Ota ensimmäinen askel ja puhu luopumisajatuksistasi perillistesi kanssa. Selvitä löytyykö perhepiiristäsi tilalle jatkajaa. Tasapuolisuussyistä metsätila annetaan usein jälkipolven yhteisomistukseen, jolloin jokainen saa tilasta tasaosuuden. Yhteisomistukset ovat usein haastavia ja aiheuttavat joskus pahojakin riitoja. Siksi kannattaa pohtia myös muita vaihtoehtoja.

Älä oleta vaan puhu ääneen asioista

Älä tee oletuksia siitä, että perilliset kyllä hoitavat metsän sitten joskus tulevaisuudessa. Ennakoi ja suunnittele, sekä puhu seuraavan sukupolven kanssa omaisuudestasi.

Sukupolven vaihdosta miettiessä, voit kertoa metsästä, mutta myös näyttää minkälaisesta omaisuudesta on kyse. Vie perilliset metsään ja kerro, minkälainen metsäsi on ja missä sen rajat kulkevat.

Tee myös edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin. Apua voit pyytää oman pankkisi asiantuntijoilta.

Selvitä omaisuutesi kokonaisarvo

Selvitä omaisuuseriesi arvo huolellisesti. Tämä on tärkeää niin verotuksen kuin perillisten tasapuolisen kohtelunkin näkökulmasta. Metsäarvion voi tilata metsähoitoyhdistykseltä, metsäyhtiöltä tai metsäpalveluita tarjoavilta yrityksiltä.

Myös OP Metsäarvio täyttää verottajan vaatimukset lahjaveroarvon määrityksessä. Sen voi osoitteesta op-metsa.fi/metsaarvio

Alustavasti metsäomaisuuden arvoa voi arvioida myös itsenäisesti op-metsa.fi -palvelun kautta tai Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun avulla. Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla ja voit tarkastella muun muassa tilasi metsä- ja puuvaratietoja sekä metsähoito- ja hakkuuehdotuksia kuvioittain.

Lahja ei ole ainut vaihtoehto

Metsänomistaja miettii usein metsän antamista lahjana perilliselle. Ajatuksen taustalla voi olla pohdintaa siitä, ettei omalta jälkipolvelta haluta rahaa tai heitä ei haluta laittaa maksamaan.

Aika usein metsätila annetaan perilliselle lahjana, jolloin perillisen maksettavaksi tulee lahjan suuruuden mukaan määräytyvä progressiivinen lahjavero. Suuremman metsälahjan saanut henkilö voi olla oikeutettu metsälahjavähennykseen. Lahjansaaja maksaa ensin lahjaveron. Tämän jälkeen hän voi tehdä metsälahjavähennystä vuosittain enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta.

Oikeus metsälahjavähennykseen määritellään tilan metsämaan pinta-alan ja sijaintikunnan perusteella. Minimitilakoko määritellään tilan maantieteellisen sijainnin perusteella. Mahdollisuuden metsälahjavähennykseen voi tarkistaa esimerkiksi Metsäkeskuksen metsälahjavähennyslaskurilla.

Käypä hinta

Omistajanvaihdos kannattaa usein toteuttaa kaupalla, joka on verotuksen osalta yleensä tehokkain tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos. Luopujalle metsätilan kauppahinta on tietyin ehdoin luovutusvoittoverosta vapaa ja ostaja saa edukseen metsävähennysoikeuden, joka keventää tulevien puukauppojen verotusta merkittävästi.

Kaupalla toteutettu sukupolvenvaihdos mahdollistaa osaltaan myös perillisten tasapuolisen kohtelun, kun kauppahinta on luopujan käytettävissä muiden osallisten huomioimisessa.

Myös lahjanluonteinen kauppa on mahdollinen, tämä voi olla hyvä tapa varmistaa vaikkapa rahoitusta luopujien eläkepäivien viettoon.

Kauppa voi olla kannattava vaihtoehto erityisesti, jos tilalla on runsaasti hakkuuikäistä puustoa. Tilan ostaja voi vähentää metsävähennyksenä 60 prosenttia metsän hankintamenosta metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

Metsä vaatii huolenpitoa

Pidä metsästäsi huolta niin kauan, kun se on omaisuuttasi. Hoida paperiasiat kuntoon, huolla metsää ja tee hakkuut ajoissa. Kiinteään omaisuuteen liittyy paljon todistuksia, jotka on hyvä olla ajan tasalla. Onko metsätilalla rasitustodistuksia? Ovatko lainhuudot ja omistukset nimissäsi? Kaikki omaisuuteen liittyvät paperit voit hoitaa valmiiksi tulevalle sukupolvelle.

Kirjaa sopimukset selkeästi paperille

Unohda ruutuvihot ja epämääräiset lappuset. Älä koskaan tee suullisia sopimuksia ja puhu tärkeistä asioista mielellään kaikkien perillisten kuullen. Sovi aina kirjallisesti metsätilan siirtymisestä seuraavalle sukupolvelle.

Huolellisesti ja oikeassa muodossa toteutettu kauppa- tai lahjakirja ovat tärkeitä dokumentteja. Jotta sopimuksesta saadaan riittävän kattava, selkeästi tulkittava ja virheetön, kannattaa se teettää metsäalan tuntevalla lakimiehellä. Näin vältetään ikävät yllätykset esimerkiksi verotuksessa.

Verotuksen näkökulmasta rintaperilliselle annettu metsälahja tulkitaan lahjansaajan ennakkoperinnöksi, mikä huomioidaan myöhemmässä perinnönjaossa. Jos näin ei haluta, asiasta tulee ilmoittaa lahjakirjassa.

Harkitse hallintaoikeutta tarkasti

Tilaa lahjoittaessaan luopuja voi pidättää itselleen hallintaoikeuden määräajaksi tai eliniäksi. Hallinta-ajan odotettavissa oleva pituus keventää lahjansaajalle tulevaa lahjaveroa. Verokevennys ei ole kovin suuri, joten harkitse tarkkaan, onko hallintaoikeus sinun metsätilasi kohdalla järkevää. Hallintaoikeudessa haltija vastaa tilan hoitotoimenpiteistä ja hakkuista sekä tilan hallinnosta ja verorasituksista.

Pyri selkeään ja ymmärrettävään lopputulokseen Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun sukupolvenvaihdos toteutetaan kerralla ja niin, että kaikki osalliset ymmärtävät myöhemminkin miten se tehtiin. Tämän takia kannattaa välttää pitkäkestoisia ja monimutkaisia järjestelyjä. Niistä saatava verohyöty jää usein lopulta pieneksi. Kannattaa myös harkita tarkkaan kannattaako tilakauppa toteuttaa niin että kauppahintaa maksetaan pitkä ajan kuluessa puukauppojen yhteydessä.

Aikaa myöten tällainen järjestely on omiaan lisäämään epäluottamusta osallisten kesken.

Muista nämä

  • Varallisuutta on hyvä tarkastella kokonaisuutena. Eri omaisuuserät voidaan jakaa perillisten toiveita kuunnellen ja niiden arvo huomioiden; Maijalle metsä, Matille mökki ja Mikolle osakesalkku.
  • Jos sopivaa jakotapaa ei löydy, metsätilan voi myydä ulkopuoliselle. Raha on aina metsää helpompi jakaa.
  • Vitkastelu metsätilan tulevaisuudesta päättämisessä harvoin kannattaa. Usein se johtaa hoitorästeihin ja metsän arvon alenemiseen.

Asiantuntijana jutussa toimi Metsäkeskuksen metsäneuvoja Minnamari Tuovinen.