ena av makarna avlider, det vill säga det finns inte till bara för skilsmässa, säger Anne-Mari Mäensivu, jurist hos OP.

Minimera stridigheter inom släkten och styvfamiljen 

Ett äktenskapsförord har således betydelse också när äktenskapet upphör genom att den ena parten avlider. Om vardera makarna har egna barn, kan man genom ett äktenskapsförord till exempel säkerställa att de egna barnen ärver all egendom och att den inte med stöd av giftorätten överförs som utjämning till den efterlevande maken eller makan och därigenom till makens eller makans barn.

Med ett äktenskapsförord går det dessutom att förebygga stridigheter inom släkten. En situation, där utjämningen vid en skilsmässa består av en del av den andra partens gemensamma sommarstuga inom släkten, kan vara besvärlig. Utöver skilsmässan ska man börja reda ut ägarförhållandena till den tidigare makens eller makans släktingar.

Med ett äktenskapsförord är det enkelt att undvika sådana situationer, även om de inte är i tankarna då äktenskapet ingås. Ett äktenskapsförord klargör situationer i synnerhet i styvfamiljer, där båda makarna har egna barn.

– Med ett helt uteslutande äktenskapsförord kan man säkerställa att egendomen överförs endast till de egna barnen, säger Anne-Mari Mäensivu.

Dessutom erbjuder ett äktenskapsförord för sin del skydd också om maken eller makan skuldsätter sig eller gör konkurs. Även om makarna ansvarar för sina egna skulder under äktenskapet, kan en skilsmässa och därpå följande avvittring leda till en situation, där den förmögnare makens eller makans egendom används till att betala den andra makens eller makans skulder. 

Med ett äktenskapsförord kan man redan på förhand bereda sig på en sådan situation och trygga den ena partens ställning gentemot den andra partens borgenärer.

Anlita en jurist 

Om ett äktenskapsförord eller arvsfrågor gör dig fundersam, lönar det sig att be om råd av en jurist. Susanne och Torsten sökte först efter information på nätet. Det var lätt att hitta grundläggande fakta, men senare fick paret barn och ville veta om barnen ändrar situationen. 

– Vi fick ingen bekräftelse på vad som händer om den ena av oss avlider och vi vill att den andra ska ärva egendomen. Vi trodde att när vi har ett äktenskapsförord så borde vi upprätta testamenten. Vi valde därför att be om råd av en jurist, säger Susanne. 

Hos juristen klarnade det att makarna trots äktenskapsförordet ärver varandra, om de inte har barn eller testamente. Om det finns barn, ärver de sina föräldrar. Om föräldrarna har ett helt uteslutande äktenskapsförord, får den efterlevande maken eller makan inte heller egendom med stöd av giftorätten. 

När man har fått barn ska äktenskapsförordet således ändras eller så måste man upprätta ett testamente, om man vill att den efterlevande ska få egendom som utjämning eller i arv.

Juristen sköter också om formkrav. Äktenskapsförordet ska dateras, undertecknas och riktigheten intygas. Avtalet sänds till Myndigheten för digitalisering eller befolkningsdata för registrering. Om äktenskapsförordet inte uppfyller formkraven, är det inte giltigt. 

Om man upprättar äktenskapsförordet själv är det skäl att beakta att Myndigheten för digitalisering eller befolkningsdata inte kontrollerar att formkraven har uppfyllts. Vid behov kan man senare tillsammans ändra äktenskapsförordet.

Arkiverat avtal 

Det är nu fem år sedan Marita och Thomas ingick äktenskapsförord. Susanne och Torsten ingick äktenskapsförord redan för tolv år sedan. För båda paren är äktenskapsförordet något som finns i ett fack i arkivet. 

– Jag har inte funderat på äktenskapsförordet sedan det upprättades. För mig är det ett gemensamt avtal som visar att vi är jämställda och självständiga, säger Marita.

Marita och Thomas talade om äktenskapsförordet när de höll på att upprätta det. Efter det har det inte funnits något behov av att ta upp ämnet på nytt. Bland vännerna är äktenskapsförord inte något tabu. Därför var det också möjligt för paret att slå två flugor i en smäll när de gifte sig.

– Vi kom överens med våra vänner lite skämtsamt om att vi stämmer träff över en kopp kaffe och undertecknar varandras äktenskapsförord som vittnen, säger Marita.

Har du behov av att upprätta ett äktenskapsförord? Kontakta närmaste andelsbank, där ni tillsammans kan upprätta de dokument som lämpar sig för din situation. För uppdraget debiterar vi ett arvode enligt servicetariffen och för betalningen av arvodet används OP-bonus som du samlat.