Vastuullisuuspuhe on iskostunut viime vuosina yhä vankemmin yritysmaailmaan. Vaikka vastuullisuuteen satsaaminen voi olla edelleen joillain aloilla kilpailutekijä, siitä tulee ennen pitkää itseisarvo. Näin uskoo OP:n Corporate Responsibility Lead Satu Kuoppamäki.

– Vastuullisuuteen liittyy nykyään niin paljon erilaista säätelyä, vaatimuksia ja odotuksia, että sen merkitys kasvaa pk-yritysten toiminnassa väistämättä. Se, mikä on ollut ennen vapaaehtoista, on nyt uusi normaali, Kuoppamäki toteaa.

Eri sidosryhmät, kuten asiakkaat, henkilöstö, kumppanit ja rahoittajat, asettavat paineita yrityksille. Etenkin nuori sukupolvi osaa vaatia yrityksiltä kestävää toimintaa.

Kuoppamäen mukaan nyt on vielä hyvä hetki ottaa vastuullisuus kiinteäksi osaksi pk-yrityksen arkea. Muuten yritys saattaa tulevaisuudessa pelata itsensä jopa ulos markkinoilta. Vastuullisessa toiminnassa piilevät hyödyt kannustavat tarttumaan tuumasta toimeen.

– Vastuullinen liiketoiminta on esimerkiksi hyvää riskienhallintaa, tarjoaa parhaimmillaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja on arvokas mainetekijä.

Kuoppamäki muistuttaa, ettei vastuullisuus vaadi aina hienoja sertifikaatteja. Pk-yritys voi osoittaa olevansa vastuullinen pienilläkin teoilla, jotka eivät ole lopulta kovin ihmeellisiä. Lähes samat asiat toistuvat yrityksissä niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

Vastuullisuuden eri osa-alueet haltuun vähitellen

Vastuullisuustyössä pääsee alkuun yksinkertaisesti siten, että ottaa asioista selvää: Mitä pk-yrityksen omat sidosryhmät odottavat vastuulliselta toiminnalta? Millaiset vastuullisuusteot korostuvat toimitusketjussa, jossa pk-yritys on mukana? Mitkä paikalliset tai maailmanlaajuiset ilmiöt vaikuttavat yrityksen toimintaan?

– Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö omassa verkostossa vie jo pitkälle. Yksinkertaisimmillaan vastuullisuus on sidosryhmien kuuntelua ja parhaimmillaan niiden odotusten ylittämistä, Kuoppamäki näkee.

Vastuullisuus jaetaan tyypillisesti kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu.

Ympäristövastuu liittyy kiinteästi yrityksen ympäristövaikutusten hallintaan ja seurantaan. Yritys voi pienentää hiilijalanjälkeään esimerkiksi valitsemalla uusiutuvaa energiaa, käyttämällä energiatehokkaita laitteita ja kutistamalla logistiikan päästöjä.

Sosiaalista vastuuta yritys voi osoittaa huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista. Tällöin muun muassa työntekijöiden reilu kohtelu, koulutusmahdollisuudet ja työturvallisuus ovat etusijalla. Useimmiten hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava ja sairastaa vähemmän.

Taloudellinen vastuu luo perustan muille vastuullisuuden osa-alueille. Hyvä taloudellinen tulos saavutetaan vastuullisin keinoin. Tällöin vaikkapa kestäviin rahoituslähteisiin ja läpinäkyvään taloushallintoon kiinnitetään huomiota. Myös ympäristövastuullinen toiminta tuo usein säästöjä muun muassa energialaskussa tai jätehuollossa.

Vastuullisuusohjelma pohjautuu strategiaan ja arvoihin

Ideaalitilanteessa pk-yrityksen vastuullisuusohjelma on integroitu liiketoiminnan ytimeen eli strategiaan saakka. Päälle liimatut vastuullisuusteot eivät kanna pitkälle, ja pahimmillaan ne voivat tehdä hallaa yrityksen maineelle.

– Yrityksen kannattaa miettiä omassa vastuullisuusohjelmassaan, mikä vastuullisuudessa on juuri sen liiketoiminnan kannalta keskeistä ja omien arvojen mukaista. Näin vastuullisuudesta saa parhaimman hyödyn irti, Kuoppamäki kannustaa.

Parhaimmillaan vastuullisuusteot heijastuvat positiivisesti myös yritysten ulkopuolelle ympäröivään yhteiskuntaan.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse ottaa haltuun kerralla, vaan lähteä liikkeelle jostain yritykselle luontaisesta osa-alueesta – omien resurssien mukaan. Pk-yritys voi löytää oman uniikin kulmansa vastuullisuustyöhön inspiroitumalla muiden yritysten toimintatavoista tai hakemalla apua vaikkapa alan konsulteilta tai verkostoista.

Vastuullisuuteen liittyy myös raportointia, joka yleistyy koko ajan. Kuoppamäen mukaan asioita ei edes voi kehittää pitkäjänteisesti, ellei niitä myös mittaa ja raportoi säännöllisesti. Myös sidosryhmät ovat kiinnostuneita siitä, miten yritys osoittaa vastuullisuutensa ja viestii siitä ulospäin.

Vastuullisuuskeskustelu pohjautuukin läpinäkyvyyteen. Kun aiheesta puhutaan avoimesti, sen rooli kasvaa niin yrityksissä kuin muuallakin yhteiskunnassa.

– Vastakkainasettelun sijaan on rakentavampaa luoda yhdessä kestävää tulevaisuutta. Parhaimmillaan vastuullisuusteot heijastuvat positiivisesti myös yritysten ulkopuolelle ympäröivään yhteiskuntaan, Kuoppamäki iloitsee.