Oulun kaupunki ja lähikunnat ovat onnistuneet jatkamaan väestökasvua, mikä näkyy sekä asuntorakentamisessa että uusien työpaikkojen määrissä. Toimialueen menestys luo hyvät edellytykset kasvattaa ja kehittää pankin liiketoimintaa.

"Asiakasomisteina yrityksenä pankki hahmottaa toimintaansa kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa luodaan taloudellista hyvää, jota hyödynnetään yhteisöllisessä roolissa. Vahvan vakavaraisuutensa ja tuloksellisen toimintansa avulla pankin on mahdollista luoda ympärilleen kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja koko toimintaympäristölleen", Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo muistuttaa.

Oulun Osuuspankki tarjoaa asiakkailleen edelleen mahdollisuuden henkilökohtaiseen palveluun asiakkaan niin halutessa.

"Erityisen nopeasti on kasvanut asiakkaiden henkilökohtainen palvelu verkkoneuvotteluissa, jossa pankin tuttu asiantuntija ja asiakas toteuttavat henkilökohtaisen tapaamisen verkon kautta. Samanaikaisesti mobiilipalveluiden käyttö on kasvanut erittäin voimakkaasti. Mobiilipalveluiden käyttö on asiakkaille mutkatonta ja ne ovat saatavissa jokaisena päivänä ja vuorokaudenaikana", Levo toteaa.

OULUN OSUUSPANKIN TAMMI-SYYSKUUN TULOSKATSAUS 2018

  • Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 26,0 miljoonaa euroa eli 11,3 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (29,3)*.
  • Alkuvuoden korkokate oli 24,0 miljoonaa euroa (22,1) kasvaen 8,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut nettotuotot olivat 28,3 miljoonaa euroa (31,5).
  • Asiakasliiketoiminnan kehitys jatkui erittäin hyvällä tasolla volyymin ollessa syyskuun lopussa 6 088 miljoonaa euroa eli 494 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden vaihteessa.
  • Tase oli syyskuun lopussa 3 758 miljoonaa euroa eli 15,1 % suurempi kuin vuoden vaihteessa (3 264).
  • Uusia luottoja nostettiin alkuvuonna 641 miljoonaa euroa eli 31,4 % vertailukautta enemmän. Pankin taseesta myönnettyjen luottojen kanta kasvoi vuoden alusta 11,3 % ja oli 2 674 miljoonaa euroa.
  • Talletuskanta kasvoi 10,1 % ja oli syyskuun lopussa 1 979 miljoonaa euroa. Myös varallisuudenhoidossa oli hyvää kasvua ja asiakasvarat kasvoivatkin yhteensä 10,2 % vuoden alusta ja olivat 2 974 miljoonaa euroa.
  • Pankkiin liittyi alkuvuonna uusia omistaja-asiakkaita 3 245. Kaikkiaan omistaja-asiakkaita oli syyskuun lopussa 76 223. Pankki maksoi omistaja-asiakkaille OP-bonuksia tammi-syyskuussa yhteensä 7,0 miljoonaa euroa.
  • Tuotto-osuuksia merkittiin alkuvuoden aikana 11,3 miljoonalla eurolla. Oulun Osuuspankin osuuspääomassa oli syyskuun lopussa Tuotto-osuuksia yhteensä 170 miljoonaa euroa. Vahva ja vakavarainen pankki pystyy tarjoamaan Tuotto-osuudelle erinomaista tuottoa nykyisessä matalien korkojen taloustilanteessakin. Vuodelta 2017 Oulun Osuuspankki maksoi Tuotto-osuudelle korkoa 3,25 %.
  • Vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 28,8 % (28,2).

Alkuvuoden liikevoitto 26,0 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 26,0 miljoonaa euroa eli 11,3 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (29,3)1. Alkuvuoden korkokate oli 24,0 miljoonaa euroa (22,1) kasvaen 8,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut nettotuotot olivat 28,3 miljoonaa euroa (31,5).

Osinkotuottoja kertyi 14,9 miljoonaa euroa eli 0,6 % vähemmän kuin vuosi sitten (15,0). Korko- ja osinkotuottoja kertyi pääosin OP Osuuskunnan osuuspääomasijoituksista. Palkkiotuottojen nettomäärä laski edellisvuodesta 8,9 % ja oli 12,2 miljoonaa euroa (13,4). Edellisvuoteen verrattuna palkkiotuotoista eniten kasvoivat tuotot johdannaistuotteiden myynnistä ja eniten laskivat tuotot luotonannosta. Luotonannon tuottojen lasku johtuu luottojen toimitusmaksujen jaksotuksesta, jota ei edellisvuoden vastaavaan aikaan tehty. Luottojen toimitusmaksut olivat 0,2 miljoonaa euroa (2,0). Vertailukelpoinen tuottokertymä alkuvuonna 2018 ilman jaksotusta oli 2,1 miljoonaa euroa.

