Osakemarkkinat jatkoivat vahvaa menestystään toukokuussa. Tärkeimmät ajurit positiiviselle osakemarkkinalle ovat korkotason tuleva aleneminen, yritysten vahva tuloskehitys ja globaalin talouden jatkuminen vahvana.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 7.6.2024

Huhtikuun korjausliikkeen jälkeen osakemarkkinat jatkoivat vahvaa menestystään toukokuussa. Korkotason lasku etenkin Yhdysvalloissa rohkaisi markkinatoimijoita osakeostoksille eli lisäämään jälleen riskillisten sijoitusten määrää salkuissaan.

Korot nousivat huhtikuussa selvästi ja odotettujen ohjauskorkojen laskemisten ajankohta siirtyi kauemmas, mutta tämä kehitys rauhoittui toukokuussa. Ei kuitenkaan dramaattisesti.

Osakemarkkinan tekoälyteemalla ratsastava yhdysvaltalainen Nvidia julkisti jälleen ällistyttävän hyvän tuloksen, joka siivitti myös muiden tämän teeman piirissä toimivien yritysten kursseja. Tekoälyn hyödyntäminen onkin tällä hetkellä merkittävä puheenaihe markkinoilla.

Euroopan keskuspankki laski odotetusti ohjauskorkoaan 0,25 prosentilla 6. kesäkuuta pidetyssä kokouksessaan, mutta korkokehityksen polku tämän jälkeen on epäselvempi. Se riippuu etenkin inflaation kehityksestä.

Markkinoiden odotukset koronlaskuista ovat lieventyneet

Inflaatio on globaalisti rauhoittunut hurjista tasoistaan huomattavasti, mutta pysyttelee edelleen keskuspankkiirien toivetasoja korkeampana. Korkoja voidaan kuitenkin laskea nykytasoilta, mutta edelleen jättää rahapolitiikka kiristävään asentoon, jonka tulisi ajan myötä laskea inflaation tasoa toivetasoille.

Markkinoiden odotukset koronlaskuista ovat lieventyneet, eli markkinakaan ei odota nopeita voimakkaita leikkauksia etenkään Yhdysvalloista, jossa yleinen talouden kuva on edelleen suotuisa varsinkin työllisyyden osalta. Työllisyydessä on toistaiseksi nähty vain lievää heikkenemistä erittäin vahvoilta tasoiltaan.  

Markkinat seuraavat kuitenkin hyvin tiiviisti ohjauskorkojen ja sitä kautta pidemmän korkotason kehityksen näkymiä. Osakemarkkinat iloitsevat korkojen laskusta tällä hetkellä enemmän kuin pahoittavat mielensä niiden noususta.

Mukavaa sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta on se, että tämä eräänlainen varoventtiili on olemassa. Mikäli talous osoittaa heikkenemistä, odotuksia korkotason laskusta lisätään. Tämä toimii markkinoita tukevana tekijänä.

Kasvun heikkeneminen olisi luonnollisesti pidemmällä tähtäyksellä yrityksille ja niiden osakekursseille huono asia, mutta lyhyemmällä tähtäimellä tähän liittyvä korkojen lasku toimii tämän negatiivisen tekijän vastavoimana.

Ohjauskorkojen nostot perustuivat inflaation voimakkaaseen kasvuun ja nyt tämä todennäköisesti väliaikainen tekijä on poistunut, mikä avaa latua korkotason alenemiseen. Paluuta esimerkiksi Euroopassa nollakorkoihin ei olekaan näköpiirissä ilman todella rajua talouden heikkenemistä.

Korkomarkkinoilla on siis käynnissä ”odotuspeli”, jossa korkotaso sahaa sivuttaissuuntaisena ilman selvää suuntaa ennen kuin saadaan selvempiä merkkejä rahapolitiikan toimista.

Pidemmän korkotason suhteen huolta aiheuttaa Yhdysvaltojen paisunut valtiontalouden vaje. Se on lisännyt valtionlainojen tarjontaa rajusti, kun samaan aikaan keskuspankin tavoite on pienentää taseestaan sinne kahmittua valtavaa valtionlainojen määrää. Tämä saattaa vaikeuttaa pidempien lainojen korkotason alenemista, vaikka keskuspankki aikanaan korkojaan laskisikin.

Viimeisimmässä kokouksessaan Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoittikin hiljentävänsä taseensa kuukausittaista pienentämistä, joka helpottaa tilannetta ainakin hieman. Korkosijoitusten juokseva korko kuitenkin jatkaa mainiolla tasolla, eli tuottaa sijoittajalle korkotuottoa päivittäin korkotason pysytellessä paikoillaan.

Markkinatoimijoiden näkemykset osakemarkkinoista positiiviset

Osakemarkkinoilla ei ole havaittavissa erityistä huumaa, mutta markkinatoimijoiden näkemykset osakkeiden lähiaikojen suunnasta eivät enää ole negatiiviset, kuten vielä aivan alkuvuonna. Useimmat toimijat näkevät kehityksen olevan positiivista.

Tässä tärkeimpinä ajureina ovat edellä mainittu korkotason tuleva aleneminen, yritysten vahva tuloskehitys ja globaalin talouden jatkuminen vahvana korkotason korkeudesta huolimatta.

Varainhoidon allokaatiossa, eli sijoitusten jakautumisessa olemme painottaneet osakesijoituksia viime vuoden loppupuolelta normaalia enemmän. Jatkamme edelleen samaa painotusta, jossa näemme osakesijoituksien jatkavan korkosijoituksia parempaa tuottokehitystä. Pidämme kuitenkin Suomen ja Euroopan osakemarkkinasijoitusten määrän normaalia matalampana.

Korkosijoitukset itsessään omaavat hyvän tuottopotentiaalin, kyse on vain relatiivisesta tuottokehityksestä, jonka näemme ainakin toistaiseksi olevan paremman osakesijoituksissa.

Jatkamme siis edelleen suomalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden alipainottamista osakesijoituksissa ja vastaavasti muiden alueiden ylipainottamista – etenkin Yhdysvaltojen.

Korkosijoituksissa korkeariskisempien yrityslainojen osuus on normaalia pienempi ja valtionlainojen normaalia korkeampi. Korkoriskiä pyrimme pitämään normaalia hieman enemmän ja etsimään tilaisuutta tämän kasvattamiseen nykytasolta.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj.

Esityksen tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin ja informaatioon, jota OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.