Lounaismaan Osuuspankin pankkilakimies Noora Soukka sanoo edunvalvontavaltakirjan helpottavan huomattavasti arjen pyörittämistä monissa tavallisissa tilanteissa, jotka muuttuisivat ongelmallisiksi ilman laadittua edunvalvontavaltakirjaa. 

Noora Soukko

Pankkilakimies Noora Soukka kertoo, että edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä ajoissa.

Tiukentunut lainsäädäntö on hankaloittanut omaisten mahdollisuuksia hoitaa asioita ilman valtuutusta viranomaisissa mukaan lukien pankit ja vakuutusyhtiöt. Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan pysyvään toimintakyvyttömyyteen.

Henkilö voi nimetä valtuutetuksi esimerkiksi täysikäisen lähisukulaisensa tai muuten tuntemansa luotettavan henkilön. Valtuutetulta on hyvä myös saada ennalta suostumus tehtävään.

 – Valtakirjoja laaditaan usein iäkkäämmille henkilöille, mutta onnettomuus tai vakava sairaus voi osua myös nuoremman henkilön kohdalle. Nykyisin ihmiset ovat valistuneempia järjestämään asioitaan myös tulevaisuuden näkökulmasta, mutta edelleen tulee vastaan tilanteita, joissa edunvalvontavaltakirjalle olisi ollut suuri tarve.

Ilman valtuutusta esimerkiksi aviopuolison on todella vaikeaa järjestää henkilön pankki- ja muita asioita. 

Päätös omissa käsissä

Edunvalvontavaltakirjojen tekemisen vähäisyys johtuu lähinnä tietämättömyydestä. 

– Tietoisuutta pyritään lisäämään Digi- ja väestötietoviraston käynnistämällä ”Omissa käsissä” -kampanjalla, jossa on mukana valtakunnallisesti suuri joukko lakitoimistoja, järjestöjä ja pankkeja – myös Lounaismaan Osuuspankki piti tärkeänä osallistua tähän valtakunnalliseen kampanjaan.

Voisi sanoa, että tämä asiakirja on tarpeen kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Edunvalvontavaltakirjalla saatava valtuutus on byrokratialtaan ja vaikutuksiltaan huomattavasti keveämpi toimenpide kuin käräjäoikeuden kautta vahvistettava edunvalvonta. 

Tämä keveämpi menettely ei myöskään poista henkilön omaa oikeustoimikelpoisuutta. Alkuperäinen edunvalvontavaltakirja tulee säilyttää hyvässä tallessa, koska edunvalvontavaltakirjaa vahvistettaessa Digi- ja väestötietovirastolle tulee toimittaa alkuperäinen valtakirja.

Valtuuttajan terveystilan heiketessä onnettomuuden tai sairauden myötä valtakirja toimitetaan lääkärinlausunnon kanssa Digi- ja väestötietovirastoon, joka lopulta vahvistaa edunvalvontavaltuutuksen. Kuolemantapauksen sattuessa valtuutus ei ole enää voimassa. 

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen Digi- ja väestötietovirastossa voi viivästyä, mikäli hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä. 

Asiantuntija-apua saatavissa

OP Lounaismaalla pankin juristit auttavat edunvalvontavaltakirjojen laadinnassa. Kääntymällä asiantuntijoiden puoleen varmistetaan, että laadittava valtuutus täyttää muotomääräykset ja on laadittu juuri valtuuttajan tarpeisiin.

Asiakirjassa on keskeistä valtuuttajan etu. Valtuutuksessa voidaan antaa yksityiskohtaisia toimintaohjeita niin omaisuuden hoidosta kuin terveydenhoitoon liittyvistä asioista.

Valtuutetun ensisijainen tehtävä on pitää tunnollisesti huolta valtuuttajan edusta ja hoitaa hänen asioitaan hänen parhaakseen. Valtuutetun on myös tilanteen salliessa kysyttävä aina valtuuttajansa mielipidettä, kun ollaan tekemässä tärkeitä päätöksiä. Valtuutettu on velvoitettu myös pitämään erillään omat ja valtuuttajansa rahat ja varat.

Valtuutetun tehtävät on määritelty edunvalvontavaltakirjassa. Valtuuttaja voi määrätä valtuutetun palkkioista ja kulujen korvaamisesta valtakirjassa tai erillisessä toimintaohjeessa. Valtuutettua sitoo myös salassapitovelvollisuus valtuuttajan taloudellisista eduista ja hänen yksityisyytensä suojelemisesta.

Lounaismaan Osuuspankissa autetaan mielellään asiakkaita eri elämänvaiheissa tarvittavien asiakirjojen laadinnassa. Huolellinen tulevaisuuteen varautuminen on arjen viisautta.