Varför ber vi om uppgifter?

Vi ber om olika person- och kunduppgifter, eftersom bankerna enligt lag måste känna sina kunder. Kundens identitet ska säkerställas från en tillförlitlig källa, och dessutom ska banken ha tillräcklig information om kundens finansiella ställning, verksamhet, bankärenden och syfte för användningen av tjänster. Vid behov ska medlens och förmögenhetens ursprung redas ut. Banken frågar efter kundernas uppgifter för att förstå vad som utgör kundens normala verksamhet och för att kunna upptäcka och reda ut verksamhet som avviker från det normala.

För att förhindra penningtvätt och terrorism är det viktigt att avvikande verksamhet upptäcks. Penningtvätt och terrorism har vittgående negativa konsekvenser för ekonomin och samhället. Banken har till uppgift att säkerställa att den inte utnyttjas för att dölja medel som skaffats genom brott eller utplåna medlens ursprung. Genom verksamhet som syftar till att förhindra penningtvätt och terrorism kan också kunderna skyddas mot bedrägerier och försök att missbruka konton.

Och om banken känner kunden väl, kan den erbjuda lämpliga lösningar för olika livssituationer och säkerställa att de nuvarande tjänsterna motsvarar kundens behov. Det är viktigt att uppgifterna hålls aktuella under hela kundrelationen.

Vilka uppgifter ber vi om?

Vilka uppgifter som är nödvändiga beror på kundrelationens längd, karaktär och omfattning. Vi kan exempelvis fråga kunden vilka tjänster hen använder och om hen brukar sätta in eller ta ut kontanter. Vi kan också be kunden uppskatta sina inkomster och utgifter.

Till kundkännedomen hör också grundläggande uppgifter såsom aktuella uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Ibland kan banken be om närmare upplysningar om exempelvis exceptionellt stora kontotransaktioner, t.ex. uttag eller insättningar, för att försäkra sig om att allt har gått lagligt till.

I vilka situationer ber banken om uppgifter?

Banken kan be om uppgifter vid alla slags kundmöten, t.ex. när kunden ska öppna ett konto, ansöka om bolån eller placera pengar. Du kan uppdatera dina uppgifter på op.fi eller i OP-mobilen. Banken kan fråga efter dina uppgifter också när du ringer kundtjänsten eller sköter ärenden i banken. Då kan den kundrådgivare som du diskuterar med samtidigt uppdatera uppgifterna i systemet.

Hur kan jag uppdatera mina uppgifter?

Du kan kontrollera och uppdatera din kontaktinformation och dina uppgifter om kundkännedom i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. Logga först in i tjänsten op.fi och kontrollera din kontaktinformation under Min profil. Under kontaktinformationen hittar du också dina uppgifter om kundkännedom vid Säkerhet > Kundkännedom.

På motsvarande sätt kan du i OP-mobilen gå från Annat till Min profil och uppdatera uppgifterna där.

Du kan också uppdatera dina uppgifter på kontoret eller genom att ringa OP:s kundtjänst.

Vad frågar banken aldrig efter?

OP ber aldrig kunden uppge sitt lösenord, sin personbeteckning eller sina nätbankskoder annat än vid inloggning till nätbanken eller samtal till kundtjänsten. Banken frågar inte heller efter numret på kundens bank- eller kreditkort.

Om du får e-post från OP, borde varningsklockor ringa: Banken ber inte om uppgifter av kunderna per e-post. Kunduppgifterna och uppgifterna om kundkännedom uppdateras endast när kunden är inloggad med OP:s koder, aldrig på en publik nätsida.

Om du misstänker ett bedrägeriförsök ska du kontakta OP:s kundtjänst på numret 0100 0500.

Hur behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas konfidentiellt i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR. Det innebär att det måste finnas en lagstadgad rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. Dessutom är personalen bunden av tystnadsplikt beträffande kunduppgifter.

Experter: Sari Heinonen, direktör för OP:s bankrörelse för privatkunder, och Rami Kinnala, direktör med ansvar för regelefterlevnad, samt Tiina Rinnemaa, processägare, kundrelationsprocesserna för privatkunder 

Denna artikel publicerades den 19 maj 2020 och har uppdaterats den 2 juni 2023.