Maailma muuttuu ja yritysrahoitus sen mukana. Pankeilla on omia vastuullisuustavoitteita, jotka toteutuvat vain yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kestävän rahoituksen ratkaisut edustavat konkreettisia ratkaisuja, joilla pankin on mahdollista edistää sekä omien että asiakkaidensa vastuullisuustavoitteiden toteutumista.

Kestävällä yritysrahoituksella tarkoitetaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen liiketoimintaan ja investointeihin kohdistuvaa rahoitusta, joilla tuetaan yrityksiä kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan edistämisessä ja omien vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

– OP Yrityspankki on sitoutunut ympäristötavoitteisiin, jotka voimme saavuttaa vain yhdessä asiakkaidemme kanssa, sanoo OP Yrityspankin vanhempi ESG-asiantuntija Kasimir Eriksson.

Vastuullisuusvaatimukset tarkentuvat jatkuvasti, minkä vuoksi kehitystä on seurattava tarkasti. Kestävää yritysrahoitusta ohjaavat rahoitusalan kansainväliset toimintaperiaatteet ja viitekehykset, joihin myös OP Yrityspankin ratkaisut pohjautuvat.

Kestävän yritysrahoituksen ratkaisut voidaan jakaa kahteen päälogiikkaan: kestävän kohteen rahoitukseen ja yhtiön kestävyyteen liitettävään rahoitukseen.

Kestävän rahoituksen tuotteet ja niiden vaatimukset kannustavat yrityksiä muuttamaan toimintaansa entistä vastuullisempaan suuntaan.

– Käytännön tasolla hyöty kestävän rahoituksen ratkaisusta on kahdensuuntainen. Asiakasyrityksen sitoutuessa vähentämään kasvihuonepäästöjään, vähenevät samalla myös pankkien rahoittamat päästöt. Kestävän rahoituksen ratkaisuilla vastuullisuus on mahdollista huomioida rahoituksen ehdoissa, jolloin molemmat osapuolet hyötyvät.

Kestävän kohteen rahoitus edellyttää tietoa hankkeiden ympäristövaikutuksista

Kestävän kohteen rahoitus sidotaan tiettyyn hankkeeseen tai investointiin, jolla on todistetusti merkittävä positiivinen ympäristövaikutus ja joka täyttää pankin kriteerit. Varojen käyttö rajataan toimintaan, jonka rahoittamiseen ne on myönnetty.

Vihreänä rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen, vihreään rakentamiseen, saasteiden vähentämiseen, jätteenkäsittelyn parantamiseen, kestävään maankäyttöön tai puhtaaseen liikenteeseen.

– Vihreällä rahoituksella rahoitetaan kestäviä ja ympäristöystävällisiä investointeja ja liiketoimintaa, jonka myöntäminen edellyttää OP Yrityspankissa Green Bond Framework -kriteeristön täyttymistä, Eriksson toteaa.

Vihreissä rahoitustuotteissa marginaali on hieman normaalia rahoitusta matalampi, sillä pankki haluaa olla mukana tukemassa ympäristöystävällisiä hankkeita. Tyypillisimpiä kestävän kohteen rahoitustuotteita OP Yrityspankissa ovat vihreät lainat, vihreät joukkovelkakirjalainat ja vihreät kohdevakuudelliset ratkaisut. Myös OP Ryhmän vähittäispankki lanseerasi pk-yritysasiakkaille vihreän lainatuotteen alkuvuonna 2023.

– Ennen rahoitusneuvotteluja kannattaa kerätä kaikki mahdollinen materiaali, joka sisältää yleistason kuvauksen hankkeesta sekä sen odotetusta positiivisesta ympäristövaikutuksesta. Esimerkiksi kiinteistöjen osalta todistus vaaditun tasoisesta sertifikaatista tai A-energialuokasta osoittaa tietyn saavutetun tason ja toimii vihreän rahoituksen kriteerinä.

Yhtiön kestävyyteen liitettävä rahoitus

Kestävää rahoitusta voidaan myöntää myös yrityksille, jotka ovat tunnistaneet liiketoiminnalleen olennaiset ESG-teemat ja asettaneet niitä koskevat kunnianhimoiset tavoitteet, joita yhtiössä seurataan. Rahoituksen varoja voi käyttää yleisesti yrityksen toiminnan rahoittamiseen, mikä on keskeinen ero verrattuna kestävään kohderahoitukseen.

Yhtiön kestävyyteen liitettävä rahoitus mahdollistaa kestävän rahoituksen ratkaisut laajemmalla toimialajoukolle kuin kestävä kohderahoitus, jossa rahoitus on sidottu vain tietynlaisiin hankkeisiin. Tämä mahdollistaa kestävän rahoituksen ratkaisuiden hyödyntämisen myös asiakasyrityksille, joilla näitä tietynlaisia hankkeita ei liiketoiminnan luonteen vuoksi ole.

– Kestävyyteen liitettyä rahoitusta hakevan yrityksen täytyy asettaa toiminnalleen vastuullisuustavoitteet ja pohtia, mistä yrityksen kestävyysvaikutukset syntyvät ja miten ESG-teemat yhtiön toimintaan vaikuttavat. Vastuullisuustavoitteiden tuleekin yhä enenevissä määrin olla esimerkiksi kansainvälisiin standardeihin tai tieteeseen perustuvia, Eriksson toteaa.

Tavoitteiden ollessa uskottavia, vertailtavia ja kunnianhimoisia, tuo kestävyyskriteerirahoitus osaltaan lisää konkretiaa yrityksen vastuullisuusstrategian käytännön toteuttamiseen.

Kestävyyskriteerirahoituksessa rahoituksen marginaali elää vuosittain sen mukaan, miten yhtiön on sopimukselle kirjatuissa tavoitteissaan onnistunut. Vaikutus voi olla marginaalia alentava, jos kaikki tavoitteet on saavutettu tai marginaalia nostava, mikäli tavoitteita ei olla saavutettu. Huomionarvoista on, että rahoitukseen liitetyt mittarit tulee varmentaa riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta vuosittain.

Kestävä rahoitus edellyttää vuosittaista raportointia

Kestävän rahoituksen ratkaisut edellyttävät vuosittaista raportointia suoriutumisesta. Pankit keräävät raportoitavia tietoja, jotta rahoitusten vastuullisuudesta voidaan varmistua.

Kestävän kohteen rahoituksessa raportointi koostuu vuosittain raportoitavista operationaalisista tiedoista, joiden avulla pankki voi arvioida vihreän rahoituksensa vaikuttavuutta. Mikäli esimerkiksi uusiutuvan energian hanketta on rahoitettu vihreänä, tulee pankille raportoida vuosittainen uusiutuvan energiantuotannon toteuma kyseisestä hankkeesta.

Kestävyyteen liitetyn rahoituksen tapauksessa raportoidaan vuosittainen toteuma sovituissa mittareissa. Käytännössä siis tarkistetaan, miten asetut tavoitetasot ovat toteutuneet. Näin pankki voi seurata asiakkaan edistymistä ja samalla mahdollistetaan vuosittain sovellettavan marginaalin asettaminen.

Lue lisää vastuullisesta yritysrahoituksesta täällä

Lue myös: 

Rahoittaja arvioi entistä kattavammin yrityksen vastuullisuutta