Pitää olla rikas, jotta voi säästää ja sijoittaa. Tätä sitkeästi elävää myyttiä sijoitusasiantuntijat ovat ehtineet kumota viime vuosina moneen kertaan, kun sijoittamistrendi on nostanut päätään. Yrityspuolelle sijoittamisen trendi on kuitenkin rantautunut viiveellä. Moni ajattelee, että yrittäjälle kassa on tärkein, eikä sijoittaminen kuulu yritystoimintaan.  

Sijoittaminen kuitenkin kannattaa. Tilillä makaava raha ei lisää yrityksen liikevaihtoa, ja inflaatio ja mahdolliset negatiiviset talletuskorot vaikuttavat kassavirtaan, mikä näkyy etenkin vuositasolla.  

Aloita sijoittaminen mieluiten jo tänään

Sijoittamisen aloittamisessa vaikeinta on usein itse aloittaminen. Moni epäröi ajankohtaa ja miettii, milloin on hyvä aika niin markkinan kuin yrityksen talouden kannalta.

Sijoittaminen on hyvä aloittaa mahdollisimman nopeasti. Alkuvaiheessa sijoitukset kannattaa tehdä maltillisilla summilla ja omaa sijoitussuunnitelmaa noudattaen.

Yrityksestä, toimialasta ja tilanteesta riippuen kassassa voi pitää 3–12 kuukauden menojen verran operatiivista puskuria. Yrittäjä tietää aina itse parhaiten riittävän puskurin ja oma pankkisi auttaa myös mielellään sen määrittämisessä.

Valitse sijoitussumma, joka antaa yrityksesi arjen pyöriä normaaliin tapaan

Yritys voi aloittaa sijoittamisen pienillä summilla, kuten yksityishenkilökin. Sopiva kuukausisäästösumma on sen kokoinen, ettei se vaikuta päivittäiseen tai kuukausittaiseen toimintaan millään tavoin. Sama pätee myös henkilöasiakaspuolella. Summaa voi tarvittaessa isontaa tai pienentää. 

Sijoitussumaa pohtiessa kannattaa miettiä, kuinka paljon rahaa yritys tarvitsee esimerkiksi seuraavan kuuden kuukauden aikana liiketoiminnan pyörittämiseen, kuten palkkoihin, toimitilavuokraan ja lainanlyhennyksiin. Tämän jälkeen voi miettiä, mitä ylimeneville varoille tehdään. Tarvitaanko rahaa vielä johonkin investointiin, kuten kuorma-auton hankkimiseen, tai voiko osan investoinnista hoitaa rahoituksella?  

Yleensä jäljelle jäävä summa jää tilille varmuuden vuoksi, eikä yrittäjällä ole aikaa tai energiaa miettiä, mitä sille tehdään. Yli jäävän rahan arvoa ei kuitenkaan pidä väheksyä. Tilillä makaava raha ei lisää yrityksen liikevaihtoa eikä tuota mitään.   

Hajauta sijoitukset, saat parhaimmat tulokset

Sijoitusten hajauttaminen tuo usein suurinta hyötyä. Hyvin hajautettu sijoitussalkku yhdistettynä pitkäjänteisyyteen ja omaan sijoitussuunnitelmaan uskomiseen heikkoinakin markkinahetkinä tuovat parhaat tulokset. Aika on sijoittajan paras kaveri! 

Jos hätätilanne iskee, saa sijoituskohteiden varat tarvittaessa myös realisoitua. Suositeltu sijoitusaika ei tarkoita määräaikaisuutta, vaan sillä pyritään kertomaan sijoituksen mahdollisesta heilahtelusta ja riskistä.  

Sijoittamalla kasvatat yrityksesi liiketoimintaa ja vakavaraisuutta

Sijoittamalla saa usein pääoman tuottoa kasvatettua. Sijoittaminen on moninaista, eikä tarkoita vain yhden rahaston tuottoa, vaan vaikuttaa yrityksen rakenteissa ja varsinkin taseissa. Sijoittamisella voidaan kerryttää tuottoa ja arvonnousua sekä kassavirtaa. Tällä tavoin myös yrityksestä maksettavia osinkoja saadaan kasvatettua, koska omavaraisuus kasvaa ja näin syntyy korolle korkoa -ilmiötä. Lisäksi tunnusluvut, etenkin omavaraisuusaste, paranee. 

