Toimitusketjujen ongelmat ovat tuoneet kuluvana vuonna haasteita kaikenkokoisille suomalaisyrityksille toimialasta riippumatta. OP:n syksyllä teettämään yrityskyselyyn osallistuneista yrityksistä 86 prosenttia kertoo globaalien toimitusketjuhaasteiden, kuten toimitusvarmuuden, saatavuuden ja nousevien hintojen pahentuneen viime kuukausien aikana.

Selkeä enemmistö aikoo haasteista johtuen uudistaa alihankintaketjunsa. Isossa kuvassa alihankintaketjujen muutokset tarkoittavat globaalin työnjaon muuttumista. 

Käänteinen Kiina-ilmiö ja siihen reagointi nousevat yhä useammin esiin yritysten kanssa käymissämme keskusteluissa. Kiina-ilmiön yhtenä vahvana ajurina oli matala kustannustaso, nyt kustannushyöty on vähentynyt ja vaihtoehtoiskustannus toimitusketjujen häiriöistä kasvanut. Yritysten on siis perusteltua tuoda toimitusketjua lähemmäs markkinoita ja tuotantoa. Toimitusvarmuudesta ollaan myös valmiita maksamaan korkeampaa hankintakustannusta, kertoo OP Yrityspankin Business Lead Antti Niemelä.

Lokalisaatio voi tuoda suomalaisille yrityksille pääsyn näihin toimitusketjuihin ja tuoda näin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Positiivisena vaikutuksena on lisäksi se, että toimitusketjujen toimitusvarmuus ja resilienssi parantuvat, kun etäisyys toimittajaan lyhenee. Toisaalta uusien kumppanien kanssa toimimiseen liittyy aina riskejä, kun toimitusketjua ei täysin vielä tunneta. Tämä voi vaikuttaa myös luottoriskiin negatiivisesti, Niemelä toteaa.

Pankin rahoitusratkaisut tuovat joustoa rahavirtojen hidastuessa

Yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä kertoo, että toimitusketjuhaasteilla ja erityisesti hintojen nousulla on vaikutuksia yrityksen käyttöpääomatarpeisiin.

Yrityksen toiminnan kannalta on ratkaisevaa, pystytäänkö raaka-aineiden hintojen nousu siirtämään omiin hintoihin. Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 65 prosenttia kertoo pystyvänsä tekemään näin, Niemelä sanoo.

Kauppavirtojen hidastuessa hidastuvat kuitenkin myös rahavirrat, mikä aiheuttaa haasteita erityisesti pk-yrityksille. Kun rahavirrat hidastuvat, täytyy operatiivinen toiminta rahoittaa jollain muulla tavalla. Kassavarojen niukentuminen pienentää liikkumatilaa liiketoiminnan kehittämisessä, kun yritys voi joutua karsimaan esimerkiksi investoinneista tai tuote- ja palvelukehityksestä.

Pankin rahoitusratkaisuilla, kuten saatava- ja toimittajarahoituksella tai dokumenttimaksuihin liitetyllä rahoituksella, saadaan rahavirtoja ajoitettua yritykselle paremmin sopivaksi eli poistettua tai vähennettyä kassavirran hidastumisen vaikutuksia, Niemelä kertoo.

Riskienhallinnallisesti pankin takaus- ja rahoitusjärjestelyillä voidaan vähentää toimitusketjuihin liittyviä luotto- ja toimitusriskejä. Esimerkiksi maksu voidaan sopia suoritettavaksi vasta, kun toimitus on tehty ja sisältö todettu oikeaksi.

OP Ryhmän teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 2 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina syyskuussa 2022.

Lue myös:

Kaupan rahoitusinstrumentit vauhdittavat myös pk-yritysten vientiä

Tutustu rahoitusvaihtoehtoihin yrityksille.