Vastuullisen sijoittamisen kentällä eletään mielenkiintoisia aikoja. Kritiikkiäkin tulee. Sääntelyn lisääntyminen valtavirtaistaa ESG-näkökulmia ja jokainen joutuu pohtimaan, miten kestävyystekijöitä tulisi huomioida omassa sijoitustoiminnassa. ESG-datan hyödyntäminen on olennainen osa vastuullisen sijoittamisen työtämme.

Teksti Annika Esono Manninen, Head of ESG @manninen_annika
Julkaistu 4.5.2023

Kestävyystekijöiden huomioiminen sijoitustoiminnassa ei ole suoraviivaista, sillä avoimia kysymyksiä on edelleen paljon ja terminologia hakee muotoaan.

Maailmalla on nähty myös paljon kritiikkiä ESG-sijoittamista kohtaan. Monesti tuntuu unohtuvan, että lopulta ESG, joka tulee sanoista Environmental, Social ja Governance, on vain dataa ja analyysiä. Jokainen sijoittaja päättää itse, kuinka tätä ESG-tietoa hyödyntää ja mitä vastuullisella sijoittamisella tavoittelee.

Osa kritiikistä on tervetullutta ja tarpeellista alan kehityksen kannalta – osa taas näyttää kumpuavan osittain väärinymmärryksistä ja kotiläksyjen tekemättä jättämisestä.

ESG-pisteytykset auttavat tunnistamaan riskejä ja mahdollisuuksia – Sijoittajilla erilaisia tavoitteita vastuullisuudelle

Vastuullinen sijoittaminen laajana käsitteenä ei ole olemassa pelastaakseen maailman. Toki sijoittajien vastuullisella toiminnalla ja konkreettisilla menetelmillä voidaan myös pyrkiä kestävämpään kehitykseen oikeassa maailmassa. Se ei kuitenkaan onnistu vain huonoja ESG-pisteytyksiä (ESG Rating) omaavia sijoituskohteita välttelemällä.

ESG-pisteytykset ovatkin saaneet huomattavan osansa kritiikistä. Tässä on monesti kuitenkin ymmärretty asioita hiukan väärin – suurin osa ESG Rating -luokituksista pyrkivät ainoastaan tunnistamaan yhtiöön kohdistuvat olennaiset ESG-riskit ja mahdollisuudet ja arvioimaan, kuinka hyvin yhtiö näitä riskejä hallitsee.

Ne eivät ole luvanneet kertoa yhtiön absoluuttista vastuullisuuden tasoa, saati auttaa sijoittajaa tekemään maailmasta parempaa paikkaa.

Tämän vuoksi onkin yllättävää ja harhaanjohtavaa julkisessa keskustelussa ääneen ihmetellä, miksi ESG ei ole vielä täyttänyt lupauksiaan maailman pelastamisesta.

Erilaisilla sijoittajilla voi olla eriäviä tavoitteita ja toiveita vastuullisuuden huomioinnoissa. Joillekin vastuullinen sijoittaminen merkitsee mahdollisuutta välttää tuoton saamista kiistanalaisista tai omien arvojen vastaisista toimialoista tai yhtiöistä.

Toisille vastuullinen sijoittaminen on puhtaasti riskienhallintakeino ja joillekin mahdollisuus tunnistaa ja hyötyä nousevista trendeistä sekä tulevaisuuden ratkaisuista. Joku toinen taas haluaa ehdottomasti pyrkiä siihen, että omalla rahallaan voisi edes jossain määrin tukea kestävää kehitystä oikeassa maailmassa.

Yksittäinen rahasto tai sijoitusmenetelmä harvoin pystyy vastaamaan näihin kaikkiin toiveisiin yhtä aikaa.

Me OP:lla hyödynnämme ESG-dataa tunnistaaksemme olennaisia sijoituksiin kohdistuvia riskejä ja mahdollisuuksia, sekä muutosta sijoituskohteiden vastuullisuuden tasossa.

Datan hyödyntäminen on olennainen osa vastuullisen sijoittamisen työtämme, jota esittelemme tarkemmin tänään julkaistussa vuoden 2022 vastuullisen sijoittamisen katsauksessamme.

