Kun sijoittaja haluaa lähteä mukaan johonkin ajankohtaiseen trendiin tai tavoittelee joko korkeita tuottoja, maltillista kasvua tai rajattua riskiä sijoitukselleen, voivat strukturoidut sijoitustuotteet sopia hänelle hyvin.

– Etu muihin sijoituksiin nähden on se, että strukturoituihin tuotteisiin pystytään tekemään hyvin erilaisia tuottorakenteita. Nykyisillä korkotasoilla voidaan tehdä esimerkiksi täysin nimellispääomaturvattuja tuotteita ja erilaisiin markkinatilanteisiin sopivia tuotteita. Näin voidaan laajentaa käytettävissä olevien sijoitustuotteiden valikoimaa, kertoo strukturoija Samuel Pökälä OP:lta.

Entä millaisia sijoituskohteita strukturoidut tuotteet ovat?

Määritelmältään strukturoidut tuotteet ovat Pökälän mukaan johdannaisilla toteutettuja joukkovelkakirjamuotoisia sijoitustuotteita.

Tarkastellaan näitä osasia hieman tarkemmin.

Strukturoitujen tuotteiden rakenne

Strukturoidut tuotteet ovat esimerkiksi OP:n liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja (lyhyemmin joukkolainoja), joihin sijoittajat voivat osallistua.

Joukkolainalla on aina tietty merkintäajankohta ja erääntymispäivä. Usein merkintäajankohta kestää kuukaudesta kahteen. Esimerkiksi OP:n säästöobligaatio ‍on joukkolaina.

Entä kuinka sijoittaja voi saada joukkolainaan osallistumisesta tuottoa? Tuoton mahdollisuus linkittyy vahvasti strukturoitujen tuotteiden rakenteeseen. Usein niissä on kaksi osaa: korkokomponentti sekä johdannaisista muodostuva tuotto-osuus.

Johdannaiset puolestaan ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo muodostuu jonkin kohde-etuuden perusteella. Strukturoiduissa tuotteissa se voi olla esimerkiksi indeksi, korko, osake tai osakekori. Toisin sanoen tuotto kulkee käsi kädessä kohde-etuuden kehityksen kanssa.

– Sijoitus on joukkokirjavelkamuotoinen siinä mielessä, että sijoittaa tietyn nimellismäärän ja kohde-etuuden kehityksen mukaan saa sille nimellismäärälle mahdollista tuottoa eräpäivänä.

Kenelle strukturoidut tuotteet sopivat?

Pökälä kertoo, että parin viime vuoden ajan kiinnostus strukturoituja tuotteita kohtaan on kasvanut huimasti. Tähän on varmasti vaikuttanut korkotason nousu, kun pitkään jatkuneen nollakorkojen ajan jälkeen korkotasot ovat mahdollistaneet esimerkiksi täysin nimellispääomaturvatut strukturoidut tuotteet.

Sijoitustuotteet tarjoavat laajan skaalan mahdollisuuksia niin maltillista kuin korkeaa riskiä sietäville sijoittajille.

– Jos on varovainen sijoittaja ja epäröi sitä, menettääkö kaiken, nimellispääomaturvatut tuotteet voivat olla vaihtoehto. Monimutkaisemmat tuotteet sopivat sijoittajille, joilla on jo enemmän kokemusta ja halua saada hieman erilaista tuottoprofiilia omaan salkkuun.

Mikä on nimellispääomaturvattu tai osittain nimellispääomaturvattu sijoitus?

Struktuuriperheen kokonaan nimellispääomaturvatuissa tuotteissa ainoa riski tuotteen nimellispääoman suhteen on OP:n liikkeeseenlaskijariski. Muutoin eräpäivänä sijoittaja saa takaisin vähintään sijoittamansa nimellispääoma.

Lisäksi tuotteissa on tuottokomponentti, joka voi olla sidottu esimerkiksi osakekoriin tai indeksiin, jonka kehityksen perusteella sijoitukselle on mahdollista saada tuottoa. Tuottoprofiilit voivat olla erilaisia, sijoittaja voi hyötyä esimerkiksi tuottokertoimella kerrottuna kohde-etuuden positiivisesta kehityksestä rajattomasti tai tiettyyn rajaan asti.

Struktuuriperheen osittain nimellispääomaturvatuissa tuotteissa riski nimellispääoman menettämisestä on rajattu. Tällaisia sijoituskohteita ovat Pökälän mukaan esimerkiksi SijoitusPlus-tuotteet‍. Niiden kohde-etuutena voi olla esimerkiksi terveysteema, suomalaiset yhtiöt tai kansainväliset yhtiöt.

