Vastuullisuus on ollut tietoliikenneyhtiö Nokian historiassa jo pitkään tärkeä arvo, ja viime vuosina suuryrityksen vastuullisuustavoitteet ja -toimet ovat vain lisääntyneet ja kiristyneet. Vastuullisuusasioissa tehdään organisaation sisäistä, toimialakohtaista ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Nokian Head of Environment Pia Tanskanen näkee, että globaalissa markkinassa digitalisaation mahdollisuudet kannattaa valjastaa yhteisen hyvän eteen.

– Huomioimme ympäristöasiat, kuten ilmastonmuutoksen ja resurssikadon. Edistämme sosiaalisesta näkökulmasta sitä, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet päästä informaatioon käsiksi. Lisäksi kasvatamme tuottavuutta kestävästi niin, että digitalisaatio mahdollistaa vihreän siirtymän.

Tanskanen muistuttaa, että vastuullisuus on niin kokonaisvaltainen asia, että se liittyy kaikkeen yrityksen toiminnassa. ESG-tekijöiden näkökulmasta yritys huomioi niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallintotavan. Vastuullisuustyötä ja bisnestä ei ole mieltä erottaa toisistaan.

– Esimerkiksi insinöörimme voi tehdä koodia, joka säästää sähköä. Kun näin valmistettua laitetta myydään ympäri maailmaa, jo yksikin työntekijämme tekee valtavan ilmastotyön, Tanskanen havainnollistaa.

Nokialle vastuullisuus tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, koska lukuisat toimialat tarvitsevat nykyään digitalisaatiota. Digitaalisten ratkaisujen avulla on mahdollista tehostaa energian ja resurssien käyttöä, vähentää päästöjä sekä optimoida prosesseja ja logistiikkaketjuja.

– Digitaaliset ratkaisumme auttavatkin meidän asiakkaitamme vihreässä siirtymässä, Tanskanen toteaa.

Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet johtavat päästösäästöihin

Vuonna 2017 Nokia lähti ensimmäisten yritysten joukossa mukaan Science Based Targets -ilmastotavoitteisiin. Nokialle määritettiin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tieteellisesti asetetut tavoitteet, jotka kolmas osapuoli verifioi tarkkojen kriteerien mukaan.

Kasvihuonekaasuprotokollan mukaan tavoitteet kattavat Scope 1, 2 ja 3 päästöt. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat omasta toiminnasta syntyvät päästöt, toiseen tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt ja kolmanteen myytyjen tuotteiden tai palveluiden loppukäytöstä sekä hankinnasta aiheutuvat päästöt.

– Edellisten ilmastotavoitteiden mukaan pyrimme puolittamaan Nokian päästöt vuoteen 2030 mennessä, mikä johtaisi nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Olemme tiukentaneet tavoitteita jo kerran, mutta nyt haluamme toimia nopeammin keskittyen Scope 2 -luokan päästötavoitteisiin.

Siksi Nokia liittyi vuonna 2022 RE100-hankkeeseen, jossa se sitoutui käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä vuoteen 2025 mennessä.

Toinen uusi tavoite koskee kiertotaloutta: mitä paremmin Nokia pystyy käyttämään materiaaleja uudestaan ja toimimaan kiertotalousperiaatteiden mukaan, sitä enemmän se saa myös päästö- ja kustannussäästöjä.

– Circularity-tavoitteemme mukaan pyrimme vuoteen 2030 mennessä siihen, että Nokian eri toiminnoissa syntyvä jäte pystytään käyttämään 95-prosenttisesti uudelleen.

Vaatimukset vastuullisuutta kohtaan kiristyvät entisestään

Globaalina suuryrityksenä Nokialla on mahdollisuus toimia vastuullisen liiketoiminnan suunnannäyttäjänä. Jotta koko ICT-ala kehittyy entistä vastuullisempaan suuntaan, arvoketjussa tarvitaan aktiivista vuoropuhelua, yhdessä linjatut raportointitavat sekä yhteiset tavoitteet, joita kohti mennään.

Suuryritysten vastuullisuuteen liittyvät odotukset ovat vuonna 2022 kasvaneet epävarman maailmantilanteen vuoksi. Asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on entistä enemmän vaatimuksia – toimiihan Nokia kansainvälisenä yrityksenä noin 130 maassa.

– Vielä muutama vuosi sitten moni oli tyytyväinen siihen, että yrityksellä ylipäätään on ilmastotavoitteet. Keskustelu loppui siihen. Nykyään mennään koko ajan syvemmälle detaljitasolle, Tanskanen arvioi.

Nokian kaltaisella suuryrityksellä tuotantoprosessit ulottuvat usein pitkiin alihankintaketjuihin. Vaikkapa pelkästään yksinkertaisen kaapelin valmistusprosessissa on monta vaihetta. Niinpä vastuullisuustavoitteet heijastuvat myös alihankkijoiden toimintaan.

