Syyskuu oli, kuten varsin usein sijoitusmarkkinoilla, synkkä. Synkkyys ei koskenut yksin osakemarkkinoita, vaan kaikki omaisuusluokat kärsivät merkittävästi. Pitkäaikaiselle sijoittajalle tiputukset ovat kuitenkin tarjonneet hyvän paikan lisätä sijoituksia.

Teksti Harri Kojonen, strategi ja salkunhoitaja @harrikojonen_FI
Julkaistu 3.10.2022

Korkojen nousu on edelleen markkinoita eniten piinaava asia, kun vuosia jatkunut äärimmäisen matala korkotaso nousee kohti tavanomaisempia tasoja. Korkojen nousun rinnalla hermoilua aiheuttaa kasvanut pelko talouskehityksen kääntymisestä hyvin heikoksi.

Taloudessa näkyy toki odotetusti merkkejä heikentymisestä, mutta sen sijaan pelot markkinoilla vaikuttavat näitä poikkeuksellisen paljon suuremmilta.

Ostovoiman heikentyminen synkentää taloutta

Inflaatioluvut ovat edelleen tanakkoja, mutta energian hinnan, kuten öljyn hinnan reipas lasku, tulee rauhoittamaan lukuja nykyisestä.

Inflaatio hieman rauhoituttuaankin tulee kuitenkin jäämään edelleen niin korkeaksi, että se mahdollistaa keskuspankkien rahapolitiikan kiristämisen.

Ohjauskorkojen nostoja on kuitenkin tehty etenkin Yhdysvalloissa jo reippaasti. Markkinalla vallitseva hinnoittelu odottaa ohjauskoron nousevan peräti 4,5 prosentin tasolle ensi vuoden alkupuolella ja Euroopassakin 3,5 prosentin tuntumaan. Siten korkojen nousun pahin shokkivaikutus alkanee pikkuhiljaa laimeta ja huomio siirtyy talouskehitykseen.

Kuluttajien asema on heikentynyt selvästi muun muassa korkojen nousun ja inflaation myötä, eli ostovoima on heikentynyt. Tämä tulee näkymään taloutta heikentävänä tekijänä nykyistä voimakkaammin.

Korkomarkkinoiden tarjoamat tuotot jo varsin kiinnostavia

Osakemarkkinat ovat laskeneet vuoden alusta reippaasti, vaikkakin hyvin hajautetussa osakesalkussa tappiota on vähentänyt dollarin huomattava vahvistuminen euroon nähden.

Korkosijoitusten arvot ovat alentuneet historiallisen voimakkaasti, mutta niiden osalta alentuneet arvot merkitsevät aiempaa selvästi korkeampia korkotasoja, eli arvossa alentuneet korkosijoitukset tuottavat nyt varsin mukavaa juoksevaa korkoa. Useimmissa korko-omaisuusluokissa näitä korkotasoja on nähty viimeksi yli kymmenen vuotta sitten.

Korkomarkkinoilla paine jatkunee vielä kotvan keskuspankkien nostaessa ohjauskorkojaan, mutta pidemmällä tähtäimellä korkomarkkinoiden tarjoamat tuotot alkavat olla varsin kiinnostavia säästäjälle ja sijoittajalle.

Osakemarkkinoiden osalta kolmannen kvartaalin tulosjulkaisut ovat hyvin tärkeitä. Ovatko yritykset pystyneet sinnittelemään talouden heiketessä yhtä hyvin kuin toisen kvartaalin tulokset vielä antoivat ymmärtää? Tuloskasvu on epäilemättä hidastunut, mutta kuinka paljon, jää nähtäväksi.

Indeksilaajuista tuloskehitystä on pitänyt yllä energiasektorin vahva menestys muiden sektoreiden ollessa hitaampia. Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat jo joustaneet alemmas, eli osakkeista on tullut tuloksiinsa nähden halvempia. Toisin sanoen markkina on ainakin jossain määrin varustautunut heikompiin tuloksiin.

Geopolitiikassa on edelleen huolenaiheita, mutta näiden heijastuminen markkinahintoihin on hautautunut korko- ja taloushuolien alle. Italian vaaleissa, kuten niin monessa muussakin paikassa, oikeisto saavutti vaalivoiton. Ukrainassa sota edelleen jatkuu ja Taiwanin tilanne jatkuu herkkänä.

Politiikka on usein vaikeasti jäsenneltävissä markkinahintojen muutoksiksi, mutta Iso-Britanniassa todennäköisesti toteutettavat huomattavat veronkevennykset osoittavat, kuinka poliittiset päätökset voivat joskus heijastua markkinoille voimakkaasti.

Keskuspankki pyrkii Iso-Britanniassakin hillitsemään inflaatiota nostamalla korkoja samaan aikaan, kun hallitus päätyy tukemaan taloutta voimakkailla veronkevennyksillä. Kevennykset tulevat heikentämään valtiontalouden tasapainoa. Seurauksena on ollut punnan voimakas heikkeneminen ja korkojen reipas nousu.

Osakkeiden alipainotus OP Varainhoidon allokaatiossa jatkuu

Varainhoidon allokaatiossa päätimme kasvattaa osakkeiden alipainoa. Osakkeet siirrettiin jo elokuun loppupuolella ylipainosta alipainoon, sillä ne tuottivat korkosijoituksia paremmin vuodenvaihteesta.

Talouden epävarmuudet ovat kasvaneet entuudestaan, ja vaikka osakkeiden arvostustasot eivät olekaan enää historiallisesti katsoen erityisen kalliita, on niillä paineita halventua korkotason noustessa yhä korkeammalle. Samaan aikaan korkomarkkinoiden tarjoamat tuottotasot ovat aiempaa selvästi kilpailukykyisempiä osakesijoituksiin nähden.

Sijoitusten jakaumassa osakkeiden määrä korkosijoituksiin nähden on normaalia määrää alempi ja korkosijoitusten vastaavasti normaalia suurempi. Osakesijoitusten sisällä suosimme japanilaisia osakkeita eurooppalaisten asemesta, ja korkosijoituksissa paremman luottokelpoisuuden lainoja valtionlainojen asemesta.

Alkuvuosi on ollut sijoittajalle ja säästäjälle tuotoiltaan haastava. Markkinoiden nousut ja laskut kuuluvat niiden luonteeseen ja jälkikäteen katsottuna tiputukset näkyvät vain väliaikaisina häiriöinä. Pitkäaikaiselle sijoittajalle tiputukset ovat tarjonneet hyvän paikan lisätä sijoituksia.

Vaikka markkinaturbulenssi helposti houkuttelee pitämään taukoa säästämisestä tai luopumaan sijoituksista, on omassa sijoitussuunnitelmassa pysyminen markkinoiden heilunnasta huolimatta erityisen tärkeää – parhaat ostokset kun tehdään markkinoiden ollessa heikoimmassa tunnelmassa.

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista 

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen. 

Kirjoittaja Harri Kojonen on strategi ja salkunhoitaja OP Varainhoidossa. Sijoittaminen on ollut Kojosen ammattina vuodesta 1994.