Päivitimme OP Varainhoidon Sijoitussuunnitelman ja arvioidemme mukaan ensi vuonna osakkeet tuottavat keskimäärin 7 prosenttia, mikäli maailmantalous ei ajaudu pidempikestoiseen taantumaan. Eri omaisuusluokista uskomme erityisesti yrityslainojen tarjoavan ensi vuonna mennyttä vuotta korkeammat tuotot.

Teksti Jussi Hyöty, strategi, OP Varainhoito
Julkaistu 4.11.2022

Uuden päivitetyn OP Varainhoidon Sijoitussuunnitelman mukaan osakkeet tuottavat vuonna 2023 talouden perusskenaariossa, eli todennäköisimmin toteutuvassa taloustilanteessa, keskimäärin 7 prosenttia vuodessa. Osakkeiden tuotto-odotus vaihtelee ensi vuonna 4–9 prosentin välillä.

Eurooppalaisten osakkeiden tuotto-odotus on korkein, 9 prosenttia, kun taas Japanin tuotto-odotus on 4 prosenttia ja kehittyvien markkinoiden 7 prosenttia. Kotimaisten osakkeiden arvioitu tuotto on ensi vuonna 8,7 prosenttia.

Tässä talouden perusskenaariossa taloudessa ei tapahdu mitään suurta mullistusta, vaan se palaa edellisen vuosikymmenen hitaan kasvun aikaan. Kasvu on kuitenkin riittävää omaisuusarvojen ja velkakestävyyden kannalta. Valtiot myös elvyttävät budjetin kautta niin paljon, että inflaatio ei paina talouksia pidempikestoiseen taantumaan.

Tämä skenaario on kokonaisuutena hyvä osakkeiden kannalta, vaikkakin lyhytaikainen taantuma tarkoittaisi erityisesti suhdanneherkkien yritysten tulosten heikkenemistä.

Tähän mennessä suomalaiset osakkeet ovat laskeneet tänä vuonna keskimäärin 20 prosenttia (OMX Helsinki PI -indeksi) – ensi vuosi näyttääkin tähän verrattuna paremmalta.

Korkojen nousu kasvattaa korkosijoituksista saatavaa tuotto-odotusta

Likvidien korkosijoitusten arvioidut tuotot ovat ensi vuonna talouden perusskenaariossa puolestaan 3 ja 8 prosentin välissä. Valtionlainojen tuotto-odotus on lähes 4 prosenttia, kun taas riskiä sisältävien lainojen arvioitu tuotto on 8 prosentin tuntumassa. Näemme korkosijoitusten tuotto-odotuksen siis paria edellistä vuotta korkeampana korkotason nousun vuoksi.

Korkojen nousu lisää näkemyksemme mukaan sijoittajien kiinnostusta erityisesti Yhdysvaltain valtionlainoihin. Eurooppalaisissa yrityslainoissa riskit ovat kasvaneet energiakriisin takia, mutta niin ovat kasvaneet tuotto-odotuksetkin. Korkopuolella näin korkeita tuotto-odotuksia ei ole nähty pitkään aikaan.

Omaisuuslajien tuotto-odotukset talouden eri talousskenaarioissa vuonna 2023

Mallinsimme OP Varainhoidossa kolme erilaista talouden skenaariota ja kunkin omaisuuslajin kehityksen kyseisessä talousympäristössä. Tuotto-odotukset kuvastavat sijoitusten tuottopotentiaalia tarkasteluhetkellä ja ne päivittyvät markkinoiden arvostustasojen muuttuessa.

 

Omaisuuslaji

Perusskenaario: Maailman talouskasvu hidastuu (60 % todennäköisyys)

Taantuma: Maailmantalous ajautuu taantumaan (20 % todennäköisyys)

Vahva skenaario: Keskuspankit aloittavat elvytyksen (20 % todennäköisyys)

Rahamarkkina

2,5 %

1,7 %

3,0 %

Valtion lainat, euro

3,6 %

10,1 %

-5,3 %

Hyvän luottolaadun yrityslainat (IG), euro

5,0 %

7,8 %

5,3 %

Spekulatiivisen luottolaadun yrityslainat (HY)

8,0 %

0,8 %

15,5 %

Kehittyvät korkomarkkinat

6,2 %

2,0 %

7,4 %

Osakkeet, Suomi

8,7 %

-18,4 %

34,1 %

Osakkeet, Eurooppa

8,8 %

-17,3 %

34,3 %

Osakkeet, USA

6,6 %

-14,8 %

28,3 %

Osakkeet, kehittyvät markkinat

7,1 %

-24,7 %

40,8 %

Suorat kiinteistösijoitukset

4,3 %

1,5 %

4,8 %

Metsäsijoitukset

3,1 %

0,2 %

4,1 %

Infrastruktuurisijoitukset

7,0 %

3,0 %

5,0 %

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana.

Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Esitys perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu.

Tätä blogia ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.Kirjoittaja Jussi Hyöty toimii strategina OP Varainhoidossa.