OP Private -asiakkaiden sijoitustuotetarjoamaan sisältyvät strukturoidut autocall-lainat mahdollistavat tuoton tavoittelemisen myös kengurumarkkinassa ja sisältävät turvaa maltillista kurssilaskua vastaan. Mutta mikä on kengurumarkkina ja mitä ovat autocall-lainat?

Teksti Jerri Laurikka, Sijoitustuotteiden asiantuntija
Julkaistu 28.2.2023

Kengurumarkkina on viime vuosien aikana pinnalle noussut termi, joka täydentää perinteistä kaksijakoista karhu- ja härkämarkkina luokittelua. Siinä missä karhumarkkina tarkoittaa laskevaa ja härkämarkkina nousevaa osakemarkkinaa, kengurumarkkinalla tarkoitetaan osakemarkkinaa, joka heiluu verrattain nopeissa sykleissä ylös ja alas.

Kengurumarkkinassa markkinan suuntaa voi olla vaikea arvioida, sillä nousut ja laskut voivat tapahtua jopa ilman merkittäviä uutisia. Toisaalta kengurumarkkinalle ominaista on myös vaikeus tulkita uutisten sävyä, kun oletettavasti positiivissävyiset markkinauutiset saatetaan tulkita markkinoilla negatiivisiksi ja toisinpäin.

Kengurumarkkinan kuvaus kuulostaakin tutulta määritelmältä, kun pohditaan osakemarkkinoiden kehitystä viime vuosineljännesten aikana.

Kengurumarkkinassa erityisen mielenkiintoisia sijoituskohteita ovat ne, jotka pystyvät tuottamaan sijoittajille tuottoa myös osakekurssien sahatessa vaakasuuntaisesti. Eräitä vaihtoehtoja ovat OP Private -asiakkaille tarjolla olevat strukturoidut autocall-lainat.

Mitä ovat autocall-lainat?

OP Private -asiakkaille tarjolla olevat autocall-lainat ovat suosittuja strukturoituja sijoitustuotteita, jotka mahdollistavat tuoton tavoittelemisen erilaisissa markkinatilanteissa. Rakenteensa puolesta ne soveltuvat erityisen hyvin paikallaan sahaavaan osakemarkkinaan.

Kyseessä on joukkovelkakirjamuotoinen sijoitustuote, jonka tuotto määräytyy valitun kohde-etuuden kehityksen perusteella. Useimmiten kohde-etuus on yksittäisen osakkeen tai osakeindeksin kurssikehitys. Kohde-etuus voi kuitenkin olla myös esimerkiksi muutaman osakkeen kori, jonka kehitys määräytyy korin heikoimmin kehittyneen osakkeen kurssikehityksen perusteella.

Autocall-lainan tuotto siis määräytyy kohde-etuuden kehityksen perusteella, mutta tuoton saavuttaminen ei vaadi kohde-etuuden kurssinousua. Useimmiten riittää, että lainan kohde-etuuden kurssi pysyy vähintään alkuarvossaan, eli kehittyy vähintään 0 % laina-aikana.

Väliaikainen kurssilasku ei kuitenkaan haittaa, vaan tuoton saavuttamiseksi riittää, että kohde-etuus on vähintään alkuarvon tasolla jonakin lainan arvostuspäivänä.

Autocall-lainassa kohde-etuuden kehitystä tarkastellaan arvostuspäivinä

Arvostuspäivät tarkoittavat lainaehdoissa määritettyjä ajankohtia, jolloin kohde-etuuden kurssikehitystä tarkastellaan verraten sitä alkuarvoon, eli kohde-etuuden kurssiin laina-ajan alussa. Kohde-etuuden kehityksen pohjalta määräytyy, maksetaanko sijoittajalle kuponkihyvitys sekä erääntyykö laina ennenaikaisesti. Arvostuspäivät toistuvat tasaisin väliajoin esimerkiksi vuosittain tai neljännesvuosittain läpi laina-ajan.

Kuponkihyvitys on tuotto, jota autocall-lainoissa tavoitellaan. Hyvityksen suuruus on sovittu lainaehdoissa kullekin arvostuskaudelle ja sen maksua tarkastellaan lainan arvostuspäivinä. Mikäli kohde-etuus on vähintään hyvityksen maksun toteuttavalla tasolla, sijoittajalle maksetaan hyvitys kuluneelta arvostuskaudelta, sekä mahdolliset aikaisemmin muistiin jääneet hyvitykset. Mikäli kohde-etuus on alle hyvitystason, kuluneen arvostuskauden hyvitystä ei makseta, mutta useimmiten se jää muistiin ja sen maksua tarkastellaan jälleen seuraavana arvostuspäivänä.

Autocall-lainarakenteen nimi ”autocall” merkitsee ennenaikaisen erääntymisen ominaisuutta. Mikäli kohde-etuus on arvostuspäivänä vähintään ennenaikaisen erääntymisen toteuttavalla autocall-tasolla, maksetaan sijoittajalle takaisin lainaan sijoitettu pääoma. Yleensä ennenaikaisen erääntymisen yhteydessä myös hyvitysehto täyttyy ja sijoittajalle maksetaan myös tuottoa edellä kuvatulla tavalla. Vaikka ennenaikaista erääntymistä ei tapahtuisi, voi sijoittaja saavuttaa tuottoa myös lainan virallisena eräpäivänä.

