Itseohjautuvassa organisaatiossa johtamisen merkitys ei vähene, ainoastaan sen luonne muuttuu.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 15.2.2019

OP Ryhmässä olemme aloittaneet muutoksen, jossa vähennämme hierarkiaa ja esimiestasoja organisaatiossa. Rakennamme organisaatiota, jossa työtä tehdään itseohjautuvissa tiimeissä.

Kun työntekijöistä ja tiimeistä tulee yhä itseohjautuvampia, johtamisen tarve ei suinkaan vähene,  vaan johtamiselta vaaditaan uudenlaisia asioita. Käskyttämisen ja mikromanageerauksen aika on ohi, ja johtajalta vaaditaan valmentavaa otetta. Johtajan tehtävä on poistaa esteet työntekijöiden menestyksen tieltä, mahdollistaa johdettavien loistaminen.

Osana muutostamme kohti itseohjautuvaa työskentelymallia, olemme OP Ryhmässä kirjanneet ylös periaatteitamme johtamisessa. Konkreettisten johtamisen periaatteiden avulla esimiestehtävissä toimivien on helpompi ymmärtää, mitä heiltä odotetaan ja toisaalta henkilöstö näkee, millaista toimintakulttuuria tavoittelemme.

Johtajan tärkein tehtävä on näyttää suunta siitä, mihin ollaan menossa. Johto kantaa vastuun siitä, että yrityksellä on selkeä ja johdonmukainen strategia ja että tämä strategia muuttuu arjen tekemiseksi.

Meillä tämä suunta on selvä - visiomme on rakentaa OP Ryhmästä johtava ja vetovoimaisin finanssialan toimija Suomessa. Tämä tavoite ohjaa tekemistä kaikissa toiminnoissamme. Johtajien työ on konkretisoida, miten kukin tiimi työllään edistää visiomme toteutumista. Taito suunnannäyttämiseen korostuu entisestään, kun siirrymme tekemään työtä itseohjautuvissa tiimeissä. On vaikea ohjata omaa työtään, jos ei tiedä, mihin pitää pyrkiä. Johtajan taito mitataan siinä, miten hyvin hän pystyy viestimään innostavan päämäärän ja asettamaan selkeät tavoitteet. Selkeän suunnan näyttäminen auttaa tiimejä priorisoimaan rohkeasti – keskittymään työhön, joka tukee strategisia tavoitteitamme.

Suunnan näyttämisen lisäksi johtajan tulee mahdollistaa menestys. Muutoksen johtaminen on pitkäjänteistä, ja siinä johtajaltakin vaaditaan heittäytymistä. Johtajan tulee luottaa ihmisiin ja jakaa vastuuta. Tämän päivän työelämässä työntekijät odottavat vapautta päättää työhönsä liittyvistä asioista – asiantuntijatyössä työntekijällä usein onkin parempi tietämys oman tehtävänsä hoitamisen yksityiskohdista. Johtajan on tarkoitus olla läsnä arjessa ja poistaa esteitä onnistumiselle. Sen sijaan hänen työtään ei ole puuttua kaikkeen – luottamus työntekijöiden kykyyn suoriutua tehtävistään on onnistuneen esimies-alaissuhteen perusta.

Johtajan tulee kannustaa oppimaan, hakemaan tietoa ja jakamaan sitä. Tämä tapahtuu esimerkiksi avoimessa vuorovaikutuksessa, palautteen antamisen ja saamisen kautta. Palautteesta myös johtaja oppii. Oppimisloikkia tehdään myös kokeilujen ja virheiden avulla – kulttuuri, jossa virheen tekeminen leimataan epäonnistumiseksi, ei vie yritystä eteenpäin. OP Ryhmässä vaalimme kokeilun kulttuuria – aina kokeilut eivät johda menestykseen, mutta joka kerta ne tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen.

Perustehtävämme velvoittaa meitä tuottamaan arvoa asiakkaalle. Siksi johtajan työ on myös seurata tuloksia ja reagoida poikkeamiin – ei käskyttäen, vaan parempaa kohti kannustaen.

Ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen – nämä arvomme luovat hyvän perustan myös johtamiselle.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.