Hösten 2021 fick ägarkunderna välja hur det hållbarhetsarbete som andelsbankerna gör skulle riktas på olika orter. Man fick lämna in det egna förslaget i Alla tiders gärningar-enkäten på OP-Medias webbplats.

Av de givna temana fick stöd för sysselsättning och utbildning av unga nationellt mest understöd, därefter kom åtgärder för att gynna naturen och miljön samt stöd för barn- och ungdomsmotion.

Andelsbankerna har uppfyllt önskemålen. Här är några exempel på hurdana gärningar andelsbankerna har genomfört fram till våren 2022.

Stöd för en konsttävling för unga och för att förhindra mobbning i skolan

Under 2022 har OP Nilakan Seutu stött den lokala konstföreningens konsttävling för unga där ungdomarna har möjlighet att göra egna offentliga konstverk i centrumen i det egna området. Avsikten är att kommunicera konstens och den egna omgivningens värde till ungdomarna. Dessutom vill banken lokalt stödja förhindrandet av nätmobbning genom att bidra till att utbildningar mot mobbning ordnas. Banken stöder också ungdomsmotion på olika sätt. Stödet riktas bland annat till den lokala fotbollen för unga, friidrotten och fisket som hobby.

Donationsmedel för byggandet av Pump Track-banan

Vid Vesannon Osuuspankki fick Stöd för sysselsättning och utbildning av unga, Utveckling av företagens verksamhetsförutsättningar samt Stöd för barn- och ungdomsmotion mest understöd i enkäten om hållbarhetsteman. Därför riktade banken donationsmedlen för 2021 till byggandet av Pump Track-banan, varvid banken hjälpte till att täcka kostnaderna för vindskyddet i motionsslingans terräng.

Banken har också stött byggandet av en scen på Vesanto torg, dessutom har banken ordnat Hippo-evenemang och deltagit i byns gemensamma utgifter.

Inspirerad av enkätens resultat funderar andelsbanken nu på nya sätt att stödja ungdomar och företag.

Flera banker deltar i kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad

Tiotals andelsbanker runt om i Finland stöder sysselsättningen av unga genom att delta i kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad, där andelsbanken erbjuder stöd till en förening som fungerar som arbetsgivare för att den anställer en ung person. Exempelvis vid OP Joki-Pohjanmaa har man redan under sju somrar sysselsatt upp till 30 unga sommarjobbare per sommar genom kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad. 

Alla tiders gärningar-enkäten visade att stödet för sysselsättning av unga var det viktigaste för en stor del av respondenterna. Som ett resultat av enkäten deltar under sommaren 2022 flera andelsbanker för första gången.  

Donationer till Finlands Naturskyddsförbunds lokalföreningar

I Alla tiders gärningar-enkäten fick Åtgärder för att gynna naturen och miljön-temat mest understöd av ägarkunderna vid Åbonejdens Andelsbank. Andelsbanken lyssnade på kundernas åsikter, och Åboborna gav en juldonation 2021 på totalt 6 000 euro till sex lokalföreningar för Finlands Naturskyddsförbund vilka verkar i deras område.

Med hjälp av stödet främjar föreningarna naturens mångfald på många sätt, bland annat genom att skaffa utrustning som är nödvändig för skötseln av traditionella landskap, ordna skräpinsamlingstalkon och kurser om traditionella landskap, donera ängsblomsfrön och utarbeta olika slags utbildnings- och instruktionsmaterial.

Våra ägarkunder har valt våra ansvarsfulla gärningar – som syns och märks. Berätta hurdana ansvarsfulla gärningar du önskar från oss. Besvara enkäten Alla tiders gärningar 19.9–9.10.2022

Läs mer:

Man lär sig ekonomikunskaper så länge man lever

Första kontakten med arbetslivet

En välmående miljö fordrar mångfald i handlingar