1. Aloita ajoissa

Mitä omaisuudelleni tapahtuu, kun minua ei enää ole? Tätä olisi viisasta pohtia jo ennen vanhuusvuosia. Mitä aiemmin ryhtyy tuumasta toimeen, sitä enemmän voi vaikuttaa perintöveroihin.

Perintösuunnittelu on silti paljon muutakin kuin verojen minimoimista – myös erilaiset elämäntilanteet ja perinnönjättäjän omat tarpeet vaikuttavat suunnitteluun.

2. Pilko osiin ajallisesti ja useammalle saajalle

Perintö- ja lahjaveroasteikot ovat progressiivisia, eli veroprosentti nousee perinnön ja lahjan arvon kasvaessa. Asteikoissa on kaksi veroluokkaa:

– I veroluokkaan kuuluvina lähimpinä sukulaisina pidetään puolisoa, verotuksellista avopuolisoa, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillistä, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa olevaa perillistä sekä kihlakumppania tietyin edellytyksin.

– Muut sukulaiset ja vieraat kuuluvat II veroluokkaan. II veroluokassa vero määrätään korkeamman asteikon mukaisesti.

Samalta antajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat lasketaan yhteen lahjaverotusta varten. Jos lahja on saatu kolmen viimeisen vuoden aikana ennen perinnönjättäjän kuolemaa, lisätään lahjan arvo perillisen perintöosuuteen ja perintövero määrätään yhteissumman perusteella. Lahjojen yhteen laskemisen vuoksi aikaisemmin annettu verovapaa lahja voi muuttua veronalaiseksi. Perintö- ja lahjaveroasteikkojen progressiivisuuden vuoksi yhdistäminen lisää veron määrää.

Tulevan perintöveron määrään voidaan vaikuttaa aloittamalla varallisuuden siirrot lapsille jo elinaikana. Siirtämällä omaisuutta lapsille useammassa osassa kolmen vuoden välein voidaan perintö- ja lahjaveron progressiota alentaa.

Koska perintö- ja lahjavero lasketaan kunkin antajan ja saajan osalta erikseen, voidaan verojen progressiota pienentää myös pilkkomalla perintö tai lahja useammalle saajalle. Perinnön jättäjä voi esimerkiksi määrätä testamentilla osan perintöosuudesta suoraan perillisen lapselle.

Esimerkki

– Perintö 500.000 euroa 45 -vuotiaalle rintaperillisille, jolla kolme lasta.

– Perinnön arvo 500.000 euroa, josta perintövero 69.700 euroa

– Perintö 500.000 euroa määrätty testamentilla 45-vuotiaalle rintaperilliselle ja tämän kolmelle lapselle seuraavasti:

– Rintaperilliselle 200.000 euroa, josta perintövero 21.700 euroa

– Lapsenlapsille 100.000 euroa kullekin, perintövero 8.700 euroa/lapsi

– Perintövero yhteensä 47.800 euroa

3. Hyödynnä vapaaosia

Alle viiden tuhannen euron lahjoituksen voi tehdä verovapaasti kolmen vuoden välein. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat antaa kolmen vuoden välein 4999 euron lahjan kaikille lapsilleen, lapsenlapsilleen ja lasten puolisoille. Verovapaan lahjan saajan ei tarvitse olla sukulainen.

Myös perintösuunnittelussa voidaan hyödyntää vapaaosia. Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei tarvitse maksaa veroa. Testamentilla voidaan esimerkiksi määrätä alle 20 000 euron suuruisia erityistestamentteja eli legaatteja esimerkiksi lapsenlapsille, lasten puolisoille ja muille läheisille lopun perinnön mennessä lainmukaisen perimysjärjestyksen mukaisesti omille lapsille.

4. Ylitä sukupolvi

Omaisuuttaan voi siirtää lahjoittamalla tai testamenttaamalla yli yhden sukupolven suoraan lapsenlapsille. Näin samaa omaisuutta ei veroteta kahdesti: ensin lapsilla ja myöhemmin lapsenlapsilla.

Testamentilla on mahdollista varata perillisille mahdollisuus päättää, paljonko he haluavat ottaa perintöosuudestaan vastaan itse ja kuinka suuren osan perintöosuudestaan siirtyvän suoraan omille lapsilleen.

