Painetta toimia ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tulee monesta suunnasta – niin yrityksiltä, kuluttajilta, tiedeyhteisöltä, työntekijöiltä kuin lainsäätäjiltä. Rahoittajan rooli kestävässä kehityksessä on merkittävä, mutta yhteistyötä eri toimijoiden kesken konkretian saavuttamiseksi tarvitaan myös jatkossa.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 14.7.2022

Pyörittääkö raha kestävää tulevaisuutta? Tätä ajankohtaista kysymystä pohdimme huippuasiantuntijoiden kanssa SuomiAreenan paneelikeskustelussa 13. heinäkuuta. Keskustelumme pohjalta oli helppo todeta, ettei maailma muutu vastuullisemmaksi ilman rahavirtojen kääntämistä muutosta kohti. Vaikka finanssialan rooli tässä muutoksessa on keskeinen, on kestävyyshaaste yhteinen meille kaikille.

Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että otamme tasapuolisesti vastuun ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Yrityksille kestävä liiketoiminta on sekä mahdollisuus että velvollisuus. Työssäni keskustelen jatkuvasti suuryritysten ylimmän johdon kanssa, ja vastuullisuuskysymykset ovat jollain tavalla mukana aivan jokaisessa keskustelussa. Kyse on sekä kilpailuedusta että liiketoiminnan riskienhallinnasta. Jokaisen yrityksen tulisi ymmärtää vastuullisuus strategisen tason valintana.

Suomalaisilla ja pohjoismaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet tarjota ja kehittää ratkaisuja kestävyyshaasteisiin sekä kasvattaa positiivista hiilikädenjälkeä. Monet suomalaiset yritykset ovat jo pidemmän aikaa kehittäneet toimintaansa ympäristön – ja samalla talouden – kannalta järkevään suuntaan. Se näkyy myös kansainvälisissä vertailuissa.

Kestävyys on yrityksille myös maineasia. Toimimalla kestävästi yritys parantaa sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyyttä. Tällä hetkellä työelämässä olevat sukupolvet ovat avainasemassa ratkaisemassa ilmastokriisiä ja luontokatoa. Nuoremmat sukupolvet osaavat tunnistaa ja vaatia yrityksiltä aiempaa enemmän vastuullista toimintaa niin ympäristö- kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Sosiaalinen vastuu on nousemassa keskiöön sekä regulaation että yritysten proaktiivisten toimenpiteiden ansiosta.

Yhteiskunnan luomat kestävyysraamit tulevat ennen kaikkea sääntelyn muodossa. Kestävän rahoituksen sääntely, yritysvastuulainsäädäntö, muuttuvat raportointivaatimukset ja valvojan odotukset edellyttävät kestävyyden integrointia liiketoimintaan entistä paremmin. Vielä on matkaa siihen, että sääntely on tarpeeksi selkeää, läpinäkyvää ja ennustettavaa. Suunta on kuitenkin oikea.

OP Ryhmälle kestävän tulevaisuuden mahdollistaminen on keskeinen tavoite. Arvioimme riskejä esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen ja toisaalta tunnistamme vaikuttamisen keinoja kestävien rahoitustuotteiden muodossa. Lisäämme tietoutta siitä, mikä on kestävän rahoituksen rooli ja sen tuomat mahdollisuudet yrityksille.

Rahavirrat ovat elinkeinoelämän verenkierto. Ilman rahaa ei ole vihreää siirtymää, eli investointeja korvaamaan esimerkiksi fossiilista energiatuotantoa. Pankit hoitavat maksuliikennettä, tekevät sijoituksia ja myöntävät rahoitusta. Näen roolimme kuitenkin ennen kaikkea kannustavana ja yhteiskunnan kestävyysmurrosta tukevana.

OP Ryhmän asettamat tavoitteet heijastuvat asiakkaisiimme, ja toisaalta asiakkaidemme tekemät valinnat ovat merkittävässä roolissa OP:n tavoitteiden saavuttamisessa. Yritykset päättävät investoinneista ja kestävyyden konkretiasta. Pankki saattaa osaltaan suunnata rahavirtoja, mutta viimekädessä yritykset päättävät, mitä rahalla saadaan aikaan. Tiivistä yhteistyötä kestävän tulevaisuuden eteen tarvitaan siis myös jatkossa.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.