Alkuvuoden raportointikierroksen aikana pankit raportoivat ensimmäistä kertaa taksonomian mukaiset vastuunsa. OP Ryhmän yrityslainasalkku sijoittui EU:n kestävän viitekehyksen puitteisiin hyvin toimialan keskiarvoon verrattuna.

Teksti Roope Larmala, Sustainable Finance Specialist, OP Yrityspankki
Julkaistu 19.3.2024

Alkuvuoden raportointikierroksen aikana pankit ovat raportoineet ensimmäistä kertaa taksonomian mukaiset vastuunsa. Taksonomiakelpoiset vastuut pankit raportoivat jo vuosi sitten.

EU taksonomia luo yhteisen kriteeristön sille, mitä taloudellisia toimintoja voidaan luokitella kestäväksi ilmaston ja ympäristön kannalta. Luokitusjärjestelmä onkin keskeisessä roolissa EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaa, sillä se pyrkii muun muassa merkittävästi lisäämään kestäviä investointeja luomalla sijoittajille turvaa, suojaamaan sijoittajia viherpesulta sekä auttamaan yrityksiä muuttumaan ympäristöystävällisemmiksi.

Taksonomiakelpoisuudella kuvataan taloudellista toimintaa, joka ylipäätään kuuluu luokitusjärjestelmän piiriin, kuten energiantuotanto, kuljetustoiminta tai kiinteistön rakentaminen. Vastaavasti taksonomian mukainen toiminta on kelpoista toimintaa, joka lisäksi edistää merkittävästi vähintään yhtä taksonomian kuudesta ympäristötavoitteista. Kriteerit merkittävän edistämisen määrittämiseksi pohjautuvat tieteeseen. Samaan aikaan taksonomian mukainen toiminta ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille, ja sen on täytettävä vähimmäistason suojatoimet eli tietyt sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät kriteerit, jotta se voidaan katsoa kestäväksi.

Vuotta 2023 koskeva raportointijakso velvoitti pankkeja raportoimaan taksonomiakelpoisuutta ja mukaisuutta kahden ympäristötavoitteen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta. Tulevaisuudessa raportointi tulee laajenemaan neljään muuhun ympäristötavoitteeseen: vesi- ja merivarojen kestävään käyttöön ja suojeluun, kiertotalouteen siirtymiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen.

Mitä GAR tarkoittaa?

Pankeille keskeinen tulosindikaattori taksonomian osalta on lainakannan GAR-osuus eli Green Asset Ratio. Tämä luku kertoo, kuinka suuri osa pankin vastuista on taksonomian mukaan kestäviä. Pankkien yritysvastuiden taksonomian mukainen osuus perustuu rahoitettujen yritysasiakkaiden raportoimiin tietoihin.

Taksonomiaraportoinnin kannalta OP Yrityspankille kiinnostava omaisuuserä on ei-rahoitusalan NFRD-yritykset (Non-Financial Reporting Directive) ja niistä muodostuva GAR-osuus. NFRD:n piiriin kuuluu yli 500 työntekijää työllistävät, julkisen edun kannalta merkittävät yritykset. Kyseiset suuret yritykset olivat taksonomia-asetuksen velvoittamana ensimmäinen taksonomian mukaisuutta raportoiva joukko vuonna 2023. Näitä tietoja pankit ovat hyödyntäneet nyt julkaisemissaan raporteissa.

Tuoreimpien raporttien perusteella OP Ryhmän GAR-osuus NFRD-yritysten liikevaihtoon perustuen oli 15,8 prosenttia, joka oli muihin pankkeihin verrattuna keskimääräistä korkeampi tulos. Esimerkiksi muut pohjoismaiset pankit raportoivat selvästi alle 10 prosentin GAR-osuuksia. Absoluuttisesti tarkasteltuna OP:n taksonomian mukaisia NFRD-vastuita liikevaihtoon perustuen oli 1 113 miljoonan euron edestä, mikä oli pohjoismaisten pankkien keskuudessa toiseksi suurin määrä.

Vastaavasti pankit raportoivat luokitusjärjestelmän mukaisiin toimintoihin liittyvistä tuotteista ja palveluista saadun liikevaihdon lisäksi yritysasiakkaidensa pääomamenoja eli investointeja. Taksonomian mukaisilla pääomamenoilla pystytään osoittamaan, miten kestäviä yritysten investoinnit ovat. OP:n NFRD-vastuiden GAR-osuus pääomamenoihin perustuen oli 25,6 prosenttia, joka oli huomattavasti verrokkeja korkeampi. Euroissa mitattuna tämä oli 1 806 miljoonaa euroa. Luku oli korkein vertailussa olleista pohjoismaisista pankeista.

Mitä GAR kertoo pankin yritysasiakkaista?

Vaikka GAR-osuus antaa hyvän kuvan siitä, kuinka suuri osa pankkien rahoittamasta yritysliiketoiminnasta on kestävää taksonomian valossa, luku ei ole yksiselitteinen, sillä siihen vaikuttaa useampi tekijä.

Erot GAR-osuuksien välillä voivat johtua yrityslainasalkkujen eroista. Lainakannan toimialakohtainen painotus on yksi merkittävä tekijä, koska osa toimialoista, kuten terveysala, ei vielä ole taksonomian piirissä, mikä voi laskea kyseisiä toimialoja merkittävästi rahoittavan pankin GAR-osuutta. Lisäksi osalla toimialoista on helpompi täyttää taksonomian mukaisuuden kriteerit kuin toisilla. Myös maantieteellinen jakauma vaikuttaa vertailukelpoisuuteen, sillä esimerkiksi Norjassa taksonomia-asetus ei ole vielä pakollinen, ja siellä toimivia suuryrityksiä rahoittavat useat pohjoismaiset pankit. Muita tekijöitä ovat taustalla käytettyyn dataan liittyvät erot, esimerkiksi miten taksonomiadata on kerätty asiakkailta tai kuinka sääntelyä on tulkittu. Edellä mainittujen syiden vuoksi pankkien suora keskinäinen vertailu ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

Usean toimialan puuttuminen taksonomian piiristä viittaa siihen, ettei GAR:ia voida vielä käyttää yksiselitteisenä mittarina vihreän siirtymän rahoittamisessa. Kuitenkin EU taksonomia ja siihen pohjautuva GAR tarjoaa yhden uuden indikaattorin kestävän rahoituksen mittaamiseen. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna OP:n raportoimat luvut olivat odotettua korkeammat, mikä vähintäänkin indikoi lainasalkkumme hyvästä sijoittautumisesta EU:n kestävän viitekehyksen puitteisiin nykyhetkessä.