Jos sijoittamisen aloittaminen, lainsäädäntöasiat tai muu sijoittamisen byrokratia yrityksessä mietityttää, sijoitusneuvontaa saa omasta pankista. OP:n asiantuntijoiden tavoite on tehdä sijoittaminen asiakkailleen mahdollisimman helpoksi. 

Järkevässä sijoittamisessa yrittäjää auttaa myös automaattinen Sijoituspohjainen kassanhallintapalvelu, joka on yrittäjälle helppo ja nopea tapa aloittaa sijoittaminen. Palvelu sijoittaa yrityksen ylimääräiset varat automaattisesti sopivalla riskitasolla, mutta huolehtii, että tilillä on aina riittävästi rahaa myös juokseviin kuluihin. Kuluttoman palvelun voi ottaa käyttöön op.fi:ssä.  

Löydä yrityksellesi sopivin sijoittamisen vaihtoehto

Lyhyt sijoitusaika eli joitain kuukausia 

Mikä: Tili tai korkorahasto, kuten OP-Euro-rahasto / OP-Korkosalkku

Miksi: Matalariskinen, lähinnä suojaa rahoja osakemarkkinoiden heilahtelulta, inflaatiolta ja mahdolliselta negatiiviselta talletuskorolta.

Miten: Vain muutaman kuukauden syklillä, koska tuotto-odotusta ei käytännössä ei ole. Korkorahastoissa on myös huomioitava korkoriski, jos korot lähtevät nousuun tällöin korkorahastot laskevat. Tuotto-odotus on noin 0,15–0,5 prosenttia.

Keskipitkä sijoitusaika eli 2–5 vuotta

Mikä: Säästäjän rahastot OP-Varovainen ja OP-Maltillinen

Miksi: Säästäjälle, joka tavoittelee tuottoa, mutta ei halua sijoitetuille varoille huomattavaa riskiä.

Miten: Rahaston sijoitukset tehdään pääsääntöisesti korkomarkkinoille, jolloin rahaston heilahtelut jäävät vähäisiksi. Pidemmän ajan tuotto-odotus on noin 1,5–3 prosenttia.

Mikä: Suomalaisiin asunto-osakkeisiin ja kiinteistöihin sijoittava OP-Vuokratuotto

Miksi: Helppoa asuntosijoittamista ilman omistusasunnon suurta alkupääomaa. Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata vuokratuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle. Asuntojen ja toimitilojen vuokraus ja rakennuttaminen tarjoavat pelkkää asuntosijoittamista korkeamman tuottopotentiaalin. Kassavirtaa osingoista, jotka rahasto maksaa vuosittain keväällä.

Miten: Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata vuokratuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle. Pidemmän ajan tuotto-odotus on noin 3,5 prosenttia. 

Mikä: Vastuullinen rahasto OP-Kestävä Maailma

Miksi: Huomioi toiminnassa eettiset periaatteet ja valitsee yrityksiä, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaiden joukossa.

Miten: Hajauttaa laajasti eettisiin sijoituskohteisiin. Mahdollistaa tasaisen tuottokehityksen sijoitusten jakautuessa sekä osake- että korkosijoituksiin. Pidemmän ajan tuotto-odotus on noin 3–3,5 prosenttia. 

Pitkä sijoitusaika eli yli 5 vuotta

Mikä: Vakuutusmuotoinen sijoitusalusta OP Yrityksen sijoitusratkaisu

Miksi: Varojen sijoitusvalikoima muodostuu sijoituskohteista, kuten rahastosijoituksista ja varainhoitokoreista, joita hoitaa OP:n varainhoito. Varat sijoitetaan yrityksen riskinottohalukkuuden ja arvioidun sijoitusajan pituuden mukaan

Miten: Sijoituskohteet oman profiilin mukaisesti. Salkunhoitaja hoitaa, mutta itsekin voi halutessaan muokkailla sijoituskohteita verkkopankissa ilman veroseuraamuksia. Pidemmän ajan tuotto-odotus riippuu valittavista sijoituskohteista.

Mikä: Premium varainhoitokorit 25 / 50 / 75, valittavissa sijoituskohteiksi Yrityksen sijoitusratkaisuun.

