Sijoitusmarkkinoiden kehitys on kuluvan vuoden aikana ollut huiman hyvää, vaikka uutisotsikot ovat vilisseet riskejä kauppasodasta taantumaan. Keskuspankkien tuki ja suotuisa lähtötaso ovat avustaneet tässä merkittävästi. Nyt kun vuosi lähestyy päätöstänsä, on aika siirtää ajatukset tulevaan vuoteen.

Teksti Patrik Moring, strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa @PatrikMoring
Julkaistu 5.12.2019

Viimeisten viikkojen aikana talousnäkymä on osoittanut aiempaa selkeämpiä merkkejä vakautumisesta pitkän heikkenemisjakson jälkeen. Voimakkaampaan kasvuun kääntyminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Luultavimmin edessä on vaimean kasvun jakso, jossa ensi vuoden kasvu uhkaa jäädä heikoimmaksi sitten vuoden 2009. Kasvu näyttää kuitenkin pysyttelevän positiivisena, mikäli kauppasodan johdolla ei ajauduta tilanteeseen, jossa teollisuuden heikkeneminen laajenee johtaen kotitalouksien työllisyystilanteen nopeaan heikkenemiseen. Vaisu kasvu näyttää jatkuvan tulevinakin vuosina, mutta nykyisellään kotitalouksilla on merkittävä rooli kasvun tukemisessa, eikä taantuma ensi vuonna näytä todennäköisimmältä vaihtoehdolta.

Globaalin talouskasvun heikkenemisen taustalla on Yhdysvalloissa nähty teollisuuden selvä hidastuminen muiden talousalueiden vanavedessä. Kiina on kärsinyt Yhdysvaltoja enemmän kauppasodan laajenemisesta, mutta sillä on myös verrattain hyvät mahdollisuudet elvyttää taloutta. Tämä kuitenkin vie aikansa, joten Kiinan talouden kehitys jatkuu alavireisenä jatkossakin. Kiinan talouskasvu hidastuu vähitellen johtuen osittain rakenteellisista muutoksista palveluyhteiskunnan suuntaan. Euroalueella kasvu on hidasta eikä inflaatio yllä keskuspankin tavoitetasolle. Heikon inflaationäkymän sekä vaimean kasvun vuoksi näemme rahapolitiikan pysyvän äärimmäisen elvyttävänä.

Tältä perusuralta talous voi kuitenkin lipsahtaa heikommalle uralle, mikäli kauppasota vastoin nykyisiä odotuksia kääntyy jälleen kiihtyvään suuntaan, mikä aiheuttaisi lisää epävarmuutta talouteen. Tässä tilanteessa yksityisten kuluttajien hyvä tilanne kokisi nopeasti kolauksen, kun työmarkkinoiden heikentyvä tilanne nakertaisi luottamusta. Oletamme kuitenkin Yhdysvaltain marraskuun presidentinvaalien rauhoittavan tilannetta, koska Trump tarvinnee talouspresidenttinä vahvan talousnäkymän uudelleenvalintansa takuuksi.

Sijoittajan kannalta juuri sopivan vaimeana pysyvä kasvu yhdistettynä elvyttävään rahapolitiikkaan ja aktiivisempaan finanssipolitiikkaan tarkoittaa edelleen, että riskillisissä omaisuuslajeissa tuotto-odotukset näyttävät houkuttelevilta. Samalla turvaa hakevan korkosijoittajan sijoitusympäristö pysyy haastavana. Korkotaso on absoluuttisesti hyvin matala eivätkä tuotto-odotukset ole houkuttelevia. Koroista on menneinä vuosina saatu hyvät tuotot irti, eikä jäljellä ole juuri mitään otettavaa. Riskittömästä korosta on tullut koroton riski. Pienikin korkojen nousu vie nopeasti sijoittajan tuotot negatiivisiksi. Yrityslainoissa riskilisät ovat edelleen hyvin matalat, eivätkä ne anna suojaa nousevia korkoja vastaan. Toisaalta, kasvun hidastuessa, mutta pysyessä positiivisena, emme myöskään odota luottotappioiden lähtevän nousuun. Korkosijoitukset toimivatkin lähinnä kokonaissalkun riskitason tasaajana. Positiivisia tuottoja luokasta on odotettavissa oikeastaan ainoastaan tilanteessa, jossa kasvunäkymä kääntyy merkittävästi heikommaksi. Tosin yrityslainojen osalta tämä olisi haastava tilanne.

