Koko maassa pitkään jatkunut luminen talvi, vireä talouskasvu sekä teiden heikentynyt kunto selittävät osaltaan voimakasta yritysasiakkaiden suurvahinkojen kasvua viime vuonna.

– Ainakaan kymmeneen viime vuoteen ei ole tapahtunut näin suurta hyppäystä vahinkojen määrässä verrattuna edellisvuoteen, sanoo OP:n vahinkovakuutuksen yksikönpäällikkö Jarkko Pärssinen.

Pärssisen mukaan jo lokakuuhun 2018 mennessä yritysasiakkaille oli sattunut yhtä paljon ajoneuvovahinkoja kuin koko vuonna 2017.

– Trendi näyttää jatkuvan tänäkin vuonna. Tämän vuoden tammikuussa on sattunut jopa enemmän vahinkoja kuin vuosi sitten, Pärssinen sanoo.

OP:n vahinkovakuutus korvasi suurvahingoiksi luokiteltavia yritysasiakkaiden liikennevahinkoja yhteensä 3,8 miljoonan euron edestä vuonna 2018.

Kaikista OP:n vahinkovakuutuksen korvaamista suurvahingoista yritysasiakkaiden ajoneuvovahinkojen osuus kokonaisuudesta on kuitenkin pieni. Kun mukaan lasketaan sekä yritys- että henkilöasiakkaiden omaisuuden ja toiminnan suurvahingot, korvattiin niitä yhteensä 107 miljoonan euron edestä.

Suurvahingoiksi luetaan esimerkiksi liikenteen vakavat vahingot, kuten tasoristeysonnettomuudet tai suurpalot.

Kun talous pyörii, onnettomuusriski kasvaa

Merkittävin selittävä tekijä yritysasiakkaiden ajoneuvovahinkojen määrän kasvulle viime vuonna oli poikkeuksellisen pitkä ja runsasluminen talvi, joka jatkui ympäri Suomen aina huhtikuulle asti.

Pitkän talven lisäksi onnettomuuksien kasvua selittää osaltaan myös myönteinen talouskasvu. Kun talouden pyörät pyörivät, kulkee tien päällä enemmän tavaraa ja kalustoa, mikä lisää onnettomuusriskiä.

– Kuljetusalalla kasvanut suoritemäärä yhdistettynä osin heikkoon teiden kunnossapitoon näkyy liikennevahinkojen kasvuna, Pärssinen sanoo.

Ammattikuljettajat: tiet ovat surkeassa kunnossa

Vaikka teiden kunnossapidon laadusta ei ole saatavilla tarkkaa tutkimustietoa, kertoo ainakin kuljetusalan yrittäjiltä kerätty palaute karua kieltä. Jopa 90 prosenttia ammattikuljettajista arvioi, että teiden kunto on heikentynyt kymmenen viime vuoden aikana.

Olematon talvikunnossapito, huono liukkaudenhoito ja puutteellinen tiestön peruskunnossapito lisäävät riskiä onnettomuuksille, teiltä suistumisille sekä aiheuttavat kalustolle alusta- ja jousitusremontteja sekä runkovaurioita.

Onnettomuudet lisääntyneet myös kesäaikaan

OP:n riskipäällikkö Ari Rantamaa ei suoralta kädeltä allekirjoita ajatusta teiden heikosta talvikunnossapidosta yhtenä keskeisenä syynä lisääntyneisiin onnettomuuksiin. Tieltä luistumisia sattuu usein myös sulana aikana huhtikuusta lokakuuhun, jolloin keliolojen pitäisi olla suotuisammat liikkumiseen tien päällä.

OP:n vahinkovakuutus aloittikin viime vuonna raskaan kaluston tieltä suistumisia kartoittavan haastattelututkimuksen, jonka tulokset valmistuvat lähiaikoina.

– Meitä OP:n vahinkovakuutuksessa kiinnostaa, miksi raskaan kaluston tieltä suistumisia tapahtuu myös kesäaikaan yllättävän paljon. Vaikuttaako onnettomuuksiin mahdollisesti kaluston laatu, kuljettajien osaaminen ja asenteet tai jokin muu selittävä tekijä? Rantamaa kysyy.

Viime vuonna käynnistynyttä tutkimusta on tarkoitus jatkaa vielä tulevana kesänä, jotta saadaan enemmän tietoa onnettomuuksien syistä myös kesäkuukausilta.

Vastuullinen kuljetusyritys panostaa liikenneturvallisuuteen

Poliisin hiljattain tekemä raskaan liikenteen valvontakampanja paljasti, että välinpitämättömyys liikenteessä on yleistynyt myös ammattikuljettajien keskuudessa. Onnettomuusriski lisääntyy, kun ohjaamossa liikenteen havainnointia heikentävät ajon aikana käytettävät tabletit tai muut häiriötekijät.

– Tutkimuksemme tavoitteena on yhteistyössä kuljettajien ja kuljetusyrittäjien kanssa kehittää liikenneturvallisuutta ja löytää toimintatapoja, miten ennaltaehkäistä kuolemaan johtavia onnettomuuksia, loukkaantumisia tai läheltä piti -tilanteita liikenteessä, Rantamaa sanoo.

Hänen mukaansa kyse on loppujen lopuksi asenteista.

– Ammatistaan ylpeän kuljettajan tavoitteena on hoitaa työnsä ilman tapaturmia liikenteessä. Vastuullinen kuljetusyrittäjä puolestaan valistaa kuljettajiaan turvallisuuden ja ennakoinnin merkityksestä, kun työskennellään tien päällä.

Lataa maksuton opas liikennevahinkopaikalle - ja varmista, että osaat toimia oikein!