Lainat yrityksille kasvoivat Suomessa tammikuun lopusta heinäkuun loppuun mennessä Suomen Pankin tilaston mukaan lähes 5 %. Se on paljon puolen vuoden kasvuksi aikana, jolloin talouskasvu on vaimeaa.

Teksti Laura Hakamies, Johtaja, rahoituksen järjestäminen, OP Yrityspankki @LauraHakamies
Julkaistu 19.9.2022

Merkittävä osa kasvusta selittyy energiayritysten kasvaneilla vakuusvaateilla sähköpörssille. Koska vakuusvaateet ovat usein käteistä rahaa, niiden kasvu nostaa energiayritysten pankeista nostaman rahan määrää. Monilla energiayrityksillä tilastoissa näkyvä lainamäärän kasvu syntyy siitä, että yritys hyödyntää energiahintojen noustessa ja sähköpörssin vakuusvaateiden kasvaessa jo aiemmin pankin kanssa tehtyä limiittijärjestelyään. Toiset yritykset ovat puolestaan tarvinneet kokonaan uuden järjestelyn tai korotuksen olemassa olevaan limiittinsä.

Energiavakuuksiin liittyviä uusia rahoituspyyntöjä on edelleen kappalemääräisesti selvästi vähemmän kuin esimerkiksi suuryritysten rahoituspyyntöjä koronapandemian ensimmäisten kuukausien aikana, jolloin useat yritykset varautuivat voimakkaasti uuteen epävarmaan tilanteeseen.

Tämänhetkisiin rahoituspyyntöihin liittyy kuitenkin kaksi erityistä ominaisuutta: ne keskittyvät valtaosin yhden toimialan yrityksille ja niiden määrän kasvua on nykytilanteessa hankalaa ennakoida. Vakuusvaateiden kasvua ei rahoiteta pankissa ehdoiltaan yhtenäisellä pakettiratkaisulla, vaan rahoitustavat räätälöidään asiakaskohtaisesti ja riskiperusteisesti. 

Sähköpörsseissä käteistä rahaa on käytetty vakuutena jo useiden vuosien ajan. Tavat, joilla energiayhtiöt ovat rahoittaneet vakuuden, ovat vaihdelleet yhtiöittäin: Osa on pitänyt normaalia suurempia käteisvaroja. Toiset ovat ottaneet pankista sitovan tai sitomattoman limiitin, josta rahaa voi tarpeen tullen nostaa. Sen, miten yhtiö on päättänyt toimia, on määritellyt yhtiön oma rahoituspolitiikka – se millaista riskiä rahoituksen saatavuudesta ja vakuustarpeiden kasvusta yhtiö on ollut valmis sietämään.

Tämänhetkiset ongelmat johtuvat siitä, että energian hinta ja hintaodotukset ovat nousseet tavalla, jota juuri kukaan ei osannut ennakoida. Tilannetta hankaloittaa se, että yrityksien limiittejä tai käteisvaroja ei ole normaalitilanteessa varattu ainoastaan johdannaisvakuuksia varten – niillä on tarkoitus varautua esimerkiksi mahdollisiin yritystodistusmarkkinan ongelmiin ja muihin hankalasti ennakoitaviin rahoitustarpeisiin.

Sähköpörssien vakuusvaatimuksiin on kaivattu takaisin nykyistä laajempaa mahdollisuutta käyttää vakuutena käteisen rahan lisäksi myös pankkitakauksia. Pankkitakauksiin siirtyminen pienentäisi vakuudesta yrityksille syntyvää kustannusta ja likviditeetinhallintaan liittyvää vaivaa. Se ei kuitenkaan poistaisi kaikkia tilanteeseen liittyviä haasteita. Pankin päätös antaa takauksia perustuu samanlaiseen arvioon yrityksen tarpeista ja riskeistä kuin muutkin rahoituspäätökset.

Juuri nyt katseet monissa energiayhtiöissä ja energiaintensiivisillä aloilla ovat ensi talvessa ja tämänhetkisen tilanteen hoidossa. Energianhinnan nouseminen ja siihen liittyvä epävarmuus merkitsee kuitenkin myös sitä, että vihreään siirtymään liittyvien investointien kannattavuus paranee. OP:n tutkimuksen mukaan kooltaan yli 20 miljoonan euron liikevaihdon yrityksistä lähes 40 % on lisännyt panostuksiaan vihreään energiaan talouden epävarmuuden takia. Tämän siirtymän rahoittamiseen myös pankkien tulee olla valmiina.

OP:n teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 2 miljoona euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elo-syyskuussa 2022.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin rahoituksen järjestämisestä vastaava johtaja.