Maatilojen välinen rehu- ja lantakauppa yleistyy, mikä on kustannusten kannalta hyvä asia. Myös yhteiskoneet ja urakointipalveluiden käyttö tuovat kustannustehokkuutta yritystoimintaan. Tilojen väliseen kauppaan ja yhteiskoneisiin liittyviä sopimuksia ei kannata jättää puheiden varaan.

– Ostoista ja myynneistä pitäisi tehdä sopimus ainakin sähköpostitse, miksei myös kirjallisesti. Kun sopimukseen on kirjattu määrät, laadut ja hinnat, on molempien osapuolien asema turvattu, maatalousasiakkaista vastaava asiantuntijajohtaja ja lakimies Tarja Mikkola OP Janakkalasta opastaa.

– Maataloustuotteita ja eläimiä ostavat yritykset laativat aina kattavat kauppasopimukset. Niihinkin kannattaa tutustua huolella ennen allekirjoittamista, jottei sitoudu liian huonoihin ehtoihin.

Tilojen välisten sopimusten ei tarvitse olla monimutkaisia eikä niiden laatimiseen tarvita välttämättä lakimiehen apua. Kaupankäynnin kohteena olevan tuotteen tai palvelun määrän, laadun, hinnan ja toimitusajan ja -tavan määrittelyn lisäksi sopimukseen on hyvä kirjata reklamointivelvoitteet ja sopimuksen irtisanomisehto.

Jotta sopimusta voidaan noudattaa ja tulkita, pitää esimerkiksi viljasta ja nurmirehusta määrittää laatu yhteisesti sovitulla tavalla. Myyntierät on myös punnittava luotettavasti esimerkiksi akselivaa’alla.

– Yhteiskäyttöön hankituista maatalouskoneista syntyy harvoin riitoja, mutta niistäkin kannattaa tehdä sopimus vähintään sähköpostitse. On hyvä sopia huolto-, käyttö- ja vakuutusmaksujen jakaminen. Samoin kannattaa sopia, kuinka yhteiskoneen arvo määritetään, jos joku osakas haluaa luopua omistuksestaan, Mikkola sanoo.

Kannattaa sopia, kuinka yhteiskoneen arvo määritetään, jos joku osakas haluaa luopua omistuksestaan.

Rakentamisesta riitoja

Taloudellisesti isoimmat sopimusriidat maatiloilla syntyvät rakennusprojekteista. Rakentajan tai tavarantoimittajan kanssa voi syntyä erimielisyyksiä siitä, mitä on tilattu ja mitä toimitettu. Erimielisyydet liittyvät usein rakentamisen laatuun.

– Rakennusprojekteihin pitäisi ottaa jo suunnitteluvaiheessa mukaan maatilarakentamisen hallitseva asiantuntija. Hänen kanssaan kannattaa laatia kattavat sopimukset rakentajien kanssa. Tarjouspyyntö ja tilaus eivät ole sopimuksia eikä niihin voi siksi suoraan vedota riita-asioissa, Mikkola muistuttaa.

– Rakentamisen aikaiseen valvontaan pitää myös palkata ammattilainen, joka katsoo, että sovitut laatukriteerit täyttyvät jokaisessa vaiheessa.

Jos yrittäjä on tyytymätön työn tai tarvikkeiden laatuun, pitää puutteista reklamoida eli huomauttaa myyjälle mahdollisimman pian.

– Reklamaatio kannattaa lähettää sähköpostilla ja kirjoittaa viestiin selvästi ”reklamaatio”. Silloin käy selväksi, että kyseessä on huomautus rakennustyön puutteista. Tavaran- tai palveluntoimittaja ei välttämättä ymmärrä suullisesti huomautusta reklamaatioksi, eikä siitä silloin jää todistetta.

Investointeihin liittyvät rahoitus-, takaisinmaksuturva- ja korkosuojaussopimukset pitää luonnollisesti myös olla kunnossa. Näihinkin sopimuksiin pitää tutustua tarkasti ennen niiden allekirjoittamista.

Koska lakimiehen apua vaativia riitoja saattaa kattavista sopimuksista huolimatta syntyä, kannattaa aika ajoin tarkistaa, että maatilan oikeusturvavakuutus on riittävän kattava.

Muista yhtymäsopimus

Maatilan toimintaan dramaattisimmin vaikuttavat riidat syntyvät usein siitä, että maatalousyhtymän osakkaat ajautuvat eri raiteille eikä tilaa voida enää pyörittää ja kehittää yhdessä.

– Maatalousyhtymää perustettaessa on ehdottomasti laadittava kattava yhtymäsopimus, Tarja Mikkola painottaa.

– Yhtymäsopimuksenkaan ei tarvitse olla monimutkainen. Keskeisimmät sovittavat asiat ovat osapuolten vastuiden, työpanosten ja yhtymän tulojen jakautuminen sekä ehdot, joilla osakas voi luopua omistuksestaan. On myös sovittava, miten menetellään osakkaan kuollessa ja kuinka maatilan hinta määritetään.

Osakkaiden työpanokset ja vastuut saattavat tilan ja elämän kehittyessä muuttua ja siksi yhtymäsopimusta pitäisi muutostilanteissa päivittää. Yhtiömuotoisilla maatiloilla osakassopimukset on Mikkolan mukaan laadittu useimmiten riittävän kattavasti.

Maatilan ja muidenkin yritysten suurimpien vastoinkäymisten varalle yrittäjillä pitää olla ehdottomasti edunvalvontavaltuutus, avioehto ja testamentti. Nämä keskeiset turva-asiakirjat ovat palvelus läheisiä kohtaan.

Lue myös: Maatalousyrittäjän yleisimmät lainopilliset pulmat