Stora Enson toiminta-ajatukseksi on muotoiltu väkevästi ”Kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta”.

Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla, kierrätettävillä ja fossiilittomilla biomateriaaleilla on jo lähtökohtaisesti kestävää liiketoimintaa. Lienee siis selvää, että Stora Enso ei ole vuosiin tarvinnut erillistä vastuullisuusohjelmaa.

– Vastuullisuus on osa kaikkea tekemistämme. Puupohjaisten tuotteiden tuottaminen on strategiamme ja innovaatiotyömme ytimessä. Pyrimme jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeämme. Toimintamme on jo nyt ilmastopositiivista – aika harva yritys pystyy aidosti näin väittämään, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Bresky huomauttaa, että vastuullisuus on muutakin kuin ilmastonmuutoksen torjumista.

– Ympäristövastuun lisäksi on huolehdittava myös sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuullisuudesta. Jos työtä ei tehdä kaikilla kolmella osa-alueella, yritys ei voi väittää toimintaansa aidosti vastuulliseksi.

Tarkoitusohjautuvaa johtamista

Vastuullisuus kuuluu tiiviisti myös Breskyn työhön toimitusjohtajana.

– Jos haluaa viedä toimintaa vastuullisempaan suuntaan, pitää olla mukana rakentamassa yhtiön tarkoitusta. On seisottava tarkoituksen takana ja sitouduttava siihen omassa johtamisessaan päivittäisellä tasolla, Bresky painottaa.

Parhaimmillaan johtajan sitoumus ja yhtiön kulttuuri osuvat yksiin.

– On mahtavaa, että meillä on yrityskulttuuri, jossa tavoitellaan jatkuvasti parempaa johtamista. Meillä on hienoa puuosaamista, ja sitä kehitetään koko ajan erilaisilla hankkeilla. Uskon aidosti, että tulevaisuus kasvaa metsissä. Metsistä on moneksi, ja vielä on valtavasti löydettävää.

Kaikkien panosta tarvitaan

Breskyn mukaan kaikkien yhtiössä on sitouduttava tarkoitukseen, jotta se näkyisi myös teoissa.

– Olemme maailmanlaajuisesti toimiva suuryhtiö. Jos haluamme kehittyä nopeasti, aivan kaikkien on sitouduttava tarkoitukseemme ja arvoihimme ja ymmärrettävä, mihin olemme yhtiönä menossa, hän sanoo.

Stora Enso käyttää paljon aikaa ja vaivaa arvoista ja tarkoituksesta viestimiseen sekä työntekijöiden kuuntelemiseen.

– Työntekijämme – ja heidän innovatiivisuutensa ja luovuutensa – ovat tärkeimpiä resurssejamme. Käytämme viestinnässämme kaikkia mahdollisia tapoja ryhmäpuheluista videolähetyksiin ja säännöllisiin palavereihin. Toteutamme joka vuosi kaikille työntekijöille suunnatun kyselyn selvittääksemme, missä mennään ja miten sitoutuneita työntekijämme ovat.

Mitä kyselyistä on selvinnyt?

– Työntekijämme ovat tänä päivänä todella sitoutuneita. Uskon Stora Ensoon tulevien olevan hyvin perillä tarkoituksestamme ja suunnastamme. Jos täällä työskentelee, uskoo vahvasti tekemiseemme.

Läpinäkyvää raportointia

Johdonmukaisessa vastuullisuuden kehittämisessä on keskeistä tavoitteenasettelu ja tavoitteiden toteutumisen seuranta.

– Tavoitteemme ovat konkreettisia, läpinäkyviä, suoraviivaisia ja mitattavia. Olemme sitoutuneet YK:n Science Based Targets -aloitteen tavoitteisiin ja seuraamme näiden tavoitteiden toteutumista. Vuotuisessa vastuullisuusraportissamme raportoimme kaikki tulokset läpinäkyvästi kaikille sidosryhmillemme.

Investoinnit ovat aina myös mahdollisuus edistää vastuullisuutta. Miten suuri painoarvo vastuullisuudella on Stora Enson investoinneissa ja tuotekehitykseen liittyvissä päätöksissä?

– Sanoisin, että sata prosenttia. Keskitymme tuotekehityksessämme uusiutuviin materiaaleihin, ja vastuullisuus ohjaa kaikkia investointejamme. Uskomme, että kannattavuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Toinen ei sulje pois toista.

Breskyn mukaan tarkoitus- ja arvo-ohjautuva, aidosti vastuullisuutta painottava yhtiö on hyvä valinta sijoittajille.

– On epätodennäköisempää, että toiminnassa jätetään huomioimatta tärkeitä ympäristönäkökohtia, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan tulevaisuudessa. Me olemme eturivin yrityksiä tässä mielessä.

Stora Enso myy tuotteitaan pääasiassa yritysasiakkaille. Yhtiölle on tärkeää, että asiakkailla on samat arvot ja näkemykset kuin Stora Ensolla.

– Asiakkaillamme on aito halu vaikuttaa yhteiskuntaan. Yritykset voivat saada aikaan paljon, kun ne tekevät asioita yhdessä, asettavat konkreettisia tavoitteita ja viestivät niistä ulospäin.

