Fullmäktige representerar bankens alla ägarkunder. Via fullmäktige kan bankens ägarkunder påverka beslutsfattandet i OP Nyland.

Vilka slags saker beslutar fullmäktige om?

Fullmäktige fastställer andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten gällande bankens verksamhet. Dessa är beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsrådets medlemmar samt verkställande direktören, beslut om antalet medlemmar i förvaltningsrådet och deras arvode, val av medlemmar till förvaltningsrådet samt ändring av bankens stadgar. Dessutom fattar fullmäktigemötet årligen beslut om donationer som berör samhället. År 2022 riktades medel exempelvis till kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad för att sysselsätta ungdomar.

Vilka kandiderar i fullmäktigevalet?

Kandidaterna är OP Nylands ägarkunder som har gott anseende och som använder bankens tjänster, vilka själv har ställt upp som kandidater senast 14.9.2022. Kandidaten ska ha fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen.

Hur hittar jag en lämplig kandidat?

Du kan bekanta dig med uppgifterna om kandidaterna på förhand via ett kandidattest eller röstningsmaterial.

Hur många representanter väljs?

20 från östra Nylands valkrets, 18 från västra Nylands valkrets, 32 från mellersta Nylands valkrets och 30 från Helsingfors valkrets.

Vem får rösta?

Alla ägarkunder i OP Nyland som har blivit ägarkund i OP Helsingfors, OP Östnyland eller OP Nyland senast 31.5.2022 och som när valet börjar fortfarande är ägarkund. Varje röstberättigad ägarkund har en röst i fullmäktigevalet.

När hålls valet?

Röstningen sker 7–17.11.2022.

Hur röstar jag i valet?

Innan valet börjar får alla ägarkunder ett nätmeddelande om sin rösträtt via op.fi samt i OP-mobilen eller per post. De som använder nättjänsten eller OP-mobilen kan rösta på elektronisk väg. De som inte har nättjänstkoder röstar med röstsedel per post.

När blir valresultatet klart?

Resultaten publiceras 2.12.2022. Du kan bekanta dig med dem på bankens sidor på op.fi.