Viime aikoina on alettu keskustella entistä enemmän vaihtoehtoisten sijoitusten roolista osana sijoittajan työkalupakkia. Taustalla on se, että institutionaaliset sijoittajat ovat viime vuosina kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuis-saan, mutta erityisesti myös se, että omaisuusluokka (tai ainakin osia siitä) on saatu paremmin myös yksityissijoittajan ulottuville. Kiinnostusta aiheeseen lisää myös se, että ennätyksellisen matalan korkotason vuoksi sijoittajat kaipaavat uusia tuotonlähteitä.

Teksti Petri Venäläinen, salkunhoitaja, OP-Alternative Portfolio
Julkaistu 11.11.2020

Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan yleisesti kaikkia sellaisia sijoituksia, jotka eivät mene perinteisten korko- ja osake-sijoitusten käsitteen alle. Vaihtoehtoisten sijoitusten pääluokkia ovat kiinteistöt, listaamattomat osakkeet, suora lainananto, infrastruktuurisijoitukset, maa- ja metsätalousmaa, sekä hedge-rahastot. Lisäksi on olemassa useita muitakin omaisuuslajeja, joita voidaan pitää vaihtoehtoisina sijoituskohteina, kuten esimerkiksi hyödykkeet, taide, viinit, kryptovaluutat, tai vaikkapa musiikkirojaltit.

Useimmille vaihtoehtoisille sijoituskohteille on tyypillistä, että niillä ei ole säännöllisesti päivittyviä markkinahintoja tai säädeltyä markkinapaikkaa, kuten esimerkiksi listatuilla osakkeilla on. Ne ovat siis luonteeltaan epälikvidejä ja perustuvat usein kahdenvälisiin sopimuksiin ja siten niiden rahaksi muutettavuus on haastavampaa. Epälikvidin ja räätälöidyn luonteensa vuoksi vaihtoehtoisten sijoitusten arvot eivät myöskään vaihtele suoraan esimerkiksi osake- tai korkomarkkinan mukana.

Osa vaihtoehtoisista sijoituskohteista on kuitenkin likvidejä, ja niillä voi käydä kauppaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi edellä mainitut hyödykkeet, sekä esimerkiksi sellaiset vaihtoehtoiset rahastot, jotka sijoittavat lähtökohtaisesti vain likvideihin kohteisiin.

On myös olemassa esimerkiksi suljettuja kiinteäpääomaisia rahastoja, joissa luonteeltaan epälikvidi sijoitus on paketoitu likvidiin pörssilistattuun muotoon (listattu suljettu rahasto, listed closed ended fund), jolla voi sitten käydä kauppaa kuten osakkeilla. Likvideissä vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa arvonmuutokset voivat tapahtua nopeasti, koska näillä käydään jatkuvasti kauppaa.

Osalle vaihtoehtoisista sijoituksista on myös olemassa markkinapaikkoja, jotka järjestävät sijoittajille mahdollisuuden käydä kauppaa sijoituksilla. Esimerkiksi viineillä, taidemaalauksilla tai musiikkiin liittyvillä tekijänoikeuksilla voi käydä kauppaa tietyillä, juuri tätä tarkoitusta varten järjestetyillä markkinapaikoilla. Tällainen saattaa sopia asiaan perehtyneelle sijoittajalle, mutta vaatii usein syvällisen asiantuntijuuden lisäksi jonkin verran enemmän pääomia.

Kenelle vaihtoehtoiset sijoitukset sopivat?

Vaihtoehtoiset sijoitukset sopivat osaksi sijoitussalkkua silloin kun sijoitushorisontti on pitkä. Jos tiedät, että tarvitset pääomat muuhun käyttöön esimerkiksi 3-5 vuoden sisällä, ei välttämättä kannata sitoa rahoja epälikvideihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Jos sen sijaan säästetään esimerkiksi eläkepäiviä varten, tai lapselle aikuisikää varten, sopivat vaihtoehtoiset sijoitukset mainiosti osaksi sijoitussalkkua. Tällöin vaihtoehtoisten sijoitusten osuus salkusta tulisi olla varsin vakaa yli ajan ja mahdolliset muutokset salkun riskitasossa kannattaa toteuttaa perinteisten omaisuuslajien painotuksia muuttamalla.