Jatkuvan muutoksen matka

Annica Bresky tutustui vastuullisuuden käsitteeseen 25 vuotta sitten opiskellessaan diplomi-insinööriksi Uppsalan yliopistossa. Hän oli valinnut kurssin, joka käsitteli siihen aikaan vielä melko tuntematonta aihetta, ympäristötaloutta.

– Ilmastokysymykset eivät vielä olleet nousseet yleiseen keskusteluun, mutta tutkimusta aiheesta kyllä tehtiin. Kurssilla ymmärsin, miten paljon yritykset voisivat omilla valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Se herätti halun olla mukana muutoksessa. Päätin, että hakeutuisin töihin ilmastotyön kannalta keskeiselle toimialalle.

Bresky päätti aloittaa uransa metsäteollisuudessa. Ensimmäinen työnantaja oli Stora Enso vuosina 2001–2010. Sen jälkeen hän työskenteli Iggesund Paperboardissa ja Billerud Korsnäsissä Ruotsissa, kunnes vuonna 2017 palasi Stora Ensoon vetämään kartonkiliiketoimintaa. Syyskuussa 2019 hänet nimitettiin Stora Enson toimitusjohtajaksi, ja hän aloitti työnsä joulukuussa 2019.

– Stora Ensolla on erinomaiset mahdollisuudet edistää siirtymistä biotalouteen ja rakentaa yhteiskuntaa, jonka yhtenä perustana on bio- ja kiertobiotalous. Juuri tästä syystä olen pysynyt tällä alalla kaksikymmentä vuotta, sanoo Bresky.

Onko käsityksesi vastuullisuudesta muuttunut jotenkin näiden vuosien aikana?

– Kun jonkin asian parissa tekee töitä joka päivä, oppii jatkuvasti uutta. Vastuullisuudessa ei voi olla täysoppinut – koskaan ei voi olla täydellinen. Se matka on jatkuvaa muutosta.

Nykyisin vastuullisuuden käsite on jo valtavirtaistunut, ja samalla se on myös laajentunut.

– On ymmärretty, että muutokseen tarvitaan monen eri tahon yhteistyötä. Ollaan paremmin perillä päivittäisten valintojen vaikutuksesta. Kuluttajat ovat nykyään yhä tiedostavampia. He miettivät enemmän tuotevalintojaan ja tuotteiden vastuullisuutta. Itse olen ylpeä siitä, että työskentelen yhtiössä, jonka tuotteet ovat ilmastopositiivisia.

Uutta etsimässä

Stora Enso on valmistanut sellua, paperia, kartonkia, sahatavaraa ja muita perinteisiä metsäteollisuustuotteita jo vuosikymmeniä. Osalla tuotteista saattaa olla menneen ajan leima, mutta Bresky painottaa niidenkin merkitystä.

– Perinteisenkin liiketoiminnan kohdalla pitää huomioida se, että puukuitupohjaisilla materiaaleilla voidaan korvata monia muita. Se on merkittävin ilmastopositiivinen teko nykypäivänä ja vaikuttaa eniten hiilijalanjälkeemme.

Bresky mainitsee esimerkkinä puurakentamisen.

 – Sillä on valtava vaikutus, että rakennetaan puusta – eikä pelkästään pientaloja vaan myös kouluja, toimistorakennuksia ja kerrostaloja. Jos betoni olisi maa, sillä olisi maailman kolmanneksi suurimmat hiilidioksidipäästöt. Mitä enemmän rakentamisessa pystytään käyttämään puupohjaisia ratkaisuja ja materiaaleja, sitä parempi ilmastolle.

Mutta perinteiseen liiketoimintaan nojaaminen ei riitä. Bresky haluaa toimintaa laajennettavan aivan uusille alueille.

– Tuotekehityksemme tukeutuu vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen. Tutkijamme etsivät jatkuvasti uusia korvaajia fossiilisille raaka-aineille. Tukholman lähellä Siklassa sijaitsevassa tutkimuskeskuksessamme esimerkiksi työskentelee satakunta materiaaliasiantuntijaa 20 eri maasta, ja he tekevät päivittäin yhteistyötä kaupallisten tiimiemme kanssa.

Kumppanit mukana innovaatiotyössä

Pakkausmateriaalit on yksi liiketoiminta-alueista, joilla on valtavasti mahdollisuuksia hyödyntää uusia puupohjaisia ratkaisuja.

– Noin 25 prosenttia muovipakkauksista voitaisiin korvata paperipohjaisilla pakkauksilla. Esimerkiksi polystyreenin voi korvata kuidusta valmistettavalla biovaahdolla. Elintarvikepakkauksissa muovipäällysteiden korvaajia ovat biopohjaiset barrier-päällysteet. Päällysteillä varmistetaan, että pakattujen elintarvikkeiden laatu pysyy hyvänä.

Osa Stora Enson kehitteillä olevista ideoista on kaikkea muuta kuin perinteisiä.

– Kehitämme tulevaisuuden tekstiilimateriaalia puukuidusta ja tutkimme myös kuljetusalan tarpeisiin soveltuvien akkukomponenttien valmistamista kuitupohjaisesta raaka-aineesta.

Bresky korostaa kumppanien merkitystä Stora Enson innovaatiotyössä.

– Kumppanuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Innovaatioita pitää edistää koko arvoketjussa asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Innovaatiot tehdään aina yhdessä.