Jokaisen kannattaisi varautua omaan kuolemaansa tai vakavaan sairastumiseen, vaikka asia tuntuisi nyt kaukaiselta.

– Kuolema tulee aina yllättäen. Jos tilanteeseen on varauduttu, se helpottaa ja selkiyttää huomattavasti lähiomaisten tilannetta vaikealla hetkellä, sanoo OP Satapirkan lakimies ja varatuomari Päivi Silomäki.

Silomäen uralla on tullut usein vastaan tilanteita, joissa pahimpaan ei ole varauduttu millään tavalla. Tällöin asioiden hoitaminen on huomattavasti työläämpää ja yllättävästä tilanteesta tulee lähiomaisille entistäkin vaikeampi.

– Vaikka näiden asioiden ajatteleminen voi olla vaikeaa, se kannattaa kuitenkin tehdä. Vie itsesi epämukavuusalueelle ja mieti, mitä voi sattua, mitä siitä voi seurata ja miten näihin tilanteisiin voisi varautua. Sitten kun tämä on tehty, voit jatkaa elämääsi huoletta.

Edunvalvontavaltakirja vakavan sairauden varalle

Silomäki sanoo, että jokaisella tulisi olla edunvalvontavaltakirja tehtynä niitä tilanteita varten, jolloin ei itse pysty huolehtimaan asioistaan esimerkiksi sairauden takia.

Edunvalvontavaltakirjalla valtuutat valitsemasi henkilön hoitamaan asioitasi haluamallasi tavalla. Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto on sen vahvistanut ja sen voimassaolo päättyy viimeistään kuolemasi.

– Edunvalvontavaltakirja antaa selvät ohjeet siihen, miten haluat asioitasi hoidettavan. Edunvalvontavaltakirjassa voit antaa myös omaisuutesi käyttöön ja lahjoittamiseen liittyviä määräyksiä.

Edunvalvontavaltakirjaa laatiessa kannattaa miettiä myös omaisuuden lahjoittamiseen mahdollistavien määräysten tarvetta. Jos suunnitelmissasi on siirtää omaisuuttasi lahjana jälkipolville, tämä toive kannattaa kirjata edunvalvontavaltakirjaan ennen kuin toimintakykysi heikkenee.

Monesti tällaisissa suunnitelmissa on kyse perintö- ja lahjaverosuunnittelun toteuttamisesta. Mikäli tällaista lahjoituksen mahdollistavaa määräystä ei ole edunvalvontavaltakirjaan kirjattu, ja määrätty esteetöntä valtuutettua, omaisuuden lahjoittaminen lähtökohtaisesti estyy.

–  Minulle on tullut vastaan tilanteista, joissa edunvalvontavaltakirja on laadittu perusmallin mukaan ja esimerkiksi asunnon myyntitilanteen jälkeen on tullut eteen tilanne, ettei asunnon myynnistä tulleita varoja ole voitu lahjoittaa jälkipolville, koska tätä asiaa ei ole riittävän tarkoin kirjattu edunvalvontavaltakirjaan.

Testamentti varmistaa, miten omaisuus jaetaan

Testamentilla voi varautua mahdollisiin tuleviin ristiriitatilanteisiin, jos elinaikanaan ei halua tehdä omaisuuden siirtoja. Testamentissa voit määrätä, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen.

– On hyvä pysähtyä miettimään, miten asiat menevät, jos testamenttia ei tehdä, ja haluaisitko asioiden menevän toisin, Silomäki neuvoo.

Moni vanhempi haluaa esimerkiksi suojata lapsiaan esimerkiksi avioerotilanteen varalta, jolloin testamentilla voidaan sulkea lapsen aviopuolison avio-oikeus pois lapsen vanhemmiltaan perimän omaisuuden, sen sijaan tulevan omaisuuden ja tämän omaisuuden tuoton osalta. Testamenttia laatiessa täytyy kuitenkin huomioida se, että kaikkea ei voi vapaasti testamentata, vaan lapsilla on aina oikeus lakiosaan.