5. Pidätä hallintaoikeus

Voit lahjoittaa omaisuutta elinaikanasi myös siten, että pidätät omaisuuteen elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden. Hallintaoikeuden voi saada myös testamentin kautta. Testamentilla voi pidättää esimerkiksi puolisolle käyttö- ja hallintaoikeuden omaisuuteen, mutta siirtää omistusoikeuden seuraavalle sukupolvelle. Voit esimerkiksi lahjoittaa kesämökin lasten omistukseen, mutta pidättää mökin hallintaoikeuden itselläsi ja puolisollasi.

Hallintaoikeuden pidättäminen keventää omistusoikeuden saajan lahja- ja perintöverotusta. Hallintaoikeudelle määritellään arvo, joka vähennetään omaisuuden arvosta. Veroetu on sitä tuntuvampi, mitä nuorempi hallintaoikeuden pidättäjä tai saaja on.

Hallintaoikeuden haltijalla on oikeus käyttää omaisuutta ja saada omaisuuden tuotto itselleen. Omistusoikeuden saaneelle lapselle perintöverot tulevat kuitenkin maksettavaksi heti eikä vasta hallintaoikeuden päätyttyä. Onkin syytä miettiä ennalta, miten verot maksetaan, kun lahjana tai perintönä saadun omaisuuden realisointi ei hallintaoikeudesta johtuen onnistu.

Esimerkki

– 65-vuotias isä lahjoittaa 250.000 euron arvoisen lomakiinteistön lapselleen

– Kiinteistön arvo 250.000 euroa, josta lahjavero 29.600 euroa

– 65-vuotias isä lahjoittaa 250.000 euron arvoisen lomakiinteistön lapselleen ja pidättää itselleen elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden kiinteistöön

– Kiinteistön arvo 250.000 euroa, isän hallintaoikeuden arvo 60.000

– Lahjavero määrätään 190.000 eurosta (kiinteistön arvo 250.000 euroa miinus hallintaoikeuden arvo 60.000 euroa), lahjavero 20.900 euroa

6. Avio-oikeus poissuljettavissa

Usein lahjakirjaan sisällytetään ehto tai testamenttiin määräys, jolla suljetaan pois saajan puolison avio-oikeus omaisuuteen. Ehdon tarkoituksena on estää testamentilla tai lahjana saadun omaisuuden siirtyminen osituksessa pois testamentin tai lahjan saajalta.

7. Älä unohda itseäsi

Mieti, paljonko ja millaista omaisuutta tarvitset omaan elämiseesi. Mikä summa riittää turvaamaan hyvän elämänlaadun vanhuusvuosina? Tämän osan varallisuudesta pidät itselläsi.

Myös perillisten tarpeet muuttuvat elämäntilanteiden myötä. Nuorena rahantarve on yleensä suurempi kuin vanhemmalla iällä, minkä voit ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon omaisuuden siirtämistä suunnitellessasi.

Perillisten suhtautuminen saatavaan omaisuuteenkin vaihtelee. Joku lapsista on ehkä kovasti kiintynyt vanhempien kesäpaikkaan, toinen taas kokee mökin pikemminkin rasitteeksi. Voit ohjata varallisuuttasi henkilölle, joka osaa arvostaa sitä.

8. Ole avoin

Puhu omaisuuden siirtämistä koskevista suunnitelmistasi perillisille jo hyvissä ajoin etukäteen. Silloin sinun ei tarvitse arvuutella lasten reaktioita eivätkä varat ja verot tule lapsille yllätyksenä. Keskusteluissa on hyvä tuoda esille, että tarvitset varoja omaankin elämiseesi.

9. Pyydä apua asiantuntijalta

Perintösuunnitteluun vaikuttavia lakeja ja säännöksiä on paljon, ja erityisesti verotuksen osalta ne muuttuvat yhtä mittaa. Siksi suunnitteluun kannattaa pyytää apua luotettavalta asiantuntijalta. Myös suunnitelman ajantasaisuus on syytä tarkistaa aika ajoin.

Neuvoja perintösuunnitteluun sekä testamentin laatimiseen ja säilyttämiseen voi kysyä omasta Osuuspankista.

Vinkit antoi lakimies Oskari Lepistö OP Ryhmän Pääkaupunkiseudun lakipalveluista.