Varsinkin kasvuhakuisille yrityksille on usein selvää, että ne lähtevät suuntaamaan ulkomaille heti niiden perustamisesta lähtien. Sen sijaan yllätyksenä voi tulla, millaisia asioita niiden kannattaisi ottaa huomioon kansainvälistyessään.

Valuuttariskit ja pääoman tarve kannattaa kartoittaa kunnolla jo etukäteen. OPn tarjoomajohtaja Janne Antila kertoo, millaisia asioita kansainvälistyvän yrityksen on hyvä tarkastella.

Suunnittele tarkkaan jo etukäteen

Lähtökohta kansainvälistymiselle on parempi, kun keskustelee alan asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi omassa pankissa jo silloin, kun alkaa harkita ulkomaille suuntaamista. Hyvään etukäteisvalmistautumiseen kuuluu Antilan mukaan myös kokonaisvaltainen valuuttariskien, rahoitustarpeen ja paikallisten käytäntöjen kartoitus.

Kansainvälistymisen polkuun vaikuttaa myös yrityksen oma lähtötilanne. Yritys voi esimerkiksi alkaa viedä Suomessa valmistamiaan tuotteitaan jollekin tietylle markkinalle tai alkaa tuoda tuotteita ulkomailta ja myydä niitä Suomessa.

Mahdollista on myös, että yritys laajentaa kerralla useille markkinoille ja perustaa ulkomaille myyntiyhtiöitä. Samoin yrityksen koko tuotanto voi olla ulkomailla. Kansainvälistymisen asteella on vaikutusta esimerkiksi valuuttariskien arviointiin.

Jos kassavarat ovat hajautuneet ympäri maailmaa, myös niiden hallinnoinnin suunnittelu vaatii aikaa. Yrityksen on myös mietittävä, kuinka ulkomailta tulevat maksut vastaanotetaan. Saapuvatko ne suomalaiselle eurotilille, vai perustetaanko vieraan valuutan maksuille oma valuuttamääräinen tili?

Kannattavuus ja kysyntä ohjaavat kansainvälistymistä

Kun yritys harkitsee uudelle kohdemarkkinalle suuntaamista, olennaisinta on, näkeekö se kyseiset markkinat kannattavuuden kannalta houkuttelevina. Antilan mukaan yrityksen kannattaa suunnata jokaiselle markkinalle, jossa tuotteelle on riittävästi kysyntää. Kansainvälistymispäätös ei siis ensisijaisesti ole riippuvainen valuuttakysymyksistä.

Valuuttariski vaikuttaa kuitenkin markkinan kannattavuuden ja asiakashinnan määritykseen. Kannattavuutta arvioitaessa yrityksen kannattaa huomioida valuutan suojauksesta ja erityisesti epävakaiden maiden vastapuoliriskistä aiheutuvat kustannukset.

Entä onko yrityksen riskaabelimpaa lähteä kerralla yhteen vai vaikka kolmeen vieraan valuutan maahan? Esimerkiksi moni suomalaisyritys suuntaa ensimmäiseksi naapurimaihin, kuten Ruotsiin.

Siellä toimintatavat ovat melko samanlaiset kuin Suomessa, mutta tuolloin yritykseen vaikuttaa suuresti kyseisen maan valuutan, eli kruunun, kehitys euroon nähden. Jos vientimaita puolestaan tulee kerralla useita, riski voi tasaantua.

– Siinä mielessä on riskaabelimpaa, että uusia valuuttoja on useita, koska käytännön asioiden hoitaminen monimutkaistuu. Sillä voi kuitenkin olla se positiivinen vaikutus, että kun valuuttoja on useita, ne vaihtelevat eriaikaisesti ja eri tavalla. Riski hajautuu.

Tunnista valuuttariskit

Kun yritys lähtee kansainvälistymään euroalueen ulkopuolelle, sen on tunnistettava liiketoimintaan liittyvät valuuttariskit.

– Eri valuuttojen käyttämisestä aiheutuvan valuuttariskin suuruutta pitää arvioida. Pahimmillaan se voi vaikuttaa siihen, ettei liiketoiminta ole kannattavaa, kun kate katoaa.

Mitä valuuttariski käytännössä tarkoittaa? Tiivistettynä valuuttojen välisten arvojen heilahtelua. Valuuttojen väliset liikkeet voivat olla Antilan mukaan suuriakin.

– Jos yritys vie tuotteitaan esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja kauppasopimus on tehty dollarimääräisenä ja käy niin, että dollari heikkenee euroon nähden, yrityksen asiakkailtaan saamat tulot ovat euromääräisesti pienempiä. Se vaikuttaa tulokseen haitallisesti.

Jos yrityksen euromääräiset kulut pysyvät kotimaassa samana, yhtiön tulos voi heikentyä.

– Pitää miettiä tarkkaan, jos vaikka kaikki tuotantokustannukset ovat euroissa ja tuotetta myydään dollareissa. Silloin aukeaa valuuttariski eli riski siitä, että oman liiketoiminnan kannattavuus on riippuvainen valuuttojen välisestä liikkeestä.

Missä valuutassa myyn?

Olennainen kysymys kansainvälistyvälle yritykselle on myös se, missä valuutassa se myy tuotteitaan.