– Testamentin laatiminen vaatii lain tuntemista. Kun testamentti on laadittu oikein, silloin riitelemisen tarve vähenee kuolinpesän osakkaiden välillä. Pankin lakipalveluista kannattaa pyytää apua testamentin laatimiseen, jolloin se tulee tehtyä lainopillisesti oikein.

Tärkeät dokumentit yhteen kansioon

Päivi Silomäki kehottaa jokaista laatimaan kansion, jossa on kaikki tärkeimmät henkilökohtaiset asiakirjat. Mitä kattavammin kansio on koostettu, sitä helpompaa kuolinpesän osakkaiden on hoitaa edesmenneen asioita ja laatia perunkirjoitus.

– Perunkirjoitus tulee hoitaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tämän laatiminen kannattaa jättää ammattilaisen hoidettavaksi, jolloin se tulee tehtyä asianmukaisesti. Siihen tulee kirjata vainajan varat ja velat.

Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi tulla ikäviä talousseuraamuksia, jos kuolinpesä on ylivelkainen. Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu syntyy esimerkiksi, jos osakas laiminlyö velvollisuutensa toimittaa perunkirjoitus laissa säädetyssä määräajassa. Kun perunkirjoitus on laadittu lain mukaisesti ja vainaja on varaton, tällöin vainajan velat eivät tule kuolinpesän osakkaiden maksettavaksi.

Lakimiehenä Silomäki suosittelee, että tärkeät dokumentit olisivat tallennettuna paperisessa muodossa, koska digitaalisiin tallennuspalveluihin voi olla toisen henkilön vaikeaa tai mahdotonta päästä.

Kansion asiakirjoja on hyvä päivittää aina silloin, kun elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia.

Henkivakuutuksella taloudellista turvaa omaisille

Henkivakuutus on yksi varautumisen keino, jolla voi turvata omaistensa taloutta oman kuolemansa jälkeen.

Henkivakuutukseen merkitään edunsaaja. Testamenttia laadittaessa myös henkivakuutuksen edunsaajamääräys on hyvä tarkistaa, koska testamentin ja henkivakuutuksen edunsaajat eivät ole sidoksissa toisiinsa. Testamentti ei aja henkivakuutuksessa määrätyn edunsaajan yli, vaan henkivakuutuksen edunsaaja saa vakuutuksessa määrätyn korvauksen ja testamentattu omaisuus jaetaan testamentin määräyksen mukaisesti. Tästä syystä tärkeät asiakirjat on syytä tarkistaa aina aika ajoin vastaamaan muuttunutta elämäntilannetta.

Esimerkiksi jos henkivakuutuksen edunsaajamääräys on annettu aiemmin kuin testamentin määräykset, ei testamentti muuta henkivakuutuksen edunsaajamääräystä, vaan siihen liittyvät muutokset täytyy tehdä erikseen.

Tärkeiden dokumenttien kansioon kannattaa kerätä esimerkiksi seuraavat asiakirjat:

  • Pankkien asiakkuudet
  • Lainat
  • Sijoitukset
  • Omaisuus ja omistukset
  • Jäsenyydet ja niihin liittyvät maksut
  • Testamentti ja sen säilytyspaikka
  • Avioehto
  • Ositus, jos on eronnut ja ositus tehty
  • Kuolinpesän osakkuudet ja siihen liittyvät paperit
  • Erilaiset digitaaliset palvelut, joissa on käyttäjänä. Etenkin, jos näihin liittyy säännöllisiä maksuja.

Oletko jo hoitanut perintöön liittyvät asiasi kuntoon? Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi, jossa laaditaan yhdessä tilanteesi sopivat asiakirjat. Toimeksiannosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen palkkio, jonka maksamiseen käytetään kertyneitä OP-bonuksia.

Lue myös:

3 asiaa, joita et halua murehtia surun keskellä − ratkaise nämä ongelmat etukäteen

Vanhemman kuolema myllertää lapsiperheen elämän: ”Se on iso notkahdus, jos toisen aikuisen palkka tippuu pois”

Opiskelija, uusperheen äiti, yksin asuva ikäihminen: Kuka heidät perii?