Olemme ottaneet käyttöön uuden kestävän sijoituksen analyysimallin

Viime vuonna esimerkiksi toimme ESG-työkalumme rinnalle kestävän sijoituksen analyysimallin, jonka avulla pystymme lisäksi selvittämään, onko sijoituskohde uuden SFDR-asetuksen määritelmän mukaisesti kestävä, eli edistääkö se ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

Uusi analyysimalli ei sinänsä ole meille täysin uusi – olemme jo vuosia tunnistaneet teemarahastoihimme sijoituskohteita, joiden tuotteet ja palvelut pyrkivät tuomaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai puhtaan veden saatavuuteen.

Nyt olemme kuitenkin pystyneet laajentamaan analyysia niin, että selvitämme myös, kuinka sijoituskohteet ovat linjassa YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tällöin selvitämme ympäristötavoitteiden lisäksi, kuinka yhtiöiden tuotteet ja palvelut tukevat yhteiskunnallisia tavoitteita.

Kestävän sijoituksen ylätason määritelmä on tullut tuoreesta SFDR-asetuksesta, joka astui voimaan vuonna 2021 ja on siitä eteenpäin tarkentunut esimerkiksi teknisten standardien myötä, joihin pohjautuvia määrämuotoisia rahastokohtaisia lomakkeita on täytynyt julkaista vuoden alusta lähtien.

Itse kestävä sijoitus on aiheuttanut paljon pohdintaa alalla, sillä se on niin yleisluontoisesti kuvattu itse sääntelyssä, että jokainen varainhoitaja on joutunut luomaan oman tulkintansa ja halutessaan rakentamaan oman mallinsa yksittäisten sijoituskohteiden analysointia varten.

Toisena vaihtoehtona voisi olla ulkopolisen palveluntarjoajan määrityksen hankinta, tai päätös olla asettamatta tavoitteita tai vähimmäisallokaatiota kestäville sijoituksille.

Me koimme OP Varainhoidossa, että haluamme luoda oman näkemyksemme kestävästä sijoituksesta, ja näin ollen mahdollistaa sen analysoinnin ja raportoinnin.

Sisäisesti luotu analyysimalli mahdollistaa myös nopeasti yksittäisen sijoituskohteen mahdollisten puutteiden tai suunnan tunnistamisen, sillä voimme näemme niin sanotusti suoraan konepellin alle ja voimme tarkistaa, miksi yhtiö on tai ei ole ”kestävä”.

Johtuuko se yksittäisen mittarin matalasta tasosta, vai onko kyseessä useampi tekijä? Jos kyse on useammasta tekijästä, on epätodennäköistä, että yhtiö olisi lähitulevaisuudessa muuttumassa kestävämmäksi sijoituskohteeksi.

Yhtiökohtainen analyysimalli mahdollistaa myös kestävien sijoitusten osuuden seurannan rahastotasolla.

Pitkällä aikavälillä vain kestävästi toimivat yritykset pärjäävät

Uskomme, että pitkällä aikavälillä vain vastuullisesti ja kestävästi toimivat yritykset pärjäävät markkinoilla ja pystyvät kasvattamaan voittojaan.

Olennaisten ESG-tekijöiden seuraaminen mahdollistaa paremman ymmärryksen sellaisista riskeistä ja mahdollisuuksista, joilla voi olla vaikutusta sijoituskohteen arvoon.

Koemme myös tärkeäksi ymmärtää muutosta – kaikki sijoituskohteet eivät välttämättä ole tällä hetkellä kaikilta osin täysin vastuullisia, tai kestävyysmatkallaan vielä kärkijoukkoa, mutta osoittavat potentiaalia ja kyvykkyyttä esimerkiksi toimintansa huomattavaan hiilipäästövähennykseen.

Tällaisten tunnistamisessa auttaa omat analyysityökalut, joiden avulla voimme tuomme näkyväksi ESG-tekijöitä pelkkää ylätason luokitusta yksityiskohtaisemmin. Kestävyystekijät huomioiva sijoituspäätöksenteko yhdessä vahvan aktiivisen omistajuuden kanssa mahdollistavat sekä taloudellisti että ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävää arvonluontia.

Kirjoittaja Head of ESG Annika Esono Manninen vastaa OP Varainhoidossa vastuullisesta sijoittamisesta, ja kehittää prosesseja joiden avulla ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa huomioidaan sijoitustoiminnan kaikissa vaiheissa. Annikan kiinnostus yritysten globaaleihin kestävyyshaasteisiin, ja toisaalta vastuullisuuden ja kestävyysaiheiden tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin, heräsi hänen opiskellessaan kansainvälistä johtamista Lontoossa.