Man sköter om naturen på många olika sätt och i olika skalor. Åbo naturkyddsförening är en av de regionala påverkarna. I Åbotrakten är särskilt Skärgårdshavets och vattenområdenas välmående i fokus. För att vår miljö ska må så bra som möjligt utvidgas arbetet fortlöpande.

Åbo naturskyddsförening är en förening som lyder under Finlands naturskyddsförbund, vars uppgifter omfattar bevarande av mångfalden och att regionalt följa med miljöns skick. Föreningen är starkt engagerad ända från början i projekt och arbeten som berör naturen, för att se till att naturvärden tas i beaktande planmässigt. 

Betydande resultat även från små handlingar

Föreningens ordförande Katja Samsten är en av dem som aktivt jobbar med naturskydd. Hon berättar att föreningens verksamhet förutom det kontinuerliga arbetet även är en utmärkt väg för medborgare att komma med i naturskyddsarbetet.

- På det praktiska planet stöder vi miljöförvaltningens arbete genom att erbjuda experttjänster och ge medborgarna ett sätt att påverka miljön, säger hon.

Trots att föreningens verksamhet även riktar sig till större projekt är det även en bra väg för en medborgare att få påverka. Samsten berättar, att var och en som så önskar kan delta i arbetet som görs för naturen.

- Att gå med i en miljöorganisation är ett effektivt sätt att stöda arbetet som görs för naturens mångfald, men även mindre handlingar har betydande inverkan.

Hon påminner om att alla handlingar har en betydelse för naturens välbefinnande.

- Till exempel då man handlar kan man välja ekologiska produkter och tvättmedel, eller så kan man plantera arter som är bra för pollinerare i den egna trädgården, berättar Samsten.

Att värna om naturen ser alltså inte till livssituation och var och en kan delta på sitt eget vis.

Föreningarnas arbete inbegriper an massa olika aktivitet, så som till exempel att koordinera projekt i planeringsstadiet. Enligt Samsten granskar man i projekten tillsammans vad som är bäst för naturen och att vara förutseende har en mycket stor betydelse. Åsikter och påminnelser utväxlas alltså parterna emellan.

- Mångfalden befrämjas till exempel genom naturvårdsarbeten, men även långt genom att påverka planeringen av markanvändningen redan i det skedet då man förutser att eventuella störningar eller miljöförstörelse kan ingå i planerna, beskriver Samsten.

Avvärjning av invasiva arter – kapplöpning mot tiden

Ett hot mot naturens mångfald är invasiva arter som snabbt förökar sig. De invasiva arterna stör balansen i naturen som uppstått efter istiden. De påverkar populationer, näringsnätverk och tar utrymme från ursprungsarter.

De invasiva arternas inverkan på naturen är säkert överraskande stor för många. Då arter försvinner, multipliceras det fort och sätter igång en dominoeffekt som börjar påverka tiotals arter. Inverkan av arters försvinnande kan vara omfattande och skadlig för andra arter, men även för människorna. Skadeverkningar kan förorsakas på såväl människors hälsa och ekonomin som till exempel på matproduktionen.

OP Åbonejden gjorde 2021 en donation till lokala naturskyddsföreningar, varav Åbo naturskyddsförening använde en betydande del till att utforma en broschyr om invasiva arter.

- Att utforma och trycka upp en motsvarande broschyr skulle inte vara möjligt utan en sådan här donation, säger ordförande Samsten.

Förhoppningen är att broschyren som kommer ut i pappers- och elektronisk form ska nå möjligast många människor, så att vi tillsammans ska kunna vinna till exempel denna bland alla kapplöpningar med naturen.

Till regional hjälp

Regionalt naturskyddsarbete är alltså märkbart betydelsefullt för allihopa.

Före sin donation utförde OP Åbonejden en kartläggning bland sina kunder för att ta reda på hur bankens hållbarhetsarbete skulle riktas. OP Åbonejdens marknadsförings- och kommunikationschef Mari Boman-Lassander berättar att bankens ägarkunder till allas glädje gav flest röster till arbete som stöder skyddande av naturen och dess mångfald.

I och med kartläggningen gjorde banken en donation till sex lokala föreningar som lyder under Finlands naturskyddsförbund. Föreningarna fick 1 000 euro var för att främja naturens mångfald.

OP Åbonejden har tidigare gett stöd till att skydda havsområdena och skärgården i Åbo. Banken har redan i flera år varit Håll Skärgården Ren rf:s företagsmedlem och de senaste åren huvudsamarbetspartner i projektet Det Unika Skärgårdshavet.

- Att värna om havet och vår vackra skärgård är viktigt för oss redan på grund av var vi finns, nämner Boman-Lassander.

Tack vare resultaten för kampanjen Alla tiders gärningar, som engagerar ägarkunder, utförs nu ännu mer arbete till förmån för naturen än tidigare.

Enkäten Alla tiders gärningar genomfördes för första gången 2021 och Boman-Lassander säger sig vara belåten med resultaten. Enkäten genomförs igen på hösten 2022 och det anser Boman-Lassander att är en utmärkt sak. Via enkäten kan ägarkunderna påverka sin egen banks hållbarhetsgärningar. På det här viset utför vi tillsammans med våra kunder vårt grunduppdrag i att främja vår verksamhetsmiljös trygghet och välbefinnande.

Våra ägarkunder har valt våra ansvarsfulla gärningar – som syns och märks. Berätta hurdana ansvarsfulla gärningar du önskar från oss. Besvara enkäten Alla tiders gärningar 19.9–9.10.2022

Läs mer:

Ägarkunderna berättade vilka gärningar som borde göras runt om i Finland: vi genomförde

Man lär sig ekonomikunskaper så länge man lever

Första kontakten med arbetslivet