Vastuullisuus on tänä päivänä niin ihmisten kuin yritysten huulilla, eikä syyttä. Sijoittamisessa vastuulliset valinnat ovat olleet mahdollisia jo pitkään, mutta kuinka hyvin sijoittajat saavat tietoa kohteista ja mitä tietämys loppupelissä tarkoittaa?

Rahoitus- ja sijoitusmarkkinoiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä, ilmastotavoitteita ja matkaa kohti hiilineutraaliutta. Matka EU:n päätöspöydistä yksittäisen sijoittajan työpöydälle on kuitenkin pitkä, ja sisältää monta rastia.

EU on antanut finanssimarkkinatoimijoille, kuten rahastoyhtiöille, SFDR-tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation), joka sisältyy isoon kestävän rahoituksen lakipakettiin. Asetuksen mukaan kestäviä sijoituspäätöksiä tekevät rahastot jaetaan kolmeen kategoriaan: artikla 9:n mukaisiin tummanvihreisiin ja artikla 8:n mukaisiin vaaleanvihreisiin rahastoihin. Muiden rahastojen osalta kestävyysriskien huomioimisesta kerrotaan erikseen 6 artiklan mukaisesti.

Tietoa vastuullisuusvertailun pohjaksi

EU-sääntelyn tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt ja läpinäkyvyyttä vastuulliselle sijoittamiselle niin, että sijoittaja voi saada tietoa ja vertailla eri sijoituskohteita luotettavasti. Yksi ongelma sääntelykokonaisuuden rakentamisessa liittyy ajoitukseen ja asetusten pitkälle aikavälille sijoittuvaan voimaantuloon.

Artiklojen 8 ja 9 ensimmäinen taso tuli voimaan vuoden 2021 maaliskuussa, kakkostason vuoro on ensi vuoden alussa. Vaaleanvihreäksi rahastoksi pääse helpommin, sen tulee edistää sijoituspäätöksillään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Tummanvihreän rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Artikla 9:n mukaisesti sijoittavien tummanvihreiden rahastojen toimintasektori on kapea ja vastuulliskampa tiuha.

– Varainhoitajilla on velvollisuus luokitella rahasto ja kertoa, kuinka kestävyystekijät huomioidaan kunkin rahaston osalta. Asiakkaiden on jatkossa helpompi vertailla erilaisia sijoitustuotteita keskenään omiin vastuullisuusmieltymyksiinsä peilaten, kertoo OP:n johtava ESG-asiantuntija Annika Esono Manninen.

Omat kestävyysmieltymykset julki

Rahoitusmarkkinoita ohjaa EU:n säätämä MiFID-direktiivi (Markets in Financial Instruments Directive). MiFID II astui voimaan vuonna 2018 ja sen tavoitteena on sijoittajansuojan parantaminen, läpinäkyvyyden lisääminen ja sääntelyn yhtenäistäminen EU-valtioissa. Tämän vuoden elokuussa koittaa uusi vaihe, kun palveluntarjoajan on kysyttävä asiakkaalta hänen kestävyysmieltymyksistään.

– Mitkä ovat sinun kestävyysmieltymyksesi ja miten ne vaikuttavat valintoihisi. Kuinka tärkeää ilmastonmuutoksen ehkäisy on sinulle. Kysely sisältää kolme eri teemaa, joista jokainen tulee käydä läpi, kertoo Esono Manninen.

Jos kestävyyskysymyksiä alkaa pohtia ensimmäistä kertaa sijoitusneuvottelussa, voi viedä aikaa muodostaa oma kanta asioihin.

Yhtiöille eli sijoituskohteille oman mausteensa keittoon tuo taksonomia-asetus, joka määrittelee, mikä on ympäristön kannalta kestävää. Taksonomia sisältää kuusi eri ympäristötavoitetta, joista kaksi eli ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen on vasta käytössä.

Taksonomia on kestävyysluokittelu liiketoiminnoille, käytännössä sijoituskohteille eli yhtiöille, joiden täytyy raportoida, kuinka suuri osa heidän liiketoiminnastaan on taksonomian mukaista.

– Meillä toimijoilla on paljon kysely-, tiedonanto- ja raportointivelvollisuuksia, jotka palvelevat sijoittajia heidän valinnoissaan.

Valo siintää horisontissa

Vaikka vastuullisen sijoittamisen kenttään sisältyykin vielä joitain kysymysmerkkejä, näyttää ruoho jo vihertävän, sillä toimijat tekevät koko ajan töitä, jotta vastuulliseen sijoittamiseen löytyy riittävästi luotettavia ja vertailtavia sijoituskohteita ja -tuotteita.

Vihreä siirtymä on yhä useamman agendalla ja kiinnostus sijoittamiseen jatkaa kasvuaan. Vastuullisessa sijoittamisessa voidaan puhua jo ylikysynnästä, sillä rahaa on ajoittain enemmän tarjolla kuin rahoituskohteita.

Esono Manninen korostaa, että vastuullisuus on mukana OP Ryhmän kaikessa tekemisessä. Asiakkaiden ymmärrys vastuullisuudesta kasvaa koko ajan, mikä ilmenee päivittäisessä kanssakäymisessä. Hyvä perusta toteuttaa kestäviä ratkaisuja on siten olemassa.

– Yhteinen tahtotilamme on, että ajatusmaailmamme kohtaavat ja asiakkaamme voivat tulevaisuudessa sijoittaa rahastoihin, joissa kaikissa on huomioitu kestävyystekijät. Lisäksi on tarjolla syvällisemmin kestävyyttä huomioivia sijoitustuotteita niitä haluaville asiakkaille.