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat 0,4 mil-joonaa euroa (0,2). Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 0,8 miljoonaa euroa (1,4). Lasku johtui pääasiassa edellisvuonna kirjatuista kertaluonteisista arvonlisäverojen palautuksista.

Kulut yhteensä olivat tammi-syyskuussa 26,7 miljoonaa euroa (23,9) eli 11,9 % vertailukautta suuremmat. Hallintokuluista henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta ja olivat 8,8 miljoonaa euroa (9,0). Vakinaisen henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 193, kun se vuotta aikaisemmin oli 196. Muut hallintokulut kasvoivat 20,4 % 12,8 miljoonaan euroon (10,1) ICT-kulujen ja palvelulaskutuksen kasvun vuoksi. Suunnitelman mukaiset poistot 0,4 miljoonaa euroa olivat 16,0% pienemmät kuin vuosi sitten (0,5). Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuodesta 30,4 % ja olivat yhteensä 5,0 miljoonaa euroa (3,8). Kulujen kasvu johtui Rahoitusvakausviraston vakausmaksusta sekä tähän kuluryhmään kirjatuista toteutuneista luottotappioista, jotka edellisvuonna kirjattiin Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -ryhmään.

IFRS9-standardin voimaantulon myötä alkuvuonna 2018 kirjattiin odotettavissa olevien luottotappioiden peruutuksia -0,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 voimassa olleen kirjaustavan mukaiset arvonalentumistappiokirjaukset olivat vertailukautena 0,4 miljoonaa euroa.

Tase 3 758 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin tase oli syyskuun lopussa 3 758 miljoonaa euroa eli 15,1 % suurempi kuin vuoden vaihteessa (3 264). Luottokanta kasvoi vuoden vaihteesta 11,3 % yltäen syyskuun lopussa 2 674 miljoonaan euroon (2 402). Uusia luottoja nostettiin alkuvuoden aikana 641 miljoonaa euroa (488), joista asuntolainojen osuus oli 279 miljoonaa euroa (230). Oulun Osuuspankki on välittänyt asiakkaille myös OP Ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) myöntämiä luottoja. Syyskuun lopussa OPAn taseessa olevien asiakasluottojen määrä oli 354 miljoonaa euroa (421).

Saamiset luottolaitoksilta, jotka muodostuvat saamisista OP Yrityspankki Oyj:ltä, kasvoivat vuoden alusta 46,5 % yhteensä 701 miljoonaan euroon (478). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli syyskuun lopussa 332 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuoden vaihteessa (332).

Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 48 miljoonaa euroa, josta sijoituskiinteistöihin sitoutunut pääoma 28 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli syyskuussa 69 % ja nettotuotto 5,6 %.

Asiakkaiden talletukset kasvoivat tammi-syyskuun aikana 10,1 % ja olivat 1 979 miljoonaa euroa (1 797). Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat pääasiassa veloista OP Yrityspankki Oyj:lle ja ns. väliluotoista OP-Asuntoluottopankki Oyj:lle, kasvoivat 29,2 % ollen 1 292 miljoonaa euroa (1 000).

Koko oman pääoman määrä kasvoi 4,8 % ja oli 368 miljoonaa euroa (351). Osuuspääoma nousi alkuvuonna 0,6 % 178 miljoonaan euroon (176). Varsinaisten osuusmaksujen määrä oli 7,8 miljoonaa euroa kasvaen 2,5 % vuodenvaihteen tasosta (7,6). Omistaja-asiakkaiden merkitsemien Tuotto-osuus-sijoitusten määrä kasvoi 170 miljoonaan euroon (169).

Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä kasvoi 12,2 % 369 miljoonaan euroon (329).

Vakavaraisuussuhde 28,8 %

Omien varojen määrä oli syyskuun lopussa 411 miljoonaa euroa kasvaen 25 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana (386). Riskipainotetut erät kasvoivat 1 426 miljoonaan euroon (1 368). Vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 28,8 % (28,2).

*) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2017. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammi-syyskuun 2017 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailutietona on edellisen tilinpäätösajankohdan luku (31.12.2017).