Kun rahoittaja arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuutta, tarkastellaan tulevaisuuden riskejä ja mahdollisuuksia sekä yhtiön keinoja hallita niitä. Vastuullisuutta tulisi arvioida samalla logiikalla ja samalla tavoin kuin yrityksen muutakin informaatiota: mikäli ESG:hen liittyvillä riskeillä tunnistetaan olevan vaikutuksia tulevaisuuden menestymiseen, samalla tulisi arvioida yhtiön keinoja riskien hillitsemiseksi.

– OP:lla on halu tukea ja ymmärtää asiakasyrityksiämme myös vastuullisuuden näkökulmasta. Näkemyksemme mukaan vastuullisesti toimivalla yrityksellä on paremmat edellytykset menestyä myös tulevaisuudessa, kertoo OP Yrityspankin rahoituksen järjestämisestä vastaava johtaja Laura Hakamies.

Toimiala- ja yhtiökohtaista arviointia

Kullekin toimialalle on tunnistettavissa olennaiset vastuullisuusteemat, joihin keskitytään. Olennaisuutta määritellessä tarkastellaan, mihin vastuullisuusteemaan tarkasteltavalla yhtiöllä on suuri vaikutus, sekä miten paljon joku tietty teema vaikuttaa yritykseen itseensä.

– Eri toimialoilla korostuvat eri asiat. Keskeistä on oman toimintaympäristönsä riskien tunnistaminen. Esimerkiksi energia-alalla kasvihuonepäästöihin liittyvät kysymykset ovat merkittävä teema, kaupan alalla puolestaan tarkastellaan toimitusketjuihin liittyviä asioita, kun taas ohjelmistoalalla tietoturva-asiat ovat erityisen tarkastelun kohteena, Hakamies listaa.

OP:lla yritysasiakkaiden ESG-analyysi laaditaan osana luottokelpoisuuden arviointia. Analyysin tavoitteena on arvioida, kuinka yhtiöiden liiketoimintamallissa huomioidaan olennaiset ESG-teemat, ja kuinka ne vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan sekä liiketoimintaedellytyksiin.

– Pankki arvioi aina päätöksenteossaan yrityksen riskejä ja tulevaisuudennäkymiä ja näin tehdään myös ESG-asioissa. Pyrimme ymmärtämään vaikutuksia esimerkiksi tulevaisuuden kassavirtoihin ja menestymiseen.

Mitä isompi vaikutus vastuullisuusteemalla on yrityksen tulevaisuuteen, sitä tärkeämpi se on.

– Jos yrityksellä on esimerkiksi sellaista toimintaa, joka tullaan jatkossa kieltämään, on tärkeä miettiä suunnitelma tämän liiketoiminnan korvaamiseksi. Täytyy myös miettiä, miten tämän kassavirran osuus korvataan tulevaisuudessa tai mitä investointeja tämä edellyttää.

Valvojalta tiukentuneita odotuksia myös pankkeja kohtaan

Vastuullisuuden tulee kattaa koko tuotantoketjun alusta loppuun. Mitä isompi yritys on kyseessä, sitä enemmän siihen kohdistuu vastuullisuusvaatimuksia, ja yritykseltä edellytetään siihen liittyvää raportointia. Samat vaatimukset koskettavat myös pankkeja, ja lisäksi finanssialaa koskee yhä lisääntyvä sääntely myös ESG-näkökulmasta.

Regulaatio ja Keskuspankkien vaatimukset luovat toimintaedellytykset, joita pankki integroi käytäntöön. Nämä vaatimukset edellyttävät pankeilta aiempaa tarkempaa raportointia, siksi pankki edellyttää sitä myös asiakkailtaan. Esimerkiksi Euroopan pankkiviranomainen ohjaa luottolaitoksia tunnistamaan asiakkaidensa altistumisen ESG-tekijöistä aiheutuville riskeille sekä arvioimaan asiakkaidensa kykyä lieventää altistumistaan näille riskeille.

– Pankkien pitää pystyä myös mallintamaan esimerkiksi luottoportfoliotaan ilmastonmuutoksen eri skenaarioiden näkökulmasta. Luotettava ja vertailukelpoinen tieto on kaiken tämän lähtökohtana.

Läpinäkyvä raportointi parantaa yrityksen asemia

Vastuullisuusraportti on suuryritykselle tilinpäätökseen verrattavissa oleva työkalu, josta myös sijoittajat ja rahoittajat ovat kiinnostuneita.

– Vastuullisuusraportointi on tilinpäätöksen ohella keskeinen osa yrityksen raportointia, jonka perusteella tehdään yrityksen toimintaan liittyviä päätöksiä. Hyvä keino parantaa yrityksen ESG-sijoitusta pankin näkökulmasta onkin raportointiin panostaminen.

Vastuullisuusraportointi on murroksessa, kun lähivuosina raportointi muuttuu pakolliseksi yhä suuremmalle joukolle yhtiöitä. Raportointi tulee jatkossa muistuttamaan yhä enemmän taloudellisen tiedon raportointia, kun vaatimukset raportoinnin laadulle ja varmennettavuudelle kasvavat.

– ESG-tietojen raportointiprosessit alkavat muistuttaa taloushallinnon prosesseja. Vastuullisuusraportointi nouseekin talousjohdon agendalle aivan uudella tavalla.

Kun yrityksen ESG-raportointi ja tavoitteet on varmistettu vielä kolmannen tahon toimesta, tämä lisää raportoinnin luotettavuutta.

ESG – vastuullisuuden kolme kirjainta

Vastuullinen liiketoiminta sisältää kolme osa-aluetta, joita tarkastellaan, kun arvioidaan yrityksen vastuullisuutta.

Environmental = ilmasto ja ympäristö. Yrityksen ilmasto- ja ympäristövastuuta arvioidessa tarkastellaan esimerkiksi yrityksen kasvihuonekaasupäästöt, energiankäyttö, käytössä olevat energianlähteet, luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja jätteiden käsittely.

Social = yhteiskuntavastuu. Tätä osiota tarkastellessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi henkilöstöön ja toimitusketjuihin. Vastuullinen yritys pitää huolta ihmisoikeuksista ja henkilöstöstään, ja varmistaa, että työntekijöiden työolot, työturvallisuus, työterveyshuolto, työoikeus ja tasa-arvoasiat toteutuvat.

Governance = hyvä hallintotapa. Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan yritystä, joka toimii läpinäkyvästi, eettisesti, johdonmukaisesti ja yleisiä moraalisia ohjeita noudattaen.

Kolme vinkkiä parantaa ESG-sijoitustaan pankin silmissä

  1. Tunnista toimialasi keskeiset ESG-teemat ja laadi toimintasuunnitelmat ja tavoitteet näiden osalta.
  2. Raportoinnin parantaminen. Keskity raportoinnissa toimialaasi sekä yhtiötäsi koskeviin olennaisiin teemoihin ja raportoi läpinäkyvästi, miten teemoja hallitaan.
  3. Suhtaudu vastuullisuusraporttiin kuin tilinpäätökseen. Raportti antaa liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää tietoa.
Lue lisää OP:n kestävän rahoituksen ratkaisuista yrityksille täällä.