Vaikuttavuusrahastoina markkinoituja tuotteita on moneen lähtöön. Yhteistä eri tyyppisille vaikuttavuusrahastoille on, että ne tavoittelevat tuottojen lisäksi positiivisia vaikutuksia luonnon tai ihmisten hyvinvointiin liittyen. Eroavaisuuksia on sitäkin enemmän.

Teksti Elina Rinta @elina_rinta
Julkaistu 28.2.2020

Ihan alkuun hyvät uutiset: vaikuttavuussijoittamisen suosio kasvaa ja erilaisia tuotteita on tarjolla sekä yksityisille- ja instituutiosijoittajille. Syytä onkin, sillä YK:n mukaan kestävän kehityksen edistämisessä on vuotuinen 2,5 biljoonan rahoitusvaje. Vaikuttavuusrahastoina markkinoituja tuotteita on moneen lähtöön. Toiset rahastot panostavat enemmän ihmisten hyvinvointiin, toiset taas keskittyvät yhteen tai useampaan ympäristöongelmaan. Maantieteellisen ja yhteiskunnallisen fokusalueen lisäksi, eri vaikuttavuusrahastotyypeillä on muitakin eroja.

Vaikuttavuusrahastot eroavat toisistaan vaikuttavuuden suhteen, mutta myös perinteisten mittareiden, kuten hajautuksen, riskitason, tuottopotentiaalin sekä likviditeetin suhteen. Alla olevaan taulukkoon olen havainnollistanut eri vaikuttavuusrahastotyyppien keskimääräisiä eroja. Vaikuttavuussarake on taulukossa sitä tummempi mitä paremmat mahdollisuudet rahastolla on tuottaa positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, esimerkiksi luonnon tai ihmisten hyvinvointiin.

Kuka saa kunnian positiivisista vaikutuksista?

Ovatko positiiviset vaikutukset sijoittajien vai yhtiöiden ansiota? Yhtiöt tuottavat positiiviset vaikutukset ja sijoittajat mahdollistavat vaikutukset rahoituksellaan. Perinteiset osake- ja korkorahastot ovat kuitenkin verrattain pieniä sijoittajia yksittäisten listayhtiöiden näkökulmasta, joten yksittäisen osakerahaston on haastavaa vaikuttaa listayhtiöön. Kysymys voiko perinteinen osake- tai korkorahasto olla vaikuttavuusrahasto, jakaakin asiantuntijoiden mielipiteet. Viime kädessä muotoseikat ovat toissijaisia, tärkeintä on, että kannattavat ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tuottavat projektit saavat rahoitusta.

Mikä ihmeen SIB?

SIB-rahastoissa julkinen sektori maksaa sijoittajille tuottoa saavutetuista yhteiskunnallisista vaikutuksista. SIB-rahaston arvo ei heilu sijoitusmarkkinoiden mukana, mutta riskitön se ei kuitenkaan ole. Ensinnäkin SIB-rahastot kokeilevat uusia tapoja tuottaa yhteiskunnallisia palveluita, eikä näiden tapojen toimivuutta vielä tunneta. Toiseksi SIB-rahastojen tuotot ovat tyypillisesti riippuvaisia yksittäisestä projektista eikä hajautusta välttämättä ole. Kolmanneksi, SIB-rahastot ovat suhteellisen uusi vaikuttavuussijoittamisen instrumentti ja toimikaudet ovat tyypillisesti useita vuosia. Kovinkaan monen SIB-rahaston tuloksia ei vielä tunneta. Mikäli SIB-rahastojen avulla löytyy tehokkaampia tapoja tuottaa yhteiskunnallisia palveluita, voivat hyödyt olla huikeita sekä ihmisten ja luonnon hyvinvoinnilla että julkisen sektorin kustannussäästöinä mitattuna.

Mikäs taas on Green Bond?

Green Bond on vihreä joukkovelkakirjalaina, jolla liikkeeseenlaskija rahoittaa ympäristöystävällisiä projektejaan. Liikkeeseenlaskija, eli esimerkiksi lainan saanut yhtiö, vastaa lainasta koko omaisuudellaan. Luottoriskinäkökulmasta Green Bondit eivät eroa tavallisista joukkovelkakirjalainoista. Green Bondien vahvuus on, että ne tuovat läpinäkyväksi ympäristöystävällisten projektien joukkovelkakirjamuotoisen rahoituksen ja niiden ympäristövaikutukset. Haittapuolena on liikkeeseenlaskijoille aiheutuva lisätyö mm. ympäristövaikutuksien raportoinnista.

Läpinäkyvyys vaikuttavuudesta on tärkeää

OP ja Finnfund ovat perustaneet Suomen ensimmäisen globaalin vaikuttavuusrahaston. Rahastossa vaikuttavuutta mitataan toimialakohtaisten mittarien sekä yhdeksän kaikki sijoitukset kattavan mittarien avulla. Rahasto on ammattimaisille sijoittajille suunnattu pääomarahasto ja se sijoittaa listaamattomiin osake- ja velkasijoituksiin.

Paras vaikuttavuus syntyy rahoittamalla markkinaehtoisesti toimivia yhtiöitä ja ratkaisuja. Tällaiset yhtiöt jatkavat toimintaansa, kasvuaan ja tuottavat positiivisia vaikutuksia vaikuttavuussijoittajan siirryttyä muihin kohteisin.

Lue lisää: OP laski liikkeeseen oman Green Bondin vuonna 2019.

Lähteet:

What you need to know about impact investing

What is impact investing?

Sitra: Mitä ovat SIB-rahastot?

Toimii ESG-asiantuntijana OP Varainhoidossa ja keskittyy ympäristöön, sosialisiin ja hallintotapaan liittyviin kysymyksiin sijoitustoiminnassa.