Yritystoiminnassa ja -kiinteistöissä on tietyt yleisimmät riskipaikat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Sähkölaitteiden ja -asennusten viat sekä niiden ylläpidon ja korjausten laiminlyönti aiheuttavat ison vahinkoriskin yrityskiinteistöissä. Sähkökeskusten rikkinäiset ja kuluneet komponentit ja sähkökalusteet sekä löystyneet liitokset aiheuttavat merkittävän palovaaran. Yhtä lailla vaaranpaikkoja ovat pölyiset sähkölaitteet, ryhmä- ja sähkökeskukset sekä kaapelihyllyt.

– Sähköjärjestelmän ja sen osien huollolla ja kunnossapidolla, säännöllisillä tarkastuksilla sekä vikojen ja puutteiden nopealla korjaamisella vältytään monelta murheelta, Huurre painottaa.

Tilojen siisteys parantaa sähköturvallisuutta

Paloturvallisuuden kannalta haastavia ovat tilat, joissa säilytetään suuria määriä palavaa materiaalia, kuten tuotanto- ja varastotilat sekä maatilojen tuotantorakennukset. Suurimman riskin kohteita ovat tilat, joissa käsitellään liottimia, kaasuja tai tiloissa syntyy pölyä. Näissä olosuhteissa voi pienestä kipinästä aiheutua suuri palo- tai pölyräjähdys.

– Tilojen siisteydellä on keskeisen tärkeä merkitys sähköturvallisuuden parantamisessa. Dokumentoidulla siivousohjelmalla varmistetaan riittävä siisteystaso.

Yksi tekijä vakavan palovahingon takana voi olla virheellinen palo-osastointi.

– Tilan käyttötarkoituksen muuttuessa on varmistettava, että kiinteistön palo-osastointi vastaa uuden liiketoiminnan vaatimuksia, Huurre sanoo.

Akkukäyttöiset koneet ja laitteet aiheuttavat paloriskin lähinnä akun latausvaiheessa ja akun vikaantumistilanteissa. On ensiarvoisen tärkeää, että akkulaitteita ja -koneita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niiden sijoittelussa huomioidaan palokuorman lisääntyminen.

– Akkukäyttöiset laitteet tulisi ladata aina valvonnassa euroalueella tyyppihyväksytyllä laturilla ja ne on säilytettävä palamattomassa ympäristössä. Turvonnut akku on poistettava heti käytöstä, Huurre sanoo.

Määräaikaistarkastus on lakisääteinen velvollisuus

Laki velvoittaa tarkastuttamaan yli 35 ampeerin pääsulakkeella varustetun kiinteistön sähköverkon kunnon 5–10 vuoden välein sähköalan ammattilaisella. Lyhin tarkastusväli koskee verkkoyhtiöiden sähköverkkoja. Muiden yritysten osalta tarkastusväli on 10 vuotta. Tarkastusvelvoite koskee myös asuinrakennusten yhteydessä olevia liiketiloja, jos niiden käytössä on yli 35A-pääsulake.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilla voi tutustua tarkemmin sähkötarkastusten sisältöihin. Sivustolta löytyy myös ajantasainen listaus tarkastuksia tekevistä yrityksistä ja asiantuntijoista.

– Vastuu tarkastuksen teettämisestä on lähtökohtaisesti kiinteistön omistajalla. Tämä voi kuitenkin siirtää kunnossapitovastuun esimerkiksi vuokralaiselle. Vuokrasopimuksen mukanaan tuomiin velvoitteisiin onkin tärkeä paneutua tarkkaan, Huurre muistuttaa.

Sähkölaitteistojen kunnossapidolla ja kunnonvalvonnalla sekä tietyille uusille laitteille ja muutostöille suoritetuilla varmennustarkastuksilla ja niitä täydentävillä määräaikaistarkastuksilla varmistetaan laitteiston turvallinen ja häiriötön toiminta.

Vakuutus tuo turvaa vahinkotilanteissa

Sähkövahingon sattuessa kiinteistö- ja omaisuusvakuutus korvaavat aineellisia vahinkoja. Toiminnan keskeytysvakuutus puolestaan turvaa yrityksen toiminnan tuloksen ja liiketoiminnan jatkuvuuden sekä korvaa kustannuksia, joilla pienennetään keskeytysvahingon määrää tai vältetään keskeytysvahinko. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi väliaikaistiloista syntyvät ylimääräiset kustannukset.

– On oleellisen tärkeää, että kiinteistön vakuutusten vakuutusmäärät ovat ajan tasalla. Viimeaikainen inflaatio on nostanut raaka-aineiden hintoja merkittävästi, Huurre muistuttaa.

Rakennukset, koneet, laitteet ja järjestelmät tulee pitää rakennuslain, rakentamismääräysten ja työsuojelumääräysten mukaisessa kunnossa. Rakennusten, koneiden, laitteiden ja järjestelmien käyttöohjeita ja huolto-ohjelmia tulee noudattaa sekä havaitut viat ja puutteet tulee korjata välittömästi. Vakuutuksen ottajan tulee myös noudattaa vakuutusaikana vakuutusyhtiön suojeluohjeita.

– Jos suojeluohjeiden noudattamatta jättämisellä on ollut myötävaikutusta vahingon syntyyn ja vahingon määrän laajenemiseen, voidaan tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Onkin tärkeä muistaa, että turvallisuus tehdään joka päivä yhteistyössä, Huurre päättää.

Neljä helppoa keinoa riskienhallintaan

  1. Muista teettää lakisääteiset määräaikaistarkastukset ja hoida havaitut puutteet kuntoon.
  2. Vaihda loisteputket ledeiksi. Vanha vilkkuva loisteputki on merkittävä paloturvariski. Uusi putken vaihtamisen yhteydessä myös turvasytytin.
  3. Hankkiessasi aurinkopaneelijärjestelmän, muista varmistaa sen ammattitaitoinen suunnittelu, asennus ja käyttöönotto.
  4. Lataa akkulaitteita aina niiden omilla latureilla turvallisessa latausympäristössä. Poista vioittunut akku ja laturi heti käytöstä.

Lue myös:

Hotelliyritys nousi tulipalon jälkeen uuteen kukoistukseen – muiden ihmisten apu kantoi kriisin yli