Parhaimmillaan vastuullisuusajattelu kumpuaa aidosti yrityksen sisältä. Se ei ole pelkästään ulkopuolelta tuleva paine, joka pakottaa toimimaan. Näin uskoo OP Ryhmän Senior ESG Specialist Ulla Hansmann.

Vastuullisuudesta on tullut pk-yrityksille elinehto jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla, koska paineet vastuulliseen toimintaan koko arvoketjussa kasvavat vauhdilla. Niin asiakkaat, sidosryhmät kuin rahoittajat arvostavat vastuullisuustoimia – tai jopa vaativat niitä.

Esimerkiksi rahoittajat ja sijoittajat tukevat mieluiten vastuullisesti toimivia yrityksiä. Taloudellisen menestyksen lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miten tulos on syntynyt ja miten yritys on vaikuttanut yhteiskuntaan.

Toisaalta vapaaehtoinen vastuullisuus on nyt kilpailutekijä, jos yritys tekee asiat paremmin kuin laki vaatii. Pk-yritys voi esimerkiksi onnistua rekrytoimaan alan parhaat osaajat ja sitouttaa heidät, jos se satsaa omaehtoisesti vastuullisuuteen.

– Kestävät ratkaisut eivät välttämättä näy heti plussana viivan alla, mutta aiheen huomiotta jättäminen vasta kalliiksi tulee. Siksi tarvitaan pitkän aikavälin tavoitteita ja suunnitelmallisuutta.

OP:n pk-yrityksille toteuttama tutkimus vuoden 2022 lopulta osoittaa, että vasta noin puolet vastaajista on tunnistanut heille tärkeitä vastuullisuuden osa-alueita. Kehitystyö on siis vielä kesken. 

– Vastuullisuusteot ovat monen pk-yrityksen arkea, mutta niitä ei aina osata sanoittaa. Toki joidenkin pk-yritysten koko bisnesidea voi perustua vihreään siirtymään eli ekologisesti kestävään kasvuun.

ESG huomioi ympäristön, ihmiset ja hallinnon

ESG-termiä käytetään etenkin rahoitusalalla, koska se viittaa laajasti eri vastuullisuuden osa-alueiden tunnistamiseen, mittaamiseen ja seurantaan. ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance.

Environmental tarkoittaa ilmastoa ja ympäristöä. Pk-yritys voi olla vastuullinen esimerkiksi asettamalla päästötavoitteita ja vähentämällä päästöjä, edistämällä luonnon monimuotoisuutta, soveltamalla kiertotalouden periaatteita, pienentämällä hävikkiä ja käyttämällä uusiutuvia energialähteitä.

Social viittaa ihmisiin ja yhteisöihin. Pienikin yritys voi panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin ja luoda kulttuuria, jossa jokainen saa olla omanlaisensa ja kuuluu silti joukkoon. Lisäksi pitkissä toimitusketjuissa voi olla riski ihmisoikeusrikkomuksiin, mistä kaikkien toimijoiden on kannettava vastuu.

Governance merkitsee hyvää hallintotapaa. Esimerkiksi pk-yrityksen hallituksen jäsenillä tulisi olla laaja-alaista näkemystä, kokemusta ja osaamista ja heidän tulisi edustaa eri ihmisryhmiä. Hyvään hallintoon liittyy myös vastuullinen datan käyttö eli miten vaikkapa asiakkaiden henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja eettisesti.

Vastuullisten valintojen välillä tasapainoillessaan pk-yrityksen kannattaa miettiä, mikä vaihtoehdoista on vaikuttavin ja valita se. Samat teemat eivät ole yhtä olennaisia kaikille pk-yrityksille.

– Vaikka tiettyjen toimialojen yritykset altistuvat enemmän ESG-tekijöille kuin toiset, jokainen yritys voi kääntää tekijät omiksi vahvuuksikseen ja minimoida riskit.

Vastuullisuus tulee todeksi alihankintaketjuissa

ESG-tekijät vaikuttavat toisiinsa ja heijastuvat myös yrityksen maineenhallintaan, lainsäädäntöön ja yritysvastuuseen. Maineenhallinnan näkökulmasta pk-yrityksen pitää toimia avoimesti ja läpinäkyvästi, jotta se kestää ulkopuolista tarkastelua, sekä valita oman arvoketjun kumppanit oikein.

Hansmann toteaa, että lainsäädännön asettamat vaatimukset koskettavat pitkälti vasta suuryrityksiä. Silti myös pk-yrityksen on hyvä ymmärtää ja ennakoida, miten lainsäädäntö muuttuu omalla toimialalla.

– Lainsäädäntö kehittyy ja tarkentuu koko ajan eri ESG-tekijöiden osalta. Lisäksi lait vaikuttavat ainakin välillisesti pk-yrityksiin, kun vaateet valuvat suuryrityksiltä eteenpäin arvoketjussa.

OP:n Suuryritystutkimuksen mukaan 83 prosenttia suuryrityksistä kokee, että vastuullisuussitoumukset lisäävät painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia.

Pk-yrityksen kannattaa kysyä isoilta kumppaneiltaan suoraan, mitä he odottavat jatkossa alihankkijoilta, ja hankkia tarvittaessa apua esimerkiksi vastuullisuusraportointiin. Muuten merkittävä asiakkuus voi mennä sivu suun. Yhtä lailla pk-yritys voi haastaa omaa alihankintaketjuaan vastuullisuustekoihin.

Koska pk-yritys vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, yritysvastuusta on tullut hygieniatekijä. Enää ei riitä, että yritys takoo vain taloudellista tulosta, vaan siltä vaaditaan satsauksia oman liiketoiminnan kestävään kehitykseen sekä vastuun ottamista oman toiminnan vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteisöihin.

– Jokaisella pk-yrityksellä on jo omia vahvuusalueitaan vastuullisen liiketoiminnan saralla. Ne ovat hyvä perusta, kun yritys lähtee laajentamaan vastuullisuuden ja vaikuttavuuden ajattelua ja tekoja kaikkiin ESG:n osa-alueisiin. Utelias mieli sekä halu oppia rohkaisevat eteenpäin.

Kestävillä valinnoilla rakennat vaikuttavaa liiketoimintaa. Tarjoamme kestävät rahoitusratkaisut yrityksesi ja taloyhtiösi käännekohtiin. Tutustu rahoitusratkaisuihimme >