Joulukuussa osakkeet usein nousevat ja näin kävi myös loppuvuonna 2023. Korkomarkkinoillakin positiivinen kehitys jatkui ja tuotot muodostuivat lähes yhtä hyviksi kuin osakemarkkinoilla. Lue alta, millaiset ovat sijoitusmarkkinoiden näkymät.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 9.1.2024

Osakemarkkinan positiiviseen vireeseen vaikutti merkittävästi se, että keskuspankkien ohjauskorkojen nostosyklin tultua päätökseensä korkomarkkinat rauhoittuivat. Tälle vuodelle on jo nyt hinnoiteltu merkittävästi ohjauskorkojen laskemisia inflaation rauhoituttua ja talouskehityksen vauhdikkaimman vaiheen jäädessä taakse.

Odotukset korkojen laskuille ovat juuri nyt kenties jo liiankin etunojassa ja alttiita korjaukselle maltillisemmiksi, mutta tämä ei kuitenkaan muuta kokonaiskuvaa siitä, että ohjauskoroilla on tilaa laskea nykyisiltä tasoilta.

Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korko on laskenut lokakuun puolivälin 5 prosentin huipputasosta yli 1 prosenttiyksikön verran. Nykyinen alle 4 prosentin taso on kuitenkin edelleen 1,5 prosenttiyksikköä 10 vuoden keskiarvonsa yläpuolella. 20 vuoden valtionlainan keskiarvo on puolestaan 3 prosentin tienoilla, joka voisikin olla hyvä tavoite korkotasolle keskipitkällä aikavälillä.

Ilman talouden voimakasta heikkenemistä paluu nollakorkoaikaan on kuitenkin ohjauskorkojen osalta epätodennäköistä.

Keskuspankit jatkavat edelleen valtavasti paisuneiden taseidensa pienentämistä, joka merkitsee sitä, että esimerkiksi valtionlainoilla itseään rahoittavien valtioiden pitää löytää yksityisiltä markkinoilta ostajia lainatarjonnalleen. Tämä toimii vastatuulena korkojen laskulle pidempien lainojen osalta.

Kiinnostus korkosijoituksiin kasvanut

Varainhoidossa olemme kesän jälkeen tunnistaneet selvästi lisääntyneen kiinnostuksen korkosijoituksia kohtaan, kun muun muassa valtionlaina- ja yrityslainarahastojen osuudenomistajien määrä on kasvanut.

Ajoitus onkin ollut hyvä, sillä esimerkiksi eurooppalaiset yrityslainat ovat antaneet yli 5 prosentin tuoton koulujen alkamisen jälkeen. Samana aikana laajaa globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI World -indeksi on tuottanut euroissa vain hieman enemmän.

Globaalisti vaikuttaa siltä, että korkosijoituksiin ja osakesijoituksiin on rahamarkkinoilla odottamassa varoja, sillä ne tarjoavat vielä mainion koron ennen odotettuja ohjauskorkojen laskemisia.

Markkinoiden kannalta oleellisen tärkeässä Yhdysvaltain taloudessa näkyy hiljenemisen merkkejä, mutta ainakin markkinan näkemys on niin sanottu soft landing, eli talouden hiljenemisen jääminen maltilliseksi.

Kuten aina, yritysten tuloskehitys on tärkeää. Tuloskasvu Yhdysvalloissa on levännyt kourallisen suuryrityksiä harteilla, mikä on tukenut näiden yhtiöiden kurssikehitystä voimakkaasti muun osakemarkkinan ollessa huomattavan paljon heikompi.

Vuoden alussa tulemme saamaan jälleen kvartaalidataa siitä, onko markkina-arvoltaan suurimpien yritysten, kuten Applen ja Microsoftin, tuloskasvu jatkunut odotetun vahvana.

Muiden yhtiöiden maltillinen kurssikehitys on kuvannut ehkä perinteisemmin viime vuonna vallinnutta tilannetta ja nähtäväksi jää, voisivatko nämä yritykset ottaa tänä vuonna vetovastuun koko markkinan suunnasta. Yhdysvalloissa laajan S&P500 -indeksi tuotto on tällä hetkellä 12 prosenttia parempi kuin tasapainoin yhtiöt sisällään pitävän indeksin.

Osakemarkkinoiden nousu viime vuonna oli suurimmalle osalle markkinatoimijoita yllätys, sillä etenkin Yhdysvaltojen talous onnistui pysyttelemään vahvana huolimatta keskuspankin voimakkaista koronnostoista. Vahvaan talouteen vaikutti myös suuryritysten hyvänä jatkunut tuloskehitys.

Osakemarkkinoilla ei voi sanoa vallinneen erityisen suuren positiivisuuden, pikemmin skeptisyyden, joka vallitsee taustalla edelleen, vaikka osakemarkkinat ovat nousseet. Verrattuna erityisesti vuoden 2021, ei samanlaista huumaa ole havaittavissa.

Osakesijoituksilla entistä paremmat näkymät

Varainhoidon allokaatiossa eli varojen jakautumisessa, osakemarkkinoiden osuutta sijoituksista on nostettu loppuvuonna ylipainoon korkosijoituksiin nähden.

Korkojen lasku ja luottoriskipreemioiden kapeneminen on antanut hyvät tuotot korkosijoituksille, mutta tästä eteenpäin näemme osakesijoituksilla olevan paremmat näkymät tuotoiltaan.

Viimeisimmän lisäyksen kohdistimme kehittyvien maiden osakkeisiin, jotka ovat arvostuksiltaan suhteellisesti edullisia sekä tulosnäkymiltään positiivisia Kiinan osakemarkkinan oltua viime vuonna erityisen heikko.

Osakesijoitusten alipainotukset kohdistuvat kuitenkin edelleen suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin ja ylipainotus etenkin Yhdysvaltoihin, Aasia-Tyynenmeren alueelle ja kehittyville osakemarkkinoille.

Normaalia korkeamman osakesijoitusten osuuden seurauksena korkosijoituksissa on yrityslainoja ja kehittyvien maiden lainoja normaalia vähemmän, kuitenkin siten, että valtionlainojen osuus on normaalia korkeampi. Korkoriskin määrä pyritään pitämään edelleen normaalia korkeampana.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.