Osana sijoitussalkkua vaihtoehtoiset sijoitukset hajauttavat salkun riskiä. Toisin sanoen koko salkun arvo heiluu vähemmän, esimerkiksi tilanteessa, jossa osake- tai korkomarkkinoilla nähdään isoja liikkeitä. Pitkällä aikavälillä tasaisempi tuotto voi tuottaa paremman lopputuloksen ja matka sinne on usein mukavampi, jos heiluntaa on vähemmän.

Lisäksi vaihtoehtoisten sijoitusten houkuttelevuuteen vaikuttaa pari ajankohtaista asiaa: tiedämme, että korkosijoitusten tuotto-odotus on hyvin lähellä nollaa, tai jopa negatiivinen, sillä korkojen mahdollisesti noustessa korkosijoitusten tuotot voivat olla myös negatiivisia. Samoin tiedämme, että osakekurssit ovat nousseet varsin pitkään finanssikriisin jälkeen ja ainakin joidenkin mittarien mukaan osakkeiden arvostustasot ovat varsin korkealla.

Nämä tekijät voivat osaltaan puoltaa vaihtoehtoisten sijoitusten lisäämistä salkkuun, sillä ne mahdollistavat salkun riskitason laskun ja tuovat salkkuun uuden tuotonlähteen perinteisten sijoitusten rinnalle.

Miten vaihtoehtoisiin sijoituksiin voi sijoittaa?

Ammattimainen sijoittaminen vaihtoehtoisissa sijoituksissa vaatii erikoisosaamista ja on varsin työlästä, minkä vuoksi sijoitusten toteuttaminen kannattaa ulkoistaa asiaan erikoistuneille tahoille. Käytännössä siis kussakin omaisuusluokassa kannattaa valita parhaat rahastot, joilla on näytöt menestyksekkäästä toiminnasta omalla osaamisalueellaan. Tällöin saavutetaan samalla hajautus useisiin kohteisiin ja mahdollisimman laaja sijoitusuniversumi, josta kohteita voi valita.

Vaihtoehtoisten sijoitusten toteuttamisessa korostuvat syvällinen osaaminen koskien kutakin sijoituskohdetta, sen toimialaa, vallitsevaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi sijoitettaessa maatalousmaahan täytyy tutkia tarkoin esimerkiksi maaperän mineraalipitoisuudet, paikallisen ilmaston ominaispiirteet, vesihuolto ja muut ympäristötekijät. Tai sijoitettaessa kiinteistöihin täytyy tarkasti tutkia kiinteistön sijainti, liikenneyhteydet, vuokralaisten laatu, vuokrataso, energiatehokkuus, kaavoitus, mahdollisuudet arvoa nostaviin remontteihin jne.

Ammattimainen sijoittaja voi koota mieleisensä portfolion eri vaihtoehtoisista kohteista, esimerkiksi valitsemalla sopivan yhdistelmän kiinteistörahastoja ja vaikkapa hedge-rahastoja, tai muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Useimmiten kuitenkin yksityissijoittajan on vaikea tai mahdotonta päästä käsiksi kaikkiin relevantteihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, joko tarjonnan puutteen tai vaadittavien sijoitussummien vuoksi. Myös kunnollisen kansainvälisen hajautuksen rakentaminen voi olla haastavaa.

Tässä kohtaa sijoittajan avuksi tulee OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto. Rahaston salkku on rakennettu siten, että se on laajasti hajautettu maantieteellisesti ja kaikkiin eri vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin. Rahaston valuuttariski on myös suojattu ja tuotto-odotus sijoittajalle on noin 6-8 prosenttia vuodessa. Tuotto-odotus on houkutteleva suhteessa perinteisiin omaisuusluokkiin.

Kirjoittaja Petri Venäläinen toimii OP Varainhoidossa salkunhoitajana keskittyen vaihtoehtoisiin sijoituksiin.