Mieleeni intuitiivisesti nousseet adjektiivit pohtiessani Agile Coach -työn arkea muistuttavat vahvasti hyvää viiniarvostelua. Arjen työni Agile Coachina on rikasta, moninaista, kumpuilevaa sekä pirskahtelevaa.

Teksti Heli Teerenhovi, Lead Agile Coach
Julkaistu 28.10.2022

Tehtäväni Agile Coachina OP:lla on edistää ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutosta sekä auttaa organisaatiotamme toimimaan ketterästi ja itseohjautuvasti arjessa. Tarkoitus on tukea liiketoiminnan tuloksellisuutta nyt ja tulevaisuudessa kestävällä ja innostavalla tavalla.  

1. Rikkautta on kohtaamiset ihmisten kanssa

Toimintatapoja kehitettäessä ihmisten reaktiot, oivallukset ja kokemukset opettavat jatkuvasti uutta. Agile Coachin arjessa tärkeässä roolissa on kuuntelutaito, läsnä olevasti ”tuntosarvet höröllä”. Koen, että coachin ammattitaitoa on luoda luottamuksellinen yhteys ja rakentava avoin ilmapiiri, joka on perusta muutoksen mahdollistamiselle. Ilman ihmisten sitouttamista tavalla tai toisella, ei synny pysyvää muutosta. Tässä olennaista on yhdessä ymmärtää toimintatavan muutoksen hyödyt, jonka jälkeen ajattelun muutokset luovat pohjan toiminnan muutokselle.

Kevään 2022 aikana OP:n laajan Agile Coach -verkoston kanssa pysähdyimme pohtimaan, milloin työmme on ollut erityisen vaikuttavaa. Yksi merkittävä tekijä onnistumisille oli oikea ajoitus ja ns. ”imu”. Usein organisaation, tiimin tai yksilön (orastava) kipuilu jonkun asian tai teeman suhteen havaittiin indikoivan tulevaa imua. Tämä osoittautui tärkeäksi Agile Coachin työn ”momentumiksi”, johon kannatti tarttua rohkeasti. Tätä edelsi usein systemaattinen ja kurinalainen työ, jossa toistot ja kohtaamiset sekä Agile Coachin tilannetaju olivat tärkeitä.

2. Arjen maisemat ovat kumpuilevia ja moninaisia

Agile Coachin työssä pysyvää on toimintaa ohjaavat periaatteet. OP:lla itseohjautuva ja ketterä toimintatapa pohjautuu seuraavien periaatteiden ympärille: 1) asiakas on toimintamme keskiössä, 2) reagoimme nopeasti ja korjaamme suuntaa tarvittaessa, 3) vastuu on itseohjautuvilla, moniosaavilla tiimeillä sekä 4) toimintamme on läpinäkyvää.

Nämä periaatteet ohjaavat arjen työtäni, toiminpa sitten yksilöiden-, tiimien-, ryhmien-, yksiköiden-, alueiden- tai systeemeiden kanssa. Kompleksisuus korostuu usein ja välillä huomaamattani huomaan toimivani en niinkään edellä mainittujen kanssa, vaan enemmänkin niiden välissä. Työskentelytyylini vaihtelee päivän aikana tilanteesta ja ihmisistä riippuen. Välillä toimin fasilitaattorina, välillä taas kouluttajana tai neuvonantajana (toimintatapoihin liittyvissä asioissa) ja toisinaan valmentajana. Agile Coach yhdistää toiminnan isoa kokonaisuutta, haastaa siiloajattelua, mahdollistaa aidon yhteistyön sekä vahvistaa mm. asiakasarvon luomista arjen eri toiminnoissa ja yhdessä.

Moninainen Agile Coachin työ mahdollistaa paljon. Laajat mahdollisuudet kuitenkin haastavat arjessa esimerkiksi fokuksen pirstaloitumisen uhkana sekä erilaisina odotuksina Agile Coach -työlle organisaatiossa. Avaimena näissä haasteissa olen itse hyödyntänyt laajaa yhteistyöverkostoa, avointa dialogia sekä muistuttanut itseäni hyödyntämään systemaattisen jatkuvan oppimisen sykliä (Suunnittele – Tee – Arvioi – Opi) myös omassa jokapäiväisessä arjessani.

3. Päivittäin pirskahtelee

Työssäni kohtaan erilaisia näkökulmia ja tunteita, joita ei usein etukäteen voi ennustaa. Jokainen työpäiväni on hyvin erilainen ja täynnä uuden oppimista. Välillä tärkeää on luoda yhteyttä ihmisten välille, kannustaa ja oivalluttaa - toisaalta toisessa hetkessä äärimmäisen arvokasta on sanoittaa jotakin, joka muuten jäisi sanomatta ja pysäyttää tilanne. Tehdä näkymätön näkyväksi.

Ympärillä on mahtava joukko Agile Coach -kollegoita, joiden puoleen on helppo kääntyä ja ajattelukumppaneita on aina saatavilla. Tässä joukossa todellakin pirskahtelee!

Minulle henkilökohtaisesti Agile Coachin työssä merkityksellisyyttä luovat ihmiset sekä pienetkin muutokset, joiden kautta kehitymme eteenpäin ja autamme toisiamme onnistumaan.

Kirjoittaja Heli Teerenhovi työskentelee OP:lla Lead Agile Coachina.