Vastuullinen sijoittaminen on ollut viime vuosina voimakkaasti nouseva trendi, joka kiinnostaa yhä useampaa piensijoittajaa. Mutta mitä vastuullinen sijoittaminen oikeastaan tarkoittaa?

ESG-mittarit määrittävät vastuullisuuden

Sijoituskohteet ovat yrityksiä, joiden toiminnalla voi olla haitallisia vaikutuksia. Vastuullinen sijoittaja haluaa ymmärtää näistä aiheutuvia riskejä ja mahdollisesti välttää tällaisia kohteita tai vaikuttaa sijoittamalla niiden toimintaan.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sijoituspäätöksissä otetaan huomioon ESG-riskit ja mahdollisuudet, tiivistää OP:n ESG-yksikön päällikkö Annika Manninen.

Kirjainlyhenne ESG viittaa siihen, miten yhtiöt huomioivat toiminnassaan ympäristöön, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintotapaan (Environment, Social and Governance) liittyviä asioita.

Ympäristönäkökulmaa voi lähestyä esimerkiksi miettimällä, kuinka yrityksen toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen tai noudattaako se toiminnassaan ympäristöystävällisiä sertifikaatteja. Sosiaalinen vastuu voi tarkoittaa muun muassa yrityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia tai sitä, miten yritys huolehtii työntekijöidensä työolosuhteista ja -turvallisuudesta. Hallinnointi taas viittaa esimerkiksi korruption kitkemiseen, verojen maksamiseen ja hallituksen jäsenten palkitsemiseen.

ESG-termiä ei ole standardisoitu, joten sen tarkka määrittely saattaa vaihdella hieman eri aloilla. Erilaisia ESG-mittareita voi tarkastella esimerkiksi Vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsifin sivuilta.

Vastuullinen sijoittaminen tuottaa

Joku saattaa ajatella, että vastuullinen sijoittaminen ehkä parantaa maailmaa mutta nakertaa samalla sijoittajan tuotto-odotuksia. Näin ei ole, toteaa Manninen.

Hänen mukaansa ajatus tuoton kärsimisestä perustuu vanhentuneihin käsityksiin – vastuullinen sijoittaminen on tuottavaa, koska vastuullisesti toimivat yritykset tuottavat tutkimusten mukaan pitkällä aikavälillä paremmin kuin muut toimijat. Tämä selittyy ennen kaikkea sillä, että vastuulliset yhtiöt välttävät riskejä, jotka saattavat aiheuttaa taloudellista tappiota. Myös vastuulliset rahastot tuottavat samalla tavalla tai paremmin kuin muut rahastot.

– On loogista, että vastuullinen toiminta on pitkällä aikavälillä kannattavaa. Jos yrityksen toiminta perustuu esimerkiksi puhtaan veden saatavuudelle, sen kannattaa panostaa veden saatavuuteen jo olemassaolonsa vuoksi.

Ennen vastuullista sijoittamista puhuttiin eettisestä sijoittamisesta, joka perustui ennen kaikkea poissulkemisen periaatteelle: sijoituksia ei tehty kohteisiin tai aloille, joita pidettiin epäeettisinä tai sijoittajan arvojen vastaisina. Nykyään vastuullinen sijoittaminen käsitetään kuitenkin laaja-alaisemmin.

– Voidaan myös aktiivisesti etsiä yrityksiä, jotka kehittävät ratkaisuja vaikkapa sosiaaliseen epätasa-arvoon tai ympäristön kuormittamiseen, Manninen kuvailee.

Omat arvot ohjaavat

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa aloittaa pohtimalla itselle tärkeitä arvoja ja teemoja, joihin haluaisi toiminnallaan vaikuttaa. Kiinnostaako esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen tai sukupuolten välinen tasa-arvo? Jollekulle voi olla tärkeää, että pääsee sijoittamaan hajautetusti ja niin, että vastuullisuus on huomioitu mahdollisimman laaja-alaisesti.

Sopivaa sijoituskohdetta kartoittaessa on tärkeää kiinnittää huomio yrityksen toiminnan kannalta olennaisiin ESG-asioihin, Manninen toteaa.

– Esimerkiksi ympäristöriskit ovat joillain toimialoilla paljon merkittävämpiä kuin toisilla. Teknologia- tai mediafirmalle ympäristövastuu ei luultavasti ole yhtä oleellinen kuin vaikkapa sosiaalinen vastuu.

Aloittelevan sijoittajan tueksi on jo olemassa erinäisiä rahastokohtaisia luokituksia, jotka kertovat, miten hyvin vastuullisten rahastojen tavoitteet käytännössä toteutuvat. Mannisen mukaan niissä on kuitenkin merkittäviä eroja eri palveluntarjoajien välillä.

Tulevaisuudessa sijoituskohteiden luotettava vertailu helpottunee.

– EU:lla on nyt käynnissä kestävän rahoituksen hanke. Sen on tarkoitus tuottaa myös lakialoitteita, jotka voivat auttaa myös piensijoittajaa hahmottamaan sijoitusten vastuullisuutta.

Suora osakesijoittaminen vai rahastot?

Vastuullista sijoittamista voi harrastaa suorien osakesijoitusten tai vastuullisten rahastojen kautta. Kummassakin tapauksessa kannattaa olla itse aktiivinen ja etsiä tietoa kohteiden ESG-arvoista.

Pörssiyhtiöihin suoria sijoituksia tekevä voi tarkastaa yrityksen vastuullisuusraportin ja verrata sitä ydinliiketoimintaan. Kohdistuvatko vastuullisuusteot yhtiön kannalta olennaiseen toimintaan? Vastaavatko puheet tekoja?

– Voi myös yrittää selvittää sitä, miten vastuullisuus on vastuutettu yhtiön sisällä. Onko se esimerkiksi yhdistetty johtajien palkitsemiseen?

Rahaston voi valita esimerkiksi tutkimalla, kuinka ESG-asiat huomioidaan sijoituspäätöksissä ja miten rahastossa on tehty poissulkuja yritysten tai toimialojen suhteen.

– Kannattaa muistaa, että muutama poissulku ei välttämättä tee rahastosta vastuullista. ESG-periaatteiden pitäisi olla integroituna koko toimintaan. Voiko rahasto esimerkiksi vaikuttaa omistamiensa yritysten toimintaan?

Toisaalta yksittäisiä nimiä rahastoissa ei kannata pelästyä liikaa, Manninen toteaa. Tärkeää on katsoa koko rahaston tavoitteita ja sitä, miten ne huomioivat erityisesti itselle tärkeitä ESG-arvoja.

Tutustu vastuullisiin rahastoihimme op.fi:ssä

Lisää vinkkejä ja artikkeleita sijoittamisen aloittamiseen