Miksi: Salkunhoidosta vastaa OP-Varainhoito. Salkkuja hoidetaan erittäin aktiivisesti ja hajautus on äärimäisen laaja. Salkunhoitajille sallitaan laajat rajat tehdä muutoksia sijoituskohteisiin ja näin allokoida varoja osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden välillä. Tämä helpottaa reagointia muuttuvissa markkinatilanteissa ja pienentää heilahtelua sekä parantaa tuotto-odotusta.

Miten: Premium korit sijoittavat varat osakkeisiin, korkosijoituksiin ja vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Pidemmän aikavälin tuotto-odotus on 1,4–4 prosenttia.

Mikä: Vastuulliset rahastot OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja OP-Vähähiilinen maailma

Miksi: Huomioivat toiminnassa eettiset periaatteet ja valitsevat yrityksiä, jotka ovat vastuullisuusasioissa toimialansa parhaiden joukossa. Kaikissa oma painotus. Laajimmin erilaisiin yhtiöihin eri toimialoille sijoittaa OP-Ilmasto. Kaikki ovat 100 prosenttisia osakerahastoja.

Miten: Vastuulliset yhtiöt ovat vastuullisesti johdettuja ja useimmiten hyvin laadukkaita yhtiöitä. Tulevaisuuden potentiaali on taattu, sillä ihmisten kuluttajatottumukset ohjautuvat koko ajan enemmän vastuullisten ja eettisten yrityksien tuotteisiin ja palveluihin. Lisäksi sijoittajat ja rahastot sijoittavat koko ajan enemmän vastuullisiin yhtiöihin, joka vaikuttaa positiivisesti markkina-arvoihin. Pidemmän aikavälin tuotto-odotus on noin 5–6 prosenttia. 

Mikä: OP indeksirahastot

Miksi: Helppo, edullinen ja tehokas vaihtoehto sijoittajan salkkuun. Tavoittelee hyvää tuottoa ja kustannustehokkuutta.

Miten: Indeksirahastoihin laitettavat varat sijoitetaan indeksin mukaisesti osakemarkkinoille. Osakkeista saatavat osingot sijoitetaan uudelleen automaattisesti vertailuindeksin mukaisesti, eli osingot päätyvät rahaston omistajille rahaston arvon nousuna. Vaatii hivenen enemmän sijoituskokemusta kuin aktiiviset rahastot. Pidemmän ajan tuotto-odotus on noin 6 prosenttia.

Mikä: Suora osakesijoittaminen

Miksi: Pääsee valitsemaan ja poimimaan sekä seuraamaan itselle mieluisimpia pörssiyhtiöitä. Saa lisähajautusta salkkuun, sekä saa mielenkiintoa sijoittamiseen, koska pystyy seuraamaan yrityksiä läheltä ja uutisia. Vaatii enemmän aktiivisuutta kuin laajasti hajautetut rahastot, koska yritysriski on korkeampi sijoitettaessa muutamaan yritykseen.

Miten: Avaamalla arvo-osuustilin 2,8 e/kk + ja tilaamalla LEI-tunnuksen Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Katso myös nämä:

OP-Metsänomistajarahasto, joka sijoittaa suomalaiseen metsään ja metsäyhtiöihin. Tuotot tulevat hakkuista ja metsämaan myynnistä.

OP-Palvelukiinteistöt on kotimainen kiinteistörahasto, joka tuottaa osinkoja tilille ja siitä saa kassavirtaa. Pikkuosa jätetään rahastoon kasvattamaan arvoa. 

Kiinnostuitko sijoittamisesta? Jätä yhteydenottopyyntö

Artikkeli on julkaistu alun perin 17.5.2021 ja sitä on päivitetty 10.11.2021.

Lue myös: 

Vakavarainen bisnes on kuin säästöpossu – näistä syistä jokaisen yrittäjän kannattaa sijoittaa

Kasvata talousosaamistasi Yrittäjän talousvalmennuksessa. Opi uutta talouden eri teemoista, lue yrittäjätarinoita ja vie oivallukset arkeesi. Tutustu Yrittäjän talousvalmennukseen
Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tuotto-odotus tai tuottotavoite eivät ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tuotto-odotuksen tai -tavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia sijoitusten tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituksiin liittyvien päätösten tekemistä tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja markkinoi Osuuspankki.