Näissä tuotteissa sijoitettava nimellispääoma turvataan osittain. Se tarkoittaa, että sijoittaja saa vähintään etukäteen määritellyn osuuden sijoituksestaan takaisin, vaikka markkina kehittyisi epäsuotuisasti.

Kohde-etuuden kehitys markkinoilla määrittää, miten tuotto-osuus kehittyy. Pökälä kertoo, että rakenteena voi olla esimerkiksi kuponkirakenne, jossa asiakas saa kiinteän hyvityksen, jos kohde-etuus pysyy paikallaan tai kehittyy suotuisasti. Tuottokomponentit voivat myös olla samanlaisia kuin täysin nimellispääomaturvatuissa lainoissa.

Pökälä kertoo tuottokertoimesta esimerkin. Ajatellaan, että sijoittaja on tehnyt nimellispääomaturvatun sijoituksen sadalla rahalla.

– Jos tuottokerroin on esimerkiksi 150 ja viiden vuoden jälkeen osakekori on noussut 30 prosenttia, sijoittaja saa 45 rahaa.

Tuolloin hän saisi lainan erääntymispäivänä 145 rahaa takaisin.

Huomioi nämä seikat

Strukturoituihin tuotteisiin liittyy muun sijoittamisen tapaan riskejä. Tärkeää on, että sijoittaja ymmärtää, mihin hän sijoittaa ja millä ehdoilla.

On myös hyvä tiedostaa, että suoraan kohde-etuuteen, kuten tiettyyn indeksiin tai osakekoriin, sijoittamalla tuottoa voi saada eri tavalla kuin joukkolainaan sijoittamalla. Lainamuotoisuuteen liittyvät omat laskusääntönsä.

OP:n liikkeelle laskemaan joukkovelkakirjalainaan sijoittamalla sijoittaja hyväksyy OP Yrityspankkiin kohdistuvan luottoriskin. Sen realisoituminen tarkoittaisi, ettei liikkeellelaskija kykenisi täyttämään sijoittajalle maksuvelvoitteitaan.

Myös mahdollisiin kuluihin on hyvä tutustua. Useimmissa tapauksissa ne on sisällytetty merkintähintaan.

Pökälä kertoo, että jos kohde-etuutena on indeksi, on kyseessä passiivista sijoittamista lähellä oleva muoto. Osakekorin valitsevat puolestaan OP Marketsin asiantuntijat. Siinä mielessä kyseessä on enemmänkin aktiivinen sijoittaminen.

Strukturoidun joukkolainan tuottoon liittyy puolestaan markkinariski. Markkina ei aina kehity suotuisasti ja sijoituksen arvo voi heikentyä.

Sijoitusaika ja tuottomahdollisuudet

Strukturoitujen tuotteiden valikoima päivittyy säännöllisesti. Esimerkiksi OP tuo vuosittain säännöllisesti uusia tuotteita ja noin kerran vuodessa uudenlaisia tuottorakenteita.

Sijoitusaika vaihtelee tuotetyypin mukaan. Olemassa on Pökälän mukaan sijoitustuotteita, joiden suositeltu sijoitusaika vaihtelee puolesta vuodesta seitsemään vuoteen. Usein strukturoidut tuotteet ovat suositellulta sijoitusajaltaan 3–5 vuotta.

Minimisijoitus niihin on usein tuhat euroa. Private-puolella minimisijoitus on useimmiten 5 000 euroa.

Suositeltavaa on olla mukana sijoituksessa lainan erääntymiseen saakka. Sijoittaja voi kuitenkin myydä osuutensa myös kesken laina-ajan. Silloin hinta mukautuu markkinahintaan.

Entä millaista tuottoa voi odottaa? Osittain nimellispääomaturvatuissa tuotteissa vuosituotot ovat olleet Pökälän mukaan suurimmillaan noin 9 prosenttia.

Private-puolella riskiä voi ottaa enemmän, ja silloin saatetaan liikkua jopa 20 tuottoprosenteista ylöspäin.

Kiinnostuitko strukturoiduista sijoitustuotteista? Lue lisää op.fi-verkkopalvelusta

Sijoittamisessa kannattaa muistaa myös siihen liittyvät riskit. Sijoituksen arvo voi joko nousta tai laskea, eikä ole takeita, että saat koko sijoittamasi pääoman takaisin. OP ei takaa, että saat sijoituksellesi tuottoa, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. Strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijana toimii OP Yrityspankki Oyj.

Juttu on julkaistu alunperin 4.7.2019 ja sitä on päivitetty 25.4.2024 ajantasaisilla tiedoilla strukuroiduista sijoitustuotteista.