– Pitää miettiä, haluaako myydä vieraassa valuutassa, vaikka oma tuotanto ja kustannukset tulisivat euroissa. Valuutan suhteen kannattaa myös miettiä, että sillä voi olla vaikutusta kaupalliseen sopimukseen.

Tietyissä maissa voi olla Antilan mukaan jo lähtökohtaisesti edellytys, että asiakkaalle on pystyttävä myymään tämän kotivaluutassa. Se voi myös vaikuttaa myönteisesti kaupallisen suhteen syntymiseen. Vieraan valuutan käyttö voikin olla yleinen kauppatapa kyseiseen tuotteeseen tai maahan liittyen.

Jos yritys myy esimerkiksi Yhdysvalloissa tuotteitaan eurohinnoin, on mahdollista, että se tuntuu kuluttajista vieraalta, Antila arvioi. Kuluttajat voivat kokea, että vieras valuutta nostaa heidän omia kustannuksiaan. Tämä huoli voi puolestaan heijastua siihen, paljonko he ylipäätään ovat valmiita maksamaan tuotteesta.

Antilan mukaan yrityksen kannattaa usein myydä paikallisessa valuutassa, koska katteen hallinta on tällöin yrittäjän omissa käsissä ja myyntiä voi olla helpompi tehdä. Tuolloin myynnistä saatu kate on monella markkinalla parempi, kun ostaja voi toimia itselle tutussa valuutassa.

Myyntivaluuttaa päätettäessä kannattaa Antilan mukaan huomioida, kuinka suuri osa kaikesta myynnistä tulee ulkomailta. Miten se vaikuttaa yrityksen koko liiketoimintaan? Onko kyseessä kertaluonteinen vai jatkuva rahavirta?

Osa maista haluaa myös rajoittaa oman valuutan käyttöä. Vapaiden valuuttojen, kuten kruunun ja dollarin, lisäksi onkin olemassa rajattuja valuuttoja. Niitä käytetään esimerkiksi joissain kehittyvissä maissa, kuten useissa Etelä-Amerikan ja Aasian maissa.

– Voi olla, että jokin tietty maa haluaa rajoittaa oman valuuttansa käyttöä. Silloin kaikkiin maihin ei voi yksinkertaisesti myydä kyseisen kohdemaan valuutalla.

Varaudu, että tarvitset lisää käyttöpääomaa

Antila muistuttaa, että kansainvälistyminen ja maa- ja asiakasriskeihin varautuminen vaativat yritykseltä usein lisää pääomaa.

– Monesti on niin, että mitä pidemmälle ja eksoottisemmille markkinoille mennään, sitä enemmän maksuajat pitenevät. Myös epävarmuus siitä, kuinka hyvin tunnemme ostajan ja tämän maksukyvyn, kasvattaa käyttöpääoman tarvetta.

Näitä riskejä auttavat kantamaan esimerkiksi pankkien Trade Finance -ratkaisut.

Suojautuminen valuuttariskeiltä

Yritys voi myös suojautua valuuttojen heilahduksilta eri keinoilla. Päätös valuuttariskin suojaamisesta tai suojaamatta jättämisestä tulee olla aina tietoinen päätös yrityksessä.

1. Luontainen valuuttasuoja

Ensimmäiseksi kannattaa Antilan mukaan selvittää, mitkä ovat tulot ja mahdolliset hankinnat vieraassa valuutassa.

– Onko yrityksellä luontaisesti olemassa valuuttasuoja?

Jos yritys alkaa esimerkiksi myydä tuotteitaan Yhdysvaltoihin ja saa sitä kautta tuloja dollareissa ja vastaavasti sillä on hankintoja dollareissa, on valuuttariski tältä osin luontaisesti suojattu. Valuuttariskiä on avoinna siltä osin kuin menot ja tulot ylittävät toisensa.

2. Kauppasopimus

Myös kauppasopimuksella voidaan suojautua vaihteluilta ja määritellä kaupoille tietyt säännöt.

– Jos kauppaa käydään dollareissa, mutta euron ja dollarin välinen arvo vaihtuu tietyn määrän, kauppahinta voikin olla eri.

3. Pankkien finanssi-instrumentit

Pankin kanssa voi tehdä sopimuksen finanssi-instrumentista. Ne tuovat yritykselle varmuutta siitä, että kaupat toteutuvat sellaisina kuin on aiottu.

– Voimme suojata koko tulovirran tai osan siitä valuuttatermiinillä tai valuuttaoptioilla. Käytännössä ne tarkoittavat, että jos myydään vaikka Yhdysvaltoihin dollareissa ja tiedetään kaupan arvo ja maksupäivä, voimme tehdä yksinkertaisimmillaan termiinin, joka erääntyy sinä päivänä. Tällöin saatavaan euromäärään ei enää vaikuta, miten euron ja dollarin suhde kehittyy.

Etukäteen sovitun dollarihinnan perusteella saatava euromäärä ei siis muutu valuuttavaihteluista huolimatta.

​Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 4.4.2018 ja sitä on päivitetty 31.5.2022.

OP:n valuuttakauppapalveluilla teet ulkomaankaupasta sujuvaa ja hallitset valuuttariskit. Lue lisää.

Tutustu myös kansainväliseen maksamiseen.