Viime vuodet on eletty matalien korkojen aikakautta, jonka johdosta korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat olleet hyvin vaatimattomia osakkeisiin verrattuna. Tämän vuoden markkinaliikkeet ovat nostaneet yhdistelmärahastojen pääomaisuusluokkien, korkojen ja osakkeiden, pitkän aikavälin tuotto-odotuksia. Markkinoilta voi nyt löytyä mielenkiintoisesti hinnoiteltuja sijoituskohteita.

Teksti Lauri Tynys, salkunhoitaja @lauritynys
Julkaistu 29.11.2022

Kuluneen vuoden talouden epävarmuus on luonnollisesti näkynyt myös sijoitusmarkkinoilla, sillä sekä osake- että korkosijoitusten tuotot ovat miinuksella vuoden alusta tarkasteltuna. Osakkeita on painanut arvostuskertoimien lasku ja korkosijoituksia korkojen nousun lisäksi luottoriskilisien leveneminen.

Yhdysvaltain dollari on tässä rytäkässä vahvistunut ja se on tuonut edes hieman helpotusta globaalille eurosijoittajalle.

Kulunut vuosi on ollut haastava yhdistelmärahastojen kannalta, sillä korko- ja osakesijoitusten väliset hajautushyödyt ovat jääneet tavallista heikommiksi. Osake- ja korkosijoitukset ovat siis tulleet melko käsi kädessä alas, ja tämä on aiheuttanut paineita yhdistelmärahastojen tuottokehitykselle.

Nyt korkojen ollessa korkealla, korkosijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotukset ovat kuitenkin nousseet merkittävästi.

Alla oleva kuva havainnollistaa hyvin, kuinka 50/50 yhdistelmäsalkun eli 50 prosenttia korkosijoituksia ja 50 prosenttia osakesijoituksia omaavan salkun tuotto-odotus on noussut merkittävästi korkosijoitusten tuotto-odotusten noustua. Aina on hyvä hetki aloittaa pitkäjänteinen säästäminen ja sijoittaminen, mutta erityisesti tällaisessa markkinatilanteessa.

Tuotto-odotukset ovat ennustavat ja perustuvat lähtöhetken markkina-arvostuksiin. Tuotto-odotus ei sisällä näkemyksiä arvostustason muutoksista vaan perustuu markkinoiden vallitsevaan tuottopotentiaaliin sekä OP:n ekonomistien arvioon tulevien viiden vuoden talouskasvusta perusskenaariossa. Tuotto-odotuksissa korkotason muutokset perustuvat markkinoiden hinnoittelemiin korkoliikkeisiin ja ennuste perustuu forward-korkoihin. Osakkeiden tuloskasvuennusteet pohjautuvat ekonomistien perusskenaarion mukaiseen nimelliseen kokonaistuotannon kasvuennusteeseen.

Yhdistelmärahastot ovat helppoja ja suosittuja sijoitusvaihtoehtoja

Yhdistelmärahastolla tarkoitetaan sijoitusrahastoa, joka sijoittaa useampaan kuin yhteen omaisuusluokkaan. Perinteiset omaisuusluokat, eli osake- ja korkosijoitukset, ovat suurimmassa roolissa, mutta viime vuosina myös niin kutsuttujen vaihtoehtoisten sijoitusten osuus yhdistelmärahastojen salkuissa on kasvanut.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat, nimensä mukaisesti, vaihtoehtoja perinteisille omaisuusluokille. Tällaisia sijoituskohteita ovat esimerkiksi raaka-aineet, kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitukset sekä tasaista tuottoa säässä kuin säässä tavoittelevat hedge-rahastot.

Yhdistelmärahastot eivät ole yhden koon ratkaisuja, vaan niitä on tarjolla erilaisilla riskitasoilla varustettuina. Korkeamman riskin rahastoissa osakkeiden osuus salkusta on korkeampi ja vastaavasti korkosijoitusten osuus matalampi, kuin matalamman riskin rahastoissa. Osakkeisiin liittyy tyypillisesti korkosijoituksia korkeampi arvonvaihteluriski ja näiden kahden omaisuusluokan välisiä painotuksia muuttamalla pystytään vaikuttamaan koko salkun tuotto- ja riskiodotukseen.

Kenelle yhdistelmärahastot sopivat?

Lyhyt vastaus tähän on, että monenlaiselle sijoittajalle. Erilaisten riskitasojen ansiosta useimmat säästäjät löytävät yhdistelmärahastojen valikoimasta juuri omaan riskinkantokykyynsä ja -haluunsa sopivan ratkaisun.

Yhdistelmärahastoihin sijoittaminen on helppoa ja huoletonta, sillä sijoittaja saa kertaheitolla laajan hajautuksen ja antaa sijoituskohdevalinnan sekä omaisuusluokkien painotuspäätökset sijoitusalan ammattilaisten hoidettavaksi. Säännölliseen kuukausisäästämiseen yhdistelmärahastot soveltuvat niin ikään erinomaisesti.

Säästämällä ja sijoittamalla säännöllisesti kuukausittain sijoittaja voikin varmistaa tehokkaan ajallisen hajautuksen pitkällä aikajänteellä. Aina on siis hyvä hetki aloittaa sijoittaminen.

OP:n tuotevalikoimasta löytyy useita yhdistelmärahastoja. Säästäjän tarpeeseen parhaiten sopivat rahastot ovat OP-Varovainen, OP-Maltillinen- ja OP-Rohkea -sijoitusrahastot. 


OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana.

Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Esitys perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

Tätä blogia ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.

Lue lisää: 

Millaisia tuottoja sijoituksista on odotettavissa ensi vuonna?

Korkosijoituksista varteenotettava vaihtoehto osakkeille 

Kirjoittaja Lauri Tynys toimii salkunhoitajana OP Varainhoidossa. Hän vastaa useiden yhdistelmäsalkkujen sekä OP-Maailma-rahaston salkunhoidosta.