Elina Rinta siirtyi OP varainhoidon salkunhoitajasta ESG-asiantuntijaksi kolme vuotta sitten. Vastuullisuuskysymysten osaajille on nyt tarvetta, ja kollegojen määrä finanssialalla on kasvussa.

– Valitettavasti kasvava kysyntä ESG-asiantuntijoille kertoo siitä, että meillä on maapallollamme isoja kestävyyshaasteita, jotka on yhä useammin huomioitava myös lainapäätöksissä ja sijoituksissa, Elina Rinta sanoo.

ESG-kirjainkolmikko tulee englanninkielen sanoista environment, social ja governance. Niillä tarkoitetaan kolmea keskeisintä yritysvastuun osa-aluetta eli ympäristövaikutuksia, sosiaalista vastuullisuutta ja hyvää hallintoa. Rinnan työnkuvaan kuuluu siis seurata OP varainhoidon tekemien sijoitusten vastuullisuutta.

Erityisesti ilmastokysymykset kiinnostavat nyt monia sijoittajia.

Rinta ymmärtää sijoitusten ilmastovaikutuksista kiinnostuneen sijoittajan huolta. Sijoitusten hiilijalanjäljen vertailu ei aina ole yksinkertaista. Jopa saman toimialan sisällä yritysten toiminnan ilmastovaikutuksia on toisinaan vaikea verrata keskenään.

– Yritysten ilmastoraportoinnissa on edelleen parantamisen varaa. Sijoittajalle olisi tärkeää saada määrämuotoista ja vertailukelpoista tietoa yhtiöiden historiallisista päästöistä ja tulevaisuuden päästövähennystavoitteista, Rinta sanoo.

Kuinka sijoittaa ilmasto edellä?

Kun tavoitteena on omien suorien osakesijoitusten hiilineutraalius, yksi vaihtoehto on tehdä sijoituksia yrityksiin, jotka pyrkivät käyttämään toiminnassaan uusiutuvaa energiaa.

Ilmastoteemaa voi toteuttaa myös sulkemalla sijoitussalkusta pois korkeapäästöisiä yhtiöitä tai niitä, joilla on suuret fossiiliset polttoainevarastot. Tällä sijoittamistyylillä halutaan kannustaa yrityksiä muuttamaan toimintaansa. Kumpikin tapa sijoittaa vaatii sijoittajalta omaa aktiivisuutta ja halua kerätä tietoa.

Jos tiedonkeruun haluaa jättää ammattilaisille, ilmastoteemaan keskittyvät rahastot ovat hyvä vaihtoehto. Rahastojen kohdalla hiilijalanjäljen vertailu on huomattavasti helpompaa, sillä rahastot julkaisevat hiili-intensiteettilukuja varsin kattavasti.

– Ilmastoteemalla toimiva rahasto voi sijoittaa yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, tuottavat itse uusiutuvaa energiaa tai valmistavat laitteita, joiden avulla uusiutuvaa energiaa tuotetaan, Elina Rinta sanoo.

Esimerkiksi OP-Vähähiilinen Maailma poissulkee sijoituksistaan fossiilisista polttoaineista riippuvaisia yhtiöitä, joilla on korkea hiilijalanjälki tai suuret fossiilisten polttoaineiden varannot.

OP-Ilmasto sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä tai joiden liiketoimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on positiivinen vaikutus.

Kannattaa muistaa, että rahaston hiilijalanjälki ei lukuna aina kerro kaikkea. Vaikka tuulivoimalan rakentaminen aiheuttaa päästöjä, uusiutuva energia omalta osaltaan torjuu ilmastonmuutosta.

Tiedon määrä haasteena

Kansainvälisesti yrityksen hiilijalanjäljen laskemiseksi on monia erilaisia standardeja. Yritykset käyttävät omassa raportoinnissaan yleisimmin Greenhouse Gas Protokollan (GHG) tapaa laskea päästövaikutuksia.

Laskutavassa hiilidioksidipäästöille on kolme tasoa, joita sijoittajien kesken kutsutaan englanninkielisellä termillä scope. Ensimmäisellä tasolla ovat yrityksen omien päästölähteiden vaikutusten raportointi, toisessa ostoenergian päästöt ja kolmannella tasolla mukana ovat myös epäsuorat päästöt.

Kattavasti scope-3 -tasolla ilmastovaikutuksistaan raportoivia yrityksiä on vähän, sillä tässä mittarissa lasketaan koko toiminnan vaikutukset, aina alihankkijoiden hiilijalanjäljestä tuotteen koko elinkaarensa aikana aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin asti.

Toisaalta Rinta kertoo, että edes ne yritykset, jotka kertovat hiilijalanjäljestään ykköstasolla, eivät aina anna tietoa tarpeeksi läpinäkyvästi.

– Datan laajuus on tietysti suuri haaste, mutta edes niistä yrityksistä, jotka raportoivat scope-1:n päästöjään, vain muutama prosentti tekee sen täydellisesti.

Voittajat löytyvät yhtiöistä, jotka tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen torjunta on monille yrityksille kannattavaa liiketoimintaa, Rinta muistuttaa.

On olemassa yhtiöitä, joiden liikevaihdosta merkittävä osa tulee energiaa säästävien teknologioiden kehittämisestä ja toimittamisesta, uusiutuvan energian tuottamisesta tai ympäristöystävällisestä rakentamisesta.

Tällaiset yhtiöt ovat hyvä lisä ilmastosalkkuun vähäpäästöisten yhtiöiden lisäksi.

Ilmastonmuutos aiheuttaa yrityksille riskejä, mutta myös mahdollisuuksia, Rinta sanoo.

– Ilmastonmuutos jakaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin. Voittajat löytyvät yhtiöistä, jotka tuottavat ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Häviäjiin puolestaan kuuluvat fossiilisista polttoaineista riippuvaiset yritykset, Rinta kuvaa.

Helpoiten vastuullisuuskysymysten huomioiminen sijoituspäätöksissä siis onnistuu, kun valitsee sijoituskohteeksi vastuullisia rahastoja. Tutustu OP:n vastuullisen sijoittamisen rahastoihin.