– Olemme asettaneet alihankkijoillemme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Emme kuitenkaan sanele ohjeita suoraan ylhäältä, vaan keskustelemme ja mietimme yhdessä, miten tavoitteet voidaan saavuttaa.

Nokia on tehnyt ilmastoraportointia vapaaehtoisesti jo lähes 20 vuotta, mutta muun muassa EU tuo vastuullisuuteen liittyvään lainsäädäntöön uusia vaatimuksia. Esimerkiksi EU-direktiivi NFR (Non-financial reporting) velvoittaa suuryrityksiä raportoimaan vähintään Scope 1- ja Scope 2 -luokkien päästöt.

EU-taksonomia puolestaan määrittää kestävälle taloudelliselle toiminnalle yhteisen luokittelun ja kriteerit. Yritykset voivat hyödyntää taksonomiaa vastuullisuustyön kehittämisessä ja raportoinnissa.

Vastuullisia ja rohkeita innovaatioita yli toimialarajojen

Nokia uskoo, että ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta ei saavuteta ilman digitalisaatiota. Kun yritysten toiminta ja ihmisten arki digitalisoituvat vauhdilla ja datan määrä maailmassa kasvaa koko ajan, on tärkeää kiinnittää huomiota vastuullisuuteen. Tähän vastaavat Nokian konkreettiset vastuullisuusteot.

Nokian arvoketjussa suurin ympäristövaikutus syntyy tuotteidemme käytön aikaisesta sähkönkulutuksesta. Isoin haasteemme onkin se, miten pystymme lisäämään digitaalisuutta ja tuottamaan dataa ilman, että kulutamme koko ajan enemmän energiaa.

Tanskasen mukaan kaiken keskiössä on innovatiivinen kehitystyö. Toisinaan yhteistyömahdollisuuksia täytyy etsiä rohkeasti myös yli toimialarajojen. Kun Nokia halusi pienentää logistiikkapuolensa päästöjä, se hyödynsi keskeisellä lentorahtireitillä uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Puolestaan Nokian uudenlaisia tukiasemia voidaan jäähdyttää nesteellä ilman sijaan. Jäähdytys hoituu aiempaa tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin, ja hukkalämpö voidaan ottaa hyötykäyttöön tukiaseman kiinteistön lämmityksessä.

Lisäksi Nokia jalkauttaa kiertotalousajattelua alihankintaketjuihinsa. Yhtiön tavoitteena on käyttää alumiinista valmistettuun jäähdytyselementtiin aiempaa enemmän kierrätettyä alumiinia neitseellisen materiaalin sijaan. Kun arvokkaita metalleja kierrätetään, saadaan valtava ympäristöhyöty.

Rahoitukseen tarvitaan lisää vastuullisia ratkaisuja

Viimeisen parin vuoden aikana vastuullisuuskysymykset ovat alkaneet näkyä myös rahoitusratkaisuissa. Nokian Head of Trade Finance Laura Sallin mukaan Pohjoismaissa toistaiseksi aika harva yritys on yhdistänyt vastuullisuutta kaupanrahoituksen tuotteisiin, mutta trendi on nousujohteinen.

– Haaste on siinä, miten vastuullisuus määritellään ja miten sitä seurataan. Olennaista on, että pankit ja yritykset pystyisivät tuomaan vastuullisuustavoitteet osaksi rahoitusratkaisuja järkevästi ilman työläitä erillisiä prosesseja.

Nokia teki jo vuonna 2019 luottolimiittisopimuksen, joka linkitettiin yrityksen vastuullisuustavoitteisiin. Tämä tarjosi ponnahduslaudan kesällä 2022 OP:n kanssa toteutetulle takausfasiliteetille, joka kytkeytyy nyt Nokian tämänhetkisiin Science Based Targets -vastuullisuustavoitteisiin. Ajatus vastuullisuustavoitteisiin linkitettyyn takausfasiliteetiin lähti Nokian aloitteesta.

– Voimme hoitaa uusia annettavia takauksia nyt meidän ja OP:n välisen vastuullisuustavoitteisiin linkitetyn takausfasiliteetin alla. Kenties tulevaisuudessa tällaiset takausfasiliteetit ovat osa normaalia keskustelua ja jopa vaatimus asiakkailtamme, Salli toteaa.

Yritysten tukeminen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää myös pankin näkökulmasta. OP Ryhmän juuri uudistetussa vastuullisuusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2025 mennessä kestävien rahoitustuotteiden määrä OP:n koko sitoumuskannasta on vähintään kahdeksan miljardia euroa.

OP Yrityspankissa rahoitusjohtajana toimiva Tomi Peltola sanoo, että kehittämällä ja tarjoamalla kestäviä rahoitustuotteita yrityksille OP tukee omalta osaltaan vihreää siirtymää. 

– Toimitusketjujen vastuullisuus on keskeisessä roolissa yrityksen vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Nokian takausfasiliteetti on konkreettinen esimerkki siitä, miten vastuullisuus voi linkittyä myös kaupan rahoitukseen”, Peltola päättää.