Osakesijoituksissa tuotto-odotukset näyttävät edelleen kohtuullisen houkuttelevilta, joskin selvästi edellisiä vuosia matalammilta. Hyvät osaketuotot vaativat kuitenkin ympäristön, jossa talouskasvu ja sen myötä tuloskasvu säilyvät positiivisina. Euroopan ja kehittyvien talouksien osakkeissa on houkuttelevimmat näkymät, kun Yhdysvaltain markkinoita rasittaa dollarin heikkeneminen euroa vastaan. Sijoittajan on huomioitava, että sijoitussykli on kestänyt varsin pitkään ja kasvun hidastuessa matalammalle tasolle, on myös kurssiheilunta kasvamassa. Tähän on hyvä varautua. Laadukkaat yhtiöt, joilla on vähemmän suhdanneherkkää liiketoimintaa ja mahdollisuus maksaa hyviä osinkoja ovat vähemmän alttiita heilunnalle.

Suurin muutos sijoitusmarkkinoilla on tapahtumassa sijoittajien perusallokaatioissa. Korkojen painuminen nollaan tai negatiiviseksi on johtanut tarpeeseen miettiä salkkujen rakennetta uudelleen. Perinteiset hajautushyödyt korkojen omistamisesta osakkeiden rinnalla ovat kutistuneet hyvin pieniksi. Korkojen nousu tarkoittaa tappioita korkosijoittajalle, mutta samalla se on osakesijoittajan suurin riski. Korkeammalla korkotasolla osakkeiden riskipreemio ja arvostus ei näytä yhtä houkuttelevalle kuin nykyisin. Samalla osakkeille olisikin olemassa vaihtoehtoinen ”turvallinen” tuotto. Jatkossa sijoittajien on haettava salkkuihinsa aiempaa laajemmin hajauttavia elementtejä. Tästä johtuen vaihtoehtoiset sijoitukset ovat nousseet perusosaksi hajautettuja sijoitussalkkuja.

Matalien korkojen ja laskeneiden tuotto-odotusten puristuksessa kiinteistö- ja metsäsijoitukset näyttävät edelleen houkuttelevalta, vaikka arvostukset ovatkin jo kohonneet. Näistä epälikvideistä luokista on mahdollista saada vuotuista kassavirtaa korkosijoituksen tapaan, mutta osakesijoituksia pienemmällä riskillä. Niiden hinnat eivät myöskään vaihtele samaan tapaan perinteisten sijoitusluokkien kanssa, mikä lisää niiden houkuttelevuutta salkussa.

Pitkäaikaisen sijoittajan on suunnattava katseensa lyhytaikaisten riskien yli. Kasvu on tulevina vuosina hidasta ja lyhyt taantumakin on mahdollinen politiikan epävarmuuksien keskellä. Ilmeisiä epätasapainoja ei kuitenkaan ole havaittavissa, minkä vuoksi emme pidä pitkittynyttä negatiivista kierrettä todennäköisenä. Riskit pysyvät kuitenkin läsnä, mistä johtuen korkotaso ei pääse nousemaan merkittävästi. Tämä pakottaa sijoittajat tarkastelemaan salkkujensa rakennetta kriittisesti. Heilunnan lisääntymiseen on hyvä varautua, mutta hyvin tehty sijoitussuunnitelma ja huolella valitut sijoituskohteet antavat rauhan heilunnan keskelläkin. Osakesijoituksissa tuotto-odotukset ovat korkeimmat ja suhteessa korkotasoon ne vaikuttavat edelleen arvostukseltaan houkuttelevilta. Vaihtoehtojen puuttuessa mahdolliset nopeat korjausliikkeet kannattaa hyödyntää ostopaikkoina. Lisää vakautta ja korkeampaa tuottoa on mahdollista saada lisäämällä salkkuun vaihtoehtoisia sijoitusluokkia, kuten esimerkiksi kiinteistöjä.

OP Varainhoidon lähiaikojen taktisessa allokaatiossa pidämme osakepainon neutraalissa, mutta olemme edelleen valmiit kasvattamaan osakeriskiä, jos siihen tarjoutuu houkutteleva tilaisuus. Osakkeissa olemme kesän jälkeen siirtäneet painotuksia useammassa erässä kohti syklisempiä markkinoita ja sektoreita. Samalla olemme luopuneet monista defensiivisistä painotuksista. Markkina-alueista olemme ylipainossa Euroopassa ja Yhdysvallat olemme laskeneet neutraalista alipainoon. Koroissa pienensimme loppukesästä salkkujen korkoriskiä korkojen laskettua erittäin voimakkaasti. Kohdistamme edelleen sijoituksista suuren osan euroalueen ulkopuolelle, mutta olemme pienentäneet alipainotusta euroalueen lainoihin. Ylipainotamme kehittyviä markkinoita.

Kirjoittaja Patrik Moring toimii OP Varainhoidossa strategina ja salkunhoitajana keskittyen pääosin osakesijoituksiin. Patrik on toiminut sijoitusten parissa vuodesta 2000 lähtien.