Kilpailu valtiontuista vihreään siirtymään liittyvissä investoinneissa käy kiivaana. Pienenä taloutena Suomen on erityisen tärkeää huolehtia houkuttelevuudestaan investointikohteena. Kilpailukykyä suomalaisyrityksille voidaan saavuttaa myös kaikille tasapuolisesta yritysvastuun sääntelystä.

Teksti Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Julkaistu 4.3.2024

Kilpailu vihreän siirtymän investoinneista valtioiden välillä käy kiivaana, ja isoimmat taloudet tarjoavat nyt muhkeita valtiontukia ja verohelpotuksia investointeja houkutellakseen. Valtiontukikisa on meille pienenä avotaloutena lähtökohtaisesti haasteellinen asetelma; Suomen on vaikea kilpailla valtiontuilla esimerkiksi Yhdysvaltojen, Ranskan ja Saksan kanssa.  

Suomalaiset suuryritykset suhtautuvat kilpailuun valtiontuista kahtiajakoisesti. OP:n suuryritystutkimuksen mukaan reilu kolmannes suuryrityksistä kokee, että suurten valtioiden lisääntyneet elinkeinotuet ovat yritykselle uhka. Saman verran näkee tuissa mahdollisuuksia. Eroa selittänee vastaajayrityksen oma maantieteellinen sijoittuminen markkinoilla.  

Samalla enemmistön mielestä Suomen valtion elinkeinotuet eivät ole riittäviä kansainvälisessä kilpailussa. Tämä on vahva viesti päättäjille.  

On kuitenkin tärkeää, ettemme juutu ajatukseen valtiontuista tai niiden puutteesta. Suomen tulee pyrkiä miettimään, mitkä ovat kilpailussa meidän luontaisia vahvuuksiamme. Niitäkin onneksi löytyy: puhtaan energian saatavuus, korkeasti koulutetut osaajat, toimintaympäristön ennakoitavuus. 

Vihreän siirtymän hankkeet ovat aikajänteeltään lähes poikkeuksetta pitkiä. Toimintaympäristöön toivotaan vakautta, koska se helpottaa päätöksentekoa. Sijoittajien näkökulmasta Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi nähdään hyvänä asiana, koska ne parantavat kestävien investointien vaatiman toimintaympäristön ennustettavuutta.  

Lisäksi nyt myös NATO-jäsenyytemme voidaan olettaa vakauttavan alueellista turvallisuustilannettamme ja tekevän Suomesta houkuttelevamman sijoituskohteen sekä paikan työllistää myös ulkomaista työvoimaa. 

Valtiontukikilpailussa vaarana on, että ilmainen julkinen raha vääristää markkinaa. Rahaa tulisi kanavoida sellaisiin hankkeisiin, jotka aidosti edistävät vihreää siirtymää ja talouden uudistumista, kuten esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopumista. Pankissa vihreän rahoituksen hakemuksiin sovelletaan samoja periaatteita, kuin muihinkin rahoituspäätöksiin: edellytykset liiketoiminnan menestykselle ja kassavirralle on löydyttävä. 

Oli tarjolla valtiontukia tai ei, vihreän siirtymän rahoittamiseen ei riitä pelkkä julkinen raha. Julkisten varojen lisäksi tarvitaan finanssialaa kanavoimaan rahavirtoja kestäviin kohteisiin rahoituksen tai sijoittamisen keinoin. Vihreän siirtymän rahoittamiseen tulisi miettiä vahvempaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.  

Euroopan mittakaavassa suomalaiset yritykset ovat monella tapaa edelläkävijöitä yritysvastuussa. Vaikuttavuuden mutta myös tasavertaisen kilpailu- ja toimintaympäristön luomiseksi on hyödyllistä, että yritysvastuusta säädellään koko EU:n tasolla. 

Suomen houkuttelevuus vihreän siirtymän investoinneille vaatii edelleen kehitystä ja toimenpiteitä. Rahoituksen saatavuus tai sääntelyn selkeys eivät ole ainoita edellytyksiä investointien toteutumisessa Suomeen. Lisäksi vaaditaan myös hallitukselta esimerkiksi lupaprosessien sujuvoittamista ja työperäisen maahanmuuton mahdollistamista. Suomeen tullaan tarvitsemaan lisää vihreään siirtymään liittyvää osaamista. 

Keskustelua julkisen ja yksityisen rahoituksen saatavuudesta, osaamistarpeesta sekä sääntelyn yhdenmukaistamisesta on jatkettava. On Suomen etu, että huolehdimme yhdessä houkuttelevuudestamme sekä saavutamme yritysvastuun näkökulmasta kaikille tasavertaiset pelisäännöt. 

 

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.