Yhä useampi yritys on ryhtynyt huomioimaan vastuullisuuden omassa liiketoiminnassaan. Vastuullisuus on kuitenkin niin suuri kokonaisuus, että tunnetut kansainväliset termit ja lyhenteet helpottavat yksilöimään ja erittelemään vastuullisuuden eri osa-alueita yritystoiminnassa.

OP Ryhmän Corporate Responsibility Lead Satu Kuoppamäki muistuttaa, että termit eivät ole itseisarvo vastuulliselle yritystoiminnalle. Kirjainyhdistelmiä tärkeämpää on tehdä juuri omannäköistä vastuullisuustyötä.

Silti termien käyttö yleistyy vastuullisuuspuheessa koko ajan. Siksi myös pk-yrityksen kannattaa olla perillä niiden käyttötarkoituksista ja merkityksistä, jotta tietämättömyys ei aiheuta myöhemmin liiketoiminnalle hankaluuksia.

– Ennen pitkää termit tulevat vastaan kaikenkokoisille yrityksille. Vaikkapa isompi kumppaniyritys voi vaatia pienempää pk-yritystä käyttämään tietynlaisia termejä tai niistä voi olla hyötyä kansainvälisillä markkinoilla toimiessa, Kuoppamäki sanoo.

ESG, CSR ja QEHS – mitä eroa termeillä on?

ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. Sen avulla voidaan tarkastella yrityksen tapaa suhtautua ympäristöön, kohdella ihmisiä ja johtaa yritystä. Alun perin ESG-termi on lähtöisin finanssisektorilta, ja siksi sitä hyödynnetään usein etenkin silloin, kun tehdään rahoitus- tai sijoituspäätöksiä.

CSR eli Corporate Social Responsibility merkitsee yritysten yhteiskuntavastuuta. Moni suomalainen yritys on aloittanut vastuullisuustyönsä tästä näkökulmasta. Myös muut tahot käyttävät toiminnassaan yhteiskuntavastuu-termiä. CSR:ssä vastuullisuus nähdään kaksisuuntaisesti: miten yritys vaikuttaa yhteiskuntaan ja päinvastoin.

Me OP:ssa tarkastelemme vaikkapa luotonannossa yrityksen tilannetta ja riskejä ESG:n näkökulmien avulla.

– Entistä useammin CSR lyhenee muotoon CR, joka viittaa ennemmin yritysten kestävään kehitykseen. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan hyvän elämisen mahdollisuuksien säilyttämistä sekä nykyisille että tuleville sukupolville, Kuoppamäki lisää.

QEHS-lyhenne muodostuu sanoista Quality, Environment, Health ja Safety. Toisin sanoen kyseessä on yrityksen laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Tätä termiä käytetään erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksissä, joten se ei ole julkisessa keskustelussa yhtä tunnettu termi kuin ESG tai CSR.

– Vaikka vastuullisuutta käsitteleviä termejä riittää ja niitä hyödynnetään aktiivisesti, lopulta ne tarkoittavat lähestulkoon samoja asioita. Tulkinnalliset sävyerot tuovat vain pieniä painotuksia siihen, mistä termistä milloinkin puhutaan.

Termit apuna vastuullisuuden mittaamisessa ja raportoinnissa

Vastuullisuustermit kantavat mukanaan viitekehyksiä, joiden mukaan vastuullisuudelle on määritelty erilaisia mittareita. Esimerkiksi ESG:ssä tutkitaan nimensä mukaisesti yrityksen ympäristövaikutuksia, sosiaalista ulottuvuutta ja hallintotapaa.

– Me OP:ssa tarkastelemme vaikkapa luotonannossa yrityksen tilannetta ja riskejä ESG:n näkökulmien avulla. Huomio kohdistuu siis muihinkin osa-alueisiin kuin vain yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, Kuoppamäki selventää.

Nykyään yhä useampi Euroopassa toimiva yritys raportoi vastuullisuusasioista myös Global Reporting Initiativen (GRI) viitekehyksen standardien avulla. Yritys voi ladata ohjeiston vapaasti verkosta ja hyödyntää sitä niiltä osin kuin pystyy.

– Kun yritysvastuun toimenpiteiden vaikutuksia mittaa ja raportoi, yritystoiminnan kehittäminen on huomattavasti helpompaa. Termit omalta osaltaan tukevat ja selkeyttävät raportointia, mikä puolestaan lisää toiminnan läpinäkyvyyttä.

Kuoppamäki kannustaa myös tutkimaan muiden yritysten vastuullisuusraportteja ja ottamaan niistä oppia. Tärkeintä on kuitenkin kehittää vastuullisuusraportointia pk-yrityksen omista lähtökohdista. Usein yrityksellä kuin yrityksellä on jo paljon vastuullisia toimintamalleja ja toimenpiteitä – ne vain täytyy koota yhteen.

Kuoppamäki toivoo, että tulevaisuudessa vastuullisuustermit eivät olisi enää vain termejä vaan olennainen osa jokaisen yrityksen liiketoimintaa ja raportointia. Hän uumoilee, että esimerkiksi ESG:n käyttö tulee yleistymään niin, ettei vastuullinen pk-yritys voi sitä sivuuttaa.

Lue myös:

Vastuullisuus on kestäviä tekoja – näillä vinkeillä jokainen pk-yritys pääsee alkuun vastuullisuustyössä

Lue lisää:

Vastuullisesta sijoittamisesta

Vastuullisista rahastoista

Vastuullisesta rahoittamisesta