Kun sijoittaja haluaa lähteä mukaan johonkin ajankohtaiseen trendiin tai tavoittelee joko korkeita tuottoja tai maltillista kasvua sijoitukselleen, voivat strukturoidut sijoitustuotteet sopia hänelle hyvin.

– Etu muihin sijoituksiin nähden on se, että niihin pystytään tekemään hyvin erilaisia tuottorakenteita. Voidaan tehdä osittain pääomaturvattuja ja erilaisiin markkinatilanteisiin sopivia tuotteita. Näin voidaan laajentaa käytettävissä olevien sijoitustuotteiden valikoimaa, kertoo strukturoija Samuel Pökälä OP:lta.

Entä millaisia sijoituskohteita strukturoidut tuotteet ovat?

Määritelmältään strukturoidut tuotteet ovat Pökälän mukaan johdannaisilla toteutettuja joukkovelkakirjamuotoisia sijoitustuotteita.

Tarkastellaan näitä osasia hieman tarkemmin.

Strukturoitujen tuotteiden rakenne

Strukturoidut tuotteet ovat esimerkiksi OP:n liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja (lyhyemmin joukkolainoja), joihin sijoittajat voivat osallistua.

Joukkolainalla on aina tietty merkintäajankohta ja erääntymispäivä. Usein merkintäajankohta kestää kuukaudesta kahteen. Esimerkiksi OP:n sijoitusobligaatio on joukkolaina.

Entä kuinka sijoittaja voi saada joukkolainaan osallistumisesta tuottoa? Tuoton mahdollisuus linkittyy vahvasti strukturoitujen tuotteiden rakenteeseen. Usein niissä on kaksi osaa: korkokomponentti sekä johdannaisista muodostuva tuotto-osuus.

Johdannaiset puolestaan ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo muodostuu jonkin kohde-etuuden perusteella. Strukturoiduissa tuotteissa se voi olla esimerkiksi indeksi, valuutta tai osakekori. Toisin sanoen tuotto kulkee käsi kädessä kohde-etuuden kehityksen kanssa.

– Sijoitus on joukkokirjavelkamuotoinen siinä mielessä, että sijoittaa tietyn nimellismäärän ja kohde-etuuden kehityksen mukaan saa sille nimellismäärälle jotain tuottoa eräpäivänä.

Kenelle strukturoidut tuotteet sopivat?

Pökälä kertoo, että parin viime vuoden ajan kiinnostus strukturoituja tuotteita kohtaan on hieman kasvanut.

Sijoitustuotteet tarjoavat laajan skaalan mahdollisuuksia niin maltillista kuin korkeaa riskiä sietäville sijoittajille.

– Jos on varovainen sijoittaja ja epäröi sitä, menettääkö kaiken, osittain pääomaturvatut tuotteet voivat olla vaihtoehto. Monimutkaisemmat tuotteet sopivat sijoittajille, joilla on jo enemmän kokemusta ja halua saada hieman erilaista tuottoprofiilia omaan salkkuun.

Mikä on osittain pääomaturvattu sijoitus?

Struktuuriperheen osittain pääomaturvatuissa tuotteissa riski pääoman kokonaan menettämisestä on rajattu. Tällaisia sijoituskohteita ovat Pökälän mukaan esimerkiksi SijoitusPlus-tuotteet. Niiden kautta on voinut sijoittaa esimerkiksi vastuullisesti toimiviin yrityksiin, Suomeen ja megatrendeihin.

Näissä tuotteissa sijoitettava pääoma turvataan osittain. Se tarkoittaa, että sijoittaja saa vähintään etukäteen määritellyn osuuden sijoituksestaan takaisin, vaikka markkina kehittyisi epäsuotuisasti.

Kohde-etuuden kehitys markkinoilla määrittää, miten tuotto-osuus kehittyy. Pökälä kertoo, että useimmiten kohde-etuuden, kuten osakekorin, positiivinen kehitys kerrotaan tuottokertoimella. Sillä saadaan lisättyä tuottopotentiaalia suoraan sijoitukseen verrattuna.

Pökälä kertoo tuottokertoimesta esimerkin. Ajatellaan, että sijoittaja on tehnyt pääomaturvatun sijoituksen sadalla rahalla.

– Jos tuottokerroin on esimerkiksi 150 ja viiden vuoden jälkeen osakekori on noussut 30 prosenttia, sijoittaja saa 45 rahaa.

Tuolloin hän saisi lainan erääntymispäivänä 145 rahaa takaisin.

Huomioi nämä seikat

Strukturoituihin tuotteisiin liittyy muun sijoittamisen tapaan riskejä. Tärkeää on, että sijoittaja ymmärtää, mihin hän sijoittaa ja millä ehdoilla.

On myös hyvä tiedostaa, että suoraan kohde-etuuteen, kuten tiettyyn indeksiin tai osakekoriin, sijoittamalla tuottoa voi saada eri tavalla kuin joukkolainaan sijoittamalla. Lainamuotoisuuteen liittyvät omat laskusääntönsä.

OP:n liikkeelle laskemaan joukkovelkakirjalainaan sijoittamalla sijoittaja hyväksyy OP Yrityspankkiin kohdistuvan luottoriskin. Sen realisoituminen tarkoittaisi, ettei liikkeellelaskija kykenisi täyttämään sijoittajalle maksuvelvoitteitaan.

Myös mahdollisiin kuluihin on hyvä tutustua. Osassa tuotteissa ne on sisällytetty merkintähintaan.

Pökälä kertoo, että jos kohde-etuutena on indeksi, on kyseessä passiivista sijoittamista lähellä oleva muoto. Osakekorin valitsevat puolestaan OP Marketsin asiantuntijat. Siinä mielessä kyseessä on enemmänkin aktiivinen sijoittaminen.

Tuotto-osuuden kehitykseen liittyy puolestaan markkinariski. Markkina ei aina kehity suotuisasti, ja sijoitetun pääoman arvo voi heikentyä.

Sijoitusaika ja tuottomahdollisuudet

Strukturoitujen tuotteiden valikoima päivittyy säännöllisesti. Esimerkiksi OP tuo vuosittain pari uutta tuoterakennetta markkinoille.

Sijoitusaika vaihtelee tuotetyypin mukaan. Olemassa on Pökälän mukaan sijoitustuotteita, joiden suositeltu sijoitusaika vaihtelee puolesta vuodesta seitsemän vuoden sijoituksiin. Usein strukturoidut tuotteet ovat suositellulta sijoitusajaltaan 3–5 vuotta.

Minimisijoitus niihin on usein tuhat euroa. Private-puolella minimisijoitus on usein 5 000 euroa.

Suositeltavaa on olla mukana sijoituksessa lainan erääntymiseen saakka. Sijoittaja voi kuitenkin myydä osuutensa myös kesken laina-ajan. Silloin hinta mukautuu markkinahintaan.

Entä millaista tuottoa voi odottaa? Osittain pääomaturvatuissa tuotteissa vuosituotot ovat olleet Pökälän mukaan suurimmillaan noin 6–7 prosenttia.

Private-puolella riskiä voi ottaa enemmän, ja silloin saatetaan liikkua jopa 20 tuottoprosenteista ylöspäin.