Mielenkiintoisen tuottoprofiilin lisäksi autocall-lainoille keskeinen ominaisuus on niin kutsuttu suojataso, joka on voimassa lainan viimeisenä arvostuspäivänä. Suojataso tuo sijoittajalle turvaa kurssilaskua vastaan, sillä mikäli kohde-etuus on vähintään suojatasolla, maksetaan lainaan sijoitettu nimellispääoma täysimääräisenä takaisin sijoittajalle.

Autocall-lainoissa on kolme keskeistä tasoa, joihin kohde-etuuden kehitystä verrataan lainan arvostuspäivinä. Vertailun perusteella määräytyvät lainan hyvityksen maksu, ennen aikainen erääntyminen sekä pääoman takaisinmaksu:

Hyvitystaso

Mikäli kohde-etuus on vähintään hyvitystasolla, sijoittajalle maksetaan kuponkihyvitys kuluneelta arvostuskaudelta sekä mahdolliset muistiin jääneet hyvitykset.

Autocall-taso

Mikäli kohde-etuus on vähintään autocall-tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sijoittajalle maksetaan nimellispääoma takaisin kokonaisuudessaan.

Suojataso

Voimassa vain viimeisenä arvostuspäivänä. Mikäli kohde-etuus on vähintään suojatasolla, sijoittajalle maksetaan nimellispääoma takaisin kokonaisuudessaan.


Alla on kuvattu autocall-lainan mahdollinen kehitys ja tuotto neljän erilaisen esimerkin avulla. Esimerkeissä lainan autocall-taso sekä hyvitystaso on 100 % ja suojataso 75 %. Esimerkeissä 1 ja 2 sijoittaja saavuttaa tuottoa, esimerkissä 3 sijoittaja saa eräpäivänä sijoittamansa pääoman takaisin, mutta ei tuottoa ja esimerkissä 4 sijoittaja kärsii sijoituksesta tappiota.

Autocall-lainat soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa lisätä sijoitussalkkunsa hajautusta ja on valmis kantamaan riskiä myös pääoman menettämisestä

Poikkeuksellisen tuotto- ja riskiprofiilinsa vuoksi autocall-lainat toimivat sijoitussalkussa mielenkiintoisena hajautusinstrumenttina ja mahdollistavat tuoton tavoittelemisen myös paikallaan pysyvässä markkinassa.

Autocall-laina räätälöidään aina huomioiden vallitseva markkinatilanne sekä -näkemys ja ne sopivatkin parhaiten neutraaliin tai maltillisen positiiviseen osakemarkkinanäkemykseen. Osakekurssien noustessa sijoittaja ei saa lisätuottoa kurssinoususta, joten autocall-lainat ovat hyödyllisimpiä kohde-etuuksiin, joilta ei odoteta merkittävää kurssinousua laina-aikana.

Sijoittajan on myös huomioitava, että autocall-lainoissa sijoittaja ei yleensä hyödy kohde-etuuksien mahdollisista osingoista, toisaalta autocall-lainoissa tavoitellaan usein osinkotuottoa korkeampaa tuottopotentiaalia.

Autocall-lainat ovat pääomaturvaamattomia sijoituksia, joten kohde-etuuden kehittyessä voimakkaan negatiivisesti, sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Pääomariskin lisäksi strukturoituihin sijoitustuotteisiin liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä eli siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman ja mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain. Sijoittamiseen liittyy myös kuluja, sijoittajalta perittävät kulut on ilmoitettu lainaehdoissa.

Kiinnostuitko autocall-lainoista?

Autocall-tuoteperhe sisältää useita erilaisia rakenteita. Kaikkia näitä lainoja yhdistävänä tekijänä on mahdollisuus ennenaikaiselle erääntymiselle ja keskeinen eroavaisuus rakenteiden välillä liittyy hyvityksen maksuehtoon. Merkinnässä oleviin autocall-rakenteisiin on mahdollista perehtyä verkkosivuillamme Strukturoidut sijoitustuotteet | OP, jossa on esillä kulloinkin merkinnässä olevat strukturoidut sijoitustuotteemme. Voit jättää verkkosivuillamme myös yhteydenottopyynnön omaan pankkiisi.

OP:n strukturoiduissa sijoitustuotteissa liikkeeseenlaskijana toimii OP Yrityspankki Oyj, joka on vakaa vuonna 1902 perustettu liikepankki ja OP Ryhmän keskusrahalaitos. OP Yrityspankki Oyj:n kansainvälinen luottokelpoisuusluokitus on Aa3 (Moody’s) ja AA- (Standard & Poor’s), joka vastaa vahvaa luottokelpoisuutta. Lainakohtaiset riskit on esitetty tarkemmin OP Yrityspankin joukkovelkakirjaohjelmaesitteellä, lainakohtaisissa ehdoissa sekä lainakohtaisissa markkinointimateriaaleissa.

Kyseessä ei ole sijoitussuositus, -neuvonta tai kehotus ostaa tai myydä arvopapereita eikä sitä tule sellaiseksi käsittää. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 

Lue lisää: 

Listaamattomat osakkeet – näin sijoitat pörssin ulkopuolisiin yrityksiin

Jerri Laurikka työskentelee OP Marketsilla sijoitustuotteiden asiantuntijana.