När endera föräldern – t.ex. pappan – dör, ärver hans bröstarving - ar, dvs. den avlidnes avkomlingar, i första hand hans egendom. Bröstarving - ar är barnen, barnbarnen och så vidare.

Ofta är situationen emellertid sådan att änkan kommer att bo kvar i hemmet som ägs av båda föräldrarna tillsammans också efter att den ena föräldern avlidit.

Om t.ex. mamman bor kvar i det gemensamma egnahemshus - et, hur fördelas pappans andel av huset?

– Barnen ärver pappans andel, men änkan har rätt att hålla den bostad som makarna använt som gemensamt hem oskiftad i sin besittning. Det är fråga om ett bo - endeskydd i enlighet med ärvda - balken som är avsett som skydd för änkan, sager Tero Hietanen, jurist på OP.

Mamman får alltså bo kvar i den gemensamma bostaden och fastigheten får inte realiseras utan hennes tillstånd. Arvtagaren måste delta Kostnaderna för fastigheten ska betalas delvis av ägarna och delvis av förvaltaren. Vanligtvis ska fast - ighetens ägare betala fastighets - skatten.

– I det här fallet ska fastighets - skatten betalas av den som förvaltar fastighe - ten och som likställs med ägaren, alltså i praktiken änkan, som har kvarlå - tenskapen i sin besitt - ning, dvs. bor i hemmet, säger Hietanen.

Däremot ger lagstift - ningen inget direkt svar på vem som ska betala en om - byggnad av fastigheten.

– Även om lagen inte tar ställ - ning till frågan, ska vanligtvis fastighetsägaren, alltså i detta fall också arvtagaren, betala sin del av ombyggnadskostnaderna, dvs. exempelvis för en utbyggnad eller motsvarande ombyggnad av hemmet.

Arvtagaren kan alltså inte avsäga sig ansvaret för ombygg - nadskostnaderna?

– Det kan man inte riktigt. Å andra sidan betyder ombyggnads - arbete samtidigt också att man sörjer för egendomen, eftersom det ofta höjer bostadspriset.

Mindre korrigeringsarbeten, t.ex. korrigeringsmålning av slitna ytor, anses typiskt tillhöra fastig - hetens besittningshavare, dvs. i detta fall änkan.

Kom ihåg arvsskatten

Arvsskatt ska betalas för ett arv. Även i fallet att den ärvda egen - domen är bunden till föräldrarnas gemensamma hem och den inte kan realiseras ännu på länge.

– I praktiken ska arvsskatten be - talas genast när beskattningsbeslu - tet kommer. Ofta kan det ta upp till ett år efter dödsfallet att få beskatt - ningsbeslutet. Av särskilda skäl kan uppskov ansökas för arvsskatten, men i praktiken ska den betalas ge - nast, konstaterar Tero Hietanen.

Beloppet på arvsskatten sjun - ker emellertid om mamman ännu bor kvar i hemmet och förvaltar egendomen.

Änkans ålder och antagan - det för hur länge änkan förval - tar egendomen inverkar på hur mycket arvsskatten sjunker.

Denna artikel publicerades den 19 October 2020 och har uppdaterats